:: Menu ::
:: Sponsorzy ::
Park Linowy Kielce

:: Partnerzy ::
9a

DynamikE-Pamir
Go-SportSportPower

SpeedMed

:: Pogoda ::
Prognoza ICM UM
Prognoza ICM COAMPS


:: Przejścia - Kielecczyzna ::

Rejon
*tu wpisz nazwę rejonu, jeśli nie ma go na liście

Droga


Wycena
*tu wpisz inną wycenę, jeśli nie ma jej na liście

Styl


Opis


Data przejścia


Autor


Siedem dodać pięć (cyfra)

Rejon Droga, wycena, styl Data przejścia Autor przejścia

Tumlin usta iso 9102VI.3 PP 2019-11-08Ksaweryn
Po rozpoznaniu w ostatni weekend pad³o dzi¶ w pierwszym podej¶ciu. Gdyby nie powieszony pierwszy ekspres z kija by³oby czyste RP, ale zdrowy rozs±dek wygra³ z czysto¶ci± stylu :D Fajne!

Tumlin usta iso 9102 VI.3 PP 2019-11-06payek
Dobry pomys³ z tym wariantem, trzeba w przysz³ym roku obiæ te¿ trawers z lewej.

Tumlin usta iso 9102VI.3 PP 2019-11-06igor
Ca³kiem fajna droga w bardzo ³adnym miejscu jakim jest Tumlin, polecam🙂

TumlinRysa z parametrem VI.4 RP 2019-11-03payek
Zgadzam siê w pe³ni z opini± Hermana, ¿e dla niskich droga ma trudno¶ci w okolicach stopnia VI.5, wysocy natomiast siêgaj± do oblaka statycznie i nie maj± takiej zabawy jak my ;) Asekuracja z ma³ego roksa i mikrusów, ale bez obaw, o¶miokrotnie testowa³em z solidn± banieczk± i dzia³a:) Wspina³em siê na linach po³ówkowych, niew±tpliwie podnosi to poziom bezpieczeñstwa.

Tumlin Kute dziury VI.2 PP 2019-11-03igor
Klamy po pachy, polecam:)

TumlinKute dziuryVI.2 PP 2019-11-03Ksaweryn
"Flash po latach" (w pierwszym podej¶ciu dwa lata temu zjecha³em z drugiej wpinki - palce musia³y siê wzmocniæ do tej drogi). Chamska, ale niebrzydka, ciekawa :)

Tumlin RPPPVI.2+ TRAD 2019-10-27igor
Super linia, praca nad drog± zajê³a mi ³±cznie trzy wstawki roz³o¿one na dwa dni, drogê nie wêdkowa³em, wszystkie próby z do³em a patenty w³asne, polecam🙂

Zelejowa Droga do UniiVI.3 PP 2019-10-17igor
Drogê prowadzi³em po zmroku w ¶wietle czo³ówki, przyjemne ruchy, polecam!

Tumlin KantowanieVI.5 PP 2019-10-26czyzyk
Trzy dni walki roz³o¿one na 5-6 lat, dzi¶ dziêki Paykowi mnie ol¶ni³o i zrobi³em. Dziêki wielkie!

Tumlin Rysa z parametremVI.4 TRAD 2019-10-26czyzyk
Idealna nazwa.

Zelejowa Czwarty oddech kaczuchyVI.4+ PP 2019-10-17Phoenix
Ech, mia³o byæ 4+/5 ale poza jednym bardzo trudnym ruchem (robi³em bez szemranej krawadki po prawej :P )nie jest takie trudne. 2 próba dzis, ze 3 próby kiedy¶ tam. Sama w sobie droga bardzo ³adna i przyjemna, polecam.

Stokówka Sztuka kompromisu VI.3+/4 PP 2019-10-13czyzyk
Zapomniany wariant Payka, startujemy Przerys± Hubera i koñczymy w stanowisku ¦piocha. Nie wszyscy wiedz±, ¿e tak popularny i ceniony ¦ródb³onek powsta³ w wyniku ucieczki przed górnym baldem ze ¦piocha. Polecam, klasowe wytrzyma³o¶ciowe wspinanie, du¿o wpinek, NHR i jakie¶ metry siê robi. Bli¿ej temu teraz do VI.4 ni¿ do pierwotnej wyceny VI.3+.

Stokówka Short Permen KingVI.4 PP 2019-10-13czyzyk
My¶la³em, ¿e zrobi³em wariant Marcina, ale pomyli³em start i wystartowa³em Drajtulem. Fajne i trzyma do samego koñca, start Drajtulem trudniejszy ni¿ Lewarem.

Stokówka Trawers DrajtulVI.4 PP 2019-10-13czyzyk
Fajne i nowe ruchy na trawersie. Kombinacja dla koneserów, ciut trudniejsza od drajtula.

Tumlin usta iso 9102VI.3 PP 2019-10-06Herman
Start kutymi dziurami i po drugiej wpince trawers do stanu od kantowania. Obite w standardzie Tumliñskim(czyt. zrzadka) Nazwa to rebus dr know do rozwi±zania. Bardzo fajne ruszki.

Stokówka Kalcytowa Dyszka V+/VI.1 PP 2019-10-01Marcin Opozda i payek
Koñcz±c Srebrn± Dyszkê czuli¶my siê do¶æ komfortowo, po krótkiej przerwie postanowili¶my zrealizowaæ nowy projekt, który nazwali¶my Kalcytow± Dyszk±. Jest to bardziej lajtowa ³añcuchówka do nauki szybkiego wspinania, a przede wszystkim dobra zabawa dla lokalsów. W sk³ad Kalcytowej Dyszki wchodz± nastêpuj±ce drogi: Przepuklina lewostronna, Atak wiewiórek, Poznañskie dziewczêta, Elwlis, M³oda krew, ¯ycie we mgle, AlOHa, Akcja ring, Bu³ka z mas³em, £okieæ tenisisty. Tym razem nie gonili¶my tak ostro czasu, wspinali¶my siê do¶æ szybko ale bez napinki, zostawiaj±c pole do popisu nastêpcom :) Nasz wynik to: 1:09:35. Dziêki tym dwóm ³añcuchówk± urobili¶my metrów jak na dobrej górskiej drodze, emocje i frajda te¿ porównywalna ;)

Stokówka Srebrna Dyszka VI.1/VI.2+ PP 2019-10-01Marcin Opozda i payek
Maj±c na uwadze, ¿e podczas poprzedniej próby nie uniknêli¶my b³êdów i ka¿dy z nas dwukrotnie musia³ powtarzaæ dwie drogi, pokusili¶my siê o poprawkê. Popracowa³em nad wytrzyma³o¶ci± i lepszymi patentami na Painkillerze, Marcin równie¿ perfekcyjnie rozpracowa³ ten emocjonuj±cy rajbung... Maj±c na uwadze, ¿e na niektórych drogach z Dyszki s± sta³e karabinki zjazdowe, postanowili¶my pozostawiaæ karabinki w ka¿dym stanie aby pomin±æ przewi±zywanie. Dziêki temu mamy wiêcej czystego wspinu i szanse na lepszy czas. Tym razem nikt z nas nie pope³ni³ ¿adnego b³êdu, wspinali¶my siê równie szybko i pewnie. Pierwsze prowadzenie z wieszaniem ekspresów robili¶my zamiennie, mniej wiêcej po po³owie, nie rozwieszali¶my eksów z kija lub z s±siednich dróg, ¿adna droga nie zosta³a prze¿ywcowana :) Efekt koñcowy bardzo mile nas zaskoczy³, oba stopery po zrzuceniu liny na glebê pokaza³y: 59:56. Aby kontynuowaæ t± sympatyczn± zabawê, postanowili¶my pokusiæ siê o jeszcze jedn±, relaksuj±c± „ Kalcytow± Dyszkê”, ale o tym w nastêpnym wpisie :)

Stokówka Przeprost dla ka¿degoVI.4 PP 2019-09-29Phoenix
Trzeba trochê powalczyæ w ci±gu, dla mnie VI.4 ma, je¶li porównaæ to z lewarem. Zesz³o dwa wyjazdy i w sumie z 7 prób. Zrobione oczywi¶cie bez wchodzenia do resta.

Stokówka PainkillerVI.2+ ¯YWIEC 2019-09-24M.O.

Stokówka DilferekVI.3+ ¯YWIEC 2019-09-24M.O.

Stokówka O-Sia-TsuVI.2+ RP 2019-09-22Phoenix
1 próba, w³a¶ciwie flesz ale parê sezonów temu co¶ tam wêdkowa³em. Nie wiem gdzie koledzy tam mieli odlotowe wej¶cie w plecki, owszem jest to kruksowe miejsce ale statyczne - jednak fleszowany by³em przez autora, st±d mo¿e odczuwalne uproszczenie! .2+ moze to mieæ, wspinanie do¶æ przyjemne, polecam.

Stokówka Wielkie wyzwanie wprostVI.2+ PP 2019-09-14Phoenix
Jedna wêdka na rozpoznanie kraw±dek i prowadzenie. Straszyli ¿e trudniejsze :) Nawet fajne wspinanie. Polecam.

Stokówka PrzeprostVI.5 PP 2019-09-21czyzyk
To nie by³ najlepszy czas na wspinanie, trochê mi zesz³o pomimo braku problemu z kluczowymi ruchami. Ciê¿ko to wyceniæ, od restu mamy "wstêp" do balda i bald. Bardzo du¿± rolê odgrywa warun. Robione zgodnie ze star± zasada klat± po ringach i z ograniczeniem "¼ród³a" dziupli. Odczuwalnie trudniejsze od Kaczuchy, je¿eli chodzi o sam pojedynczy ruch.

Stokówka Wielkie wyzwanie wprost VI.2+ PP 2019-09-14igor
Palczasty crux a druga wpinka nie taka straszna jak mawiaj±😉

Zelejowa Baæmagówka VI.2+/3 PP 2019-09-11igor
Droga o charakterze wytrzyma³o¶ciowym, piêkne ruchy po dobrych chwytach, dla mnie trudno¶ci raczej 6.3 ale to subiektywne odczucia mo¿e dlatego, ¿e by³o du¿o walki i lotów podczas wstawek😉

Stokówka Srebrna Dyszka VI.1/VI.2+ PP 2019-09-11Marcin Opozda i payek
Wysz³o do¶æ spontanicznie, wczoraj napisa³ Marcin, ¿e bêdzie przy okazji w Kielcach i ma trochê czasu na wspin. Nie mia³ konkretnych planów wiêc zaproponowa³em aby skorzystaæ z zachêty ch³opaków po ostatniej Srebrnej Dyszce i te¿ siê zabawiæ w t± ³añcuchówkê Grzesia. Nie przygotowywa³em siê do tego, a Marcin niektóre drogi robi³ kilka, lub kilkana¶cie lat temu. Dlatego nie posz³o nam ³atwo, na Peinkillerze by³o do¶æ wilgotno i obaj polecieli¶my w pierwszej próbie, Apel by³ mokry i trzeba by³o uwa¿aæ, Marcin w po¶piechu polecia³ na Mogê wiêcej, a ja na Wyzwaniu, tak¿e nie oby³o siê bez przygód. Mimo to po finalnej drodze stoper pokaza³ 1 godzinê i 33 minuty. Ekspresy wieszali¶my podczas prowadzenia, drugi PP. Wiêkszo¶æ dróg jako pierwszy prowadzi³ szybszy, czyli Marcin. Ja wiesza³em eksy na Przerysie, Mogê wiêcej i Wyzwaniu. Gdyby nie te przygody, to wynik by³by lepszy, wiêc jestem pewien, ¿e da siê zrobiæ o kwadrans szybciej, albo i lepiej.

Stokówka Prze-prost VI.5 PP 2019-09-08payek
Bardzo fajna droga z pazurem na samym koñcu. Jak dla mnie to do¶æ wymagaj±ce by³o. W topo widnieje jako VI.5, skoro Herman ca³y czas twierdzi, ¿e Prostowanie Lewara to solidne VI.5, a Prze - prost to przecie¿ trudniejsza wersja tej drogi ( bez dziury z Lewara i trudniejszym doj¶ciem), wiêc pewnie ma te VI.5.

Stokówka Radio Campo VI.3 PP 2019-08-22Ksaweryn
5. próba, druga dzi¶. Onegdaj dwukrotnie zatrzyma³ mnie brak pomys³u na górê, ale dzi¶ patent Phoniksa udoskonalony przez Krisa da³ radê. Dajê VI.3, bo obok Lewara czy Dilferka to nie sta³o nawet - ale fajne, polecam :)

Stokówka OsepVI.1 RP 2019-08-10£ukasz Wilk
Bardzo fajna droga trzymaj±ca trudno¶ci oraktycznie ca³ej d³ugo¶ci. Zrobione bez u¿ycia kantu.

Stokówka Konie id± na lewoVI.1 RP 2019-08-10£ukasz Wilk
Typowo techniczne wspinanie na ca³ej d³ugo¶ci

Stokówka Motyla nogaVI.1 RP 0000-00-00£ukasz Wilk
£adna i zró¿nicowana droga. Bulderowy start po dobrych chwytach i stopniach, a góra ju¿ du¿o bardziej techniczna i czujna.

Stokówka Radio CampoVI.3+ PP 2019-08-06Phoenix
Zachêcony wpisem Lesia równie¿ sprawdzi³em co to :) Chwilê siê nag³owi³em nad patentami, 3 pr. W sumie fajna, polecam.

Stokówka Dilferek VI.3+/4 PP 2019-08-06igor
Jak dla mnie bardzo wymagaj±ca linia si³owo-techniczna, dynamiczne przechwyty dodaj± charakteru drodze.Dziêkóweczka dla Wilka za asekuracjê!.

Stokówka ¦ródb³onekVI.3 TRAD 2019-07-26ManiekFjederow
Green point. Ca³kiem niez³a asekuracja w³asna. Wyj¶cie na wierzchowine od stanu w lewo (lite)

Stokówka Lewar VI.3+ PP 2019-07-27igor
Piêkne ruchy w cruxie! Dziêkujê Wilkowi za asekuracjê.

Stokówka Wierz±cy ale mocno b³±dz±cyVI.3 PP 2019-07-23igor
Dla mnie bardzo wymagaj±ca droga. Sekwencja ruchów w cruxie niebanalna i trudna. Podziêkowania dla Pulpecika oraz Ewy za asekuracjê i wsparcie!

Stokówka Radio CampoVI.3+ PP 2019-07-21LeSzek Szymañski
Bardzo rzadko chodzona droga , a szkoda bo ruchy fajne , polecam.

Stokówka Wielkie WyzwanieVI.2 RP 2019-07-16Grzegorz Malek

Stokówka Rysa rys±VI.2+ PP 2019-07-15Ksaweryn
Taki klasyk i tak pó¼no w mojej karierze zacz±³em siê w niego wstawiaæ, ¿e wstyd - dlatego w ramach ma³ego odkupienia win postanowi³em i¶æ od razu ciut trudniejszy wariant z rêkami w rysie. Pyk³o dzi¶ w drugiej próbie, ogólnie w... czwartej? (pierwsze próby by³y dawno temu, na pocz±tku tego sezonu). Dziêki dla Sylwii za asekuracjê i czekoladê, oraz Kasi za ogólne wsparcie :)

Tumlin RPPPVI.2+ TRAD 2019-07-11LeSzek Szymañski
Dwa lata temu przebloczy³em 1/3 drogi i z smutn± min± poprosi³em na dó³ …. Wczoraj przyszed³ czas na rewan¿ , pad³a w Ground Up w pieszej próbie ;-) , oczywi¶cie ten sukces ma dwóch ojców Maniek ( patenty , placement, czyszczenie drogi i super foty !!! ) Doktorro ( patenty , placement, asekuracja ) Dziêki Ch³opaki ! Drogi super !

Stokówka ¦ródb³onek VI.3 RP 2019-07-11igor
Zdecydowanie najtrudniejsze na drodze jest zdejmowanie ekspresów😉, bardzo fajna droga z super ruchami. Dziêkujê Stahowi za asekuracjê a Doktorowi za patenty. Polecam 🙂

Stokówka Srebrna Dyszka VI.1/VI.2+ PP 2019-06-30ManiekFjederow i LeSzek Szymañski
W niedziele postanowili¶my z Mañkiem zmierzyæ siê z Srebrn± Dyszk±, czyli zestawem/³añcuchówk± Grze¶ka Adamca, zwan± w kuluarach WSAD ( Wspania³a Srebrna Dyszka Adamca). Prognozy zapowiada³y tropikalne upa³y, dlatego na Stokówce zameldowali¶my siê o 7:20, niestety s³añce szybko nas dogoni³o ….. Aktualny nowy czas ustanowiony przez nasz zespó³ to 2 godziny i 22 minuty, zachêcamy kolegów do powtórzeñ ;-)

Zelejowa KumitsuVI.4 PP 2019-06-06Phoenix
£adne, ³atwe, 2 pr. Polecam bardzo

Zelejowa KumitsuVI.4 PP 2019-05-31ManiekFjederow
¦wietna droga z bardzo ³adnymi ruchami. W tym roku dwa wyjazdy po trzy wstawki. Polecam szczególnie tym którzy na swoim koncie maja ju¿ Drajtula i/lub Mordobija - tego wam nie przeceni± ;)

Zelejowa Droga do uniVI.3 PP 2019-05-31Phoenix
Fajne

Stokówka Prostowanie ograniczonej prohibicjiVI.5 PP 2019-06-01czyzyk
Dawny projekt, którego próbowa³ kiedy¶ Krzysiek Juszczyk, moje rozwi±zanie problemu nawi±zuj±ce do propozycji Marcina Opozdy -Uprzejmie donoszê. Z t± ró¿nic±, ¿e Marcin skupi³ siê na samej p³ycie z pominiêciem chwytów z Prohibicji i mocnym ograniczeniem na koñcu. Prostowanie startuje Ograniczon± prohibicj±, omija wszystkie chwyty z Rysy i na lewo, z prawej strony ogranicza siê lini± ringów z Prostowania wyzwania z dodatkowym ograniczeniem na wielkiej klamie przy 3 wpince i zabraniem pionowych chwytów przy drugiej (na prawo od kraw±dki przy 2 wpince z Prohibicji), z zaznaczeniem, ¿e górny odci±g jest stopniem. Ograniczenia koñcz± siê nad 4 wpink±. Marcin utrzyma³ je do samego koñca, ja zrezygnowa³em po komentarzach, ¿e jest to za bardzo na si³ê. Dostajemy ca³kowicie nowe sekwencje i chwyty, wspinamy siê po chwytach, które do tej pory by³y tylko butowane. Ograniczenie daje mo¿liwo¶ci ró¿nych patentów, co pokaza³y próby Payka. Ciê¿ko mi to wyceniæ, rok temu na wiosnê nie da³em rady, wybiera³ mnie ci±g si³owych ruchów, teraz przysz³o bez wiêkszej napinki. Dla mnie jest odczuwalnie trudniejsze od Ograniczonej prohibicji i nabija bardziej ni¿ ¯ebra Urbana (choæ ma lepsze chwyty). Czas poka¿e co i jak.

Zelejowa Droga do uniVI.3 PP 2019-05-31Ksaweryn
Plan na dzieñ zrealizowany w 100%, choæ w odwrotnej kolejno¶ci ni¿ zak³ada³em - pad³a ta droga (3 pr.) i Niedowiarek (2 pr.). By³oby po jednej próbie mniej, ale w obu wypadkach na samej górze, po trudno¶ciach nieco pogiê³a mnie praca nóg - motyw przewodni tego dnia, jak mo¿e potwierdziæ "mistrz campusa" ;) . Podziêkowania - Phoniks (asekuracja, patenty), Leszek Sz. i Maniek (atmosfera, doping).

Stokówka MordobijVI.4 PP 2019-05-18LeSzek Szymañski
Dynamiczne przestrza³y w przewieszeniu nie s± moj± mocn± stron± ;-) , wiêc droga dla mnie trudna. Dziêki za patenty Maniek ;-) ,bez nich bym chyba nie zrobi³. Zrobione lewym wariantem.

Stokówka Pysiaczek VI.2+ PP 2019-05-12igor
Droga bardzo ³adna, idealna pod trening wytrzyma³o¶ciowy🙂

Stokówka PainkillerVI.2+ PP 2019-05-04igor
Bardzo ³adna droga po kraw±dkach w cruxie czujne stopnie. Dzisiaj warun by³ idealny na takie akcje, poprowadzona w 2 próbie. Polecam 🙂

Stokówka Mogê wiêcejVI.2+ PP 2019-05-04Kasia Wurszt
W koñcu :P Bez klinowania kolana i z ominiêciem ostatniej wpinki. Dziêki Sewcio za wsparcie i Phoenixowi, któremu nale¿y siê bezglutenowe piwo :D

Stokówka Drajciuling po lubelskuVI.4 PP 2019-05-04Ksaweryn
£atwe... tak bardzo, ¿e nie czu³em ju¿ potrzeby robiæ ostatniej wpinki (wzoruj±c siê na Katarzynie) - a skoro ja zrobi³em, to teraz ju¿ na pewno bêdzie przecenione :D 2. próba dzi¶, ³±cznie by³o 6 wstawek, ogólnie dobry dzieñ na Stokówce - drogi dzi¶ pada³y jak muchy. Dziêki dla niezawodnego Phoniksa za asekuracjê, i Kasi za i wsparcie!

Stokówka Drajciuling po lubelskuVI.4 PP 2019-04-26LeSzek Szymañski
Tajny plan Trenerio zaczyna chyba dzia³aæ…. ;-) w niedziele 3 próby na rozpoznanie ruchów , dzi¶ zrobione w drugiej przystawce. Podziêkowania dla Krisa za asekuracje i dla Pana Pfenixa za filmik z prowadzenia z ciekawym komentarzem;-)

Stokówka Wielkie WyzwanieVI.2 PP 2019-04-15£.Misiakiewicz

Stokówka Drajciuling po lubelskuVI.4 PP 2019-04-06Phoenix
Pierwsza próba tego dnia, kilka podej¶æ na jesieni by³o. Dzi¶ wiedzia³em, ¿e zrobiê :) Fajny bulder, dziêki Cz za patenty i Gu¶ za asekurancjê.

Kadzielnia TarasVI.1 FLASH 2019-02-10£.Misiakiewicz

Kadzielnia P³ytaVI.1 FLASH 2019-02-10£.Misiakiewicz

Kadzielnia ¦widerek VI FLASH 2019-02-10£.Misiakiewicz

Brody Pustynna burza 6C+ INNE 2019-02-09Ksaweryn
Start po klamach w dachu i wyj¶cie ob³± rys± - zatrzymywa³a mnie za ka¿dym razem, ale w koñcu pu¶ci³a w ostatniej wstawce, na odchodne. Z godniejszych rzeczy pad³a jeszcze Córka Rypaka 6B+.

Kadzielnia Skurwysyñstwo WI 3/4 R RP 2019-02-01dr know
nietrudny techniczne, ale do¶æ wymagaj±cy asekuracyjnie lodzik wiod±cy ¶rodkiem Ca³kiem Ma³ej Pó³nocnej; styl prrr z powodu przewêdkowania jaki¶ tydzieñ wcze¶niej;

Brody Piach w Brodzie 7A+ INNE 2018-11-06ManiekFjederow
Fajne, po dobrych chwytach. Polecam

Zelejowa Prawy nietoperzVI.2 TRAD 2018-11-07Herman
Do 2/3 drogi asekuracja pancer Potem ze 3-4m bez asekuracji i na wyj¶ciu kostka nr 6 dmm - b Dobra. Droga jest bardzo ladna i o stopieñ latwiejsza od baæmagówki. Obowi±zkowa dla kazdego wspinacza lubi±cego osadzanie kostek.

Zelejowa Prawy nietoperz VI.2+/3 TRAD 2018-10-31ManiekFjederow
Droga ³adna. Asekuracja komfortowa w 2/3. Trudno¶ci dobrze ubezpieczone. Góra krucha. Wycena w topo VI.3 ale tyle nie ma. Nawet 2+/3 wydaje siê z nadwy¿k±. Z do³em wstawi³em sie po dwóch wêdkach; przy pierwszej urwa³em kawa³ek chwytu przed wyj¶ciem, przy drugiej wyj±³em ceg³ê ju¿ na wyj¶ciu. O drodze przypomnia³ dzieñ wcze¶niej Karol. Asekurowa³ niezawodny Czesio.

Adamów Parapetolog 7A INNE 2018-10-27Ksaweryn
Jeden z nielicznych baldów, który by³ dzi¶ po pierwsze suchy, a po drugie bez mchu (kto siê tam wybiera - twarda szczotka jest obowi±zkowa! I to taka porz±dna, nie do zêbów). Samo podniesienie dupy jest wyzwaniem, potem ju¿ jest ³atwiej(?) :)

Ciosowa Siedem JedenVI.5+ RP 2018-11-27herman
Klasowa droga - prawdziwa pere³ka naszych podkieleckich ska³.
Kancik zna³em gdy¿ wielokrotnie robi³em go jako bulder, a Dzieñ ¦wistaka z przej¶cia z 2011r. Trzeba by³o to wreszcie po³±czyæ w ca³o¶æ i dopiero po siedmiu latach wzi±³em siê za robotê.
Doj¶ciowy kancik zrobi³em patantem dla karaczanów(czyli wypór na rêce i wstaniêcie na nodze), potem delikatne przewiniêcie na praw± stronê kancika, podrobienie nó¿kami, siêgniêcie ze ¶cisko-ogci±gu i rest przy poziomej rysie. Trawers pod meritum - ¶wistakow± rysê. Tu pierwsze przeloty(2x ¿ó³ty cam) i dalej(zielony-microcam c3) crux i czerwony cam. kilka klinów i top.
Acha doj¶ciowy kancik robi³em bez craszów.
Wycena zostawiam jak zaproponowali autorzy, gdy¿ ciê¿ko wyceniæ drogê, któr± siê zna bardzo dobrze.

Stokówka DilferekVI.3+ PP 2018-10-20LeSzek Szymañski
„Jak dobrze idzie to nie wolno przerywaæ„ powiedzia³ Maniek i rozwiesi³ ekspresy , wiêc trochê nie mia³em wyj¶cia ;-) zrobione w drugiej próbie. Fajne.

Stokówka Górny LesioVI+ RP 2018-10-21czyzyk
Nowe ruchy po starych chwytach, d³ugie jak na nasze mo¿liwo¶ci i fajne. Polecane dla pocz±tkuj±cych. Na starcie polecam jako pierwsz± robiæ wpinkê z drogi na prawo od Apelu Bezrobotnych.

Ciosowa Ma³yszomaniaVI.1+ RP 2018-10-14czyzyk
Wiêcej nie ma, a i ten plus tak na zachêtê. Klasyczne wej¶cie na piêtê, a potem 2-3 czujne ruchy. Ograniczona na si³ê i trochê przez to traci.

Stokówka Dziewi±ty Oblak PP 2018-09-16czyzyk
Nabija bardzo ³adnie kaczkê pomimo 2 restów odcina . Ciekawe i fajne.

Wykieñ NosVI.1+ RP 2018-10-17Maniek, dr, Herman
mo¿e .1+/2; zdania w¶ród ww. trójki s± podzielone; wycena w topo opiewa³a od zawsze na VI.2 i tak± zaproponowa³ Krzy¶ Rychlik robi±c kilka lat temu 1. przej¶cie; nieznaczny spadek trudno¶ci mo¿e t³umaczyæ staranne doczyszczenie drogi, którego dokonali¶my z Mañkiem ok. 2 tyg. temu, a Herman wczoraj poprawi³ tak dobrze, ¿e pojawi³ siê nowy dobry stopieñ; styl - wzorcowe HP; asekuracja wymagaj±ca, ale dobra - z ma³ych i b. ma³ych mechaników; droga sk³ada siê z dwóch czê¶ci -³atwego doj¶cia po którym nastêpuje zasadnicza, nieco przewieszona cze¶æ zawieraj±ca 10-12 ruchów przedzielonych si³owym osadzeniem przelotu; droga ¶liczna, pomimo, ¿e nieco ograniczona; zachêcamy do powtórzeñ - warto skorzystaæ z warunu i oczyszczenia linii; dla kompetentnych zawodników fleszyk nie powinien stanowiæ problemu;

Stokówka Dziewi±ty oblak VI.5+ PP 2018-10-14payek
Tegoroczna propozycja Kuby, bardzo ciekawa kombinacja, naprawdê wytê¿aj±c±:) Kuba postawi³ na VI.5+. Marcin Opozda te¿ wpisa³ sobie 8a, wiêc nie bêdê polemizowa³ z wycen±, moja pierwsza tak trudna droga, a dla nich to chleb powszedni.

Stokówka LewarVI.3+ PP 2018-10-07Ksaweryn
4. próba (nie licz±c wszystkich podej¶æ do dziury przy robieniu Dilferka, a by³o ich kilka), pierwsza dzi¶. Pyszne banieczki! Dziêki dla Payka za asekuracjê :)

Stokówka RysaVI.2 PP 2018-09-30igor
Droga bardzo ³adna, dosyæ czujna po ma³ych stopniach. Dziêki Grzechu za perfekcyjn± asekuracje:)

Stokówka Apel bezrobotnychVI.2 PP 2018-09-28igor
Fajna droga, pad³a w trzeciej próbie. Dzêki Mati za patenty i czujn± asekuracje.

Stokówka Heavy MetalVI.4 RP 2018-09-26Phoenix
Niedzielne próby wró¿y³y szybkie przej¶cie i tak te¿ siê dzi¶ sta³o, "poszed³em sobie zawiesiæ zaczepki" a wysz³o RP :) Przystêpne ale nietrywialne, eleganckie.

Stokówka DilferekVI.3+ PP 2018-09-26Ksaweryn
Trzeba by³o oswoiæ siê psychicznie z ide± baniowania przed samym stanem - zesz³o parê wstawek na poznanie drogi doszlifowanie patentów na górze (dziêki Payek, i jak zawsze niezawodny Kris :) )

Stokówka Lewar VI.3+ PP 2018-09-16LeSzek Szymañski
Droga bardzo fajna , ¿a³uje ¿e dopiero teraz na ni± siê odwa¿y³em. Panu Piotrowi dziêkujê za patenty , zachêtê i dynamiczn± asekuracje loty by³y bardzo miêkkie i wcale nie takie straszne ;-), Anetce dziêkuje za sesje fotograficzn± ;-)

Ciosowa Ma³yszomaniaVI.2 RP 0000-00-00dr know
precyzyjnie: HP (czyli po rozpracowaniu na wêdkê); typowa dl Ciosowej sytuacja: dwa baldy przedzielone restem; dolny asekurowany nie¼le, górny z tzw. side runnera (czyli drogi obok - konkretnie Zaciêcia) tak sobie; pe³niê przyjemno¶ci odbiera fakt, ¿e droga ma ogranicznik, ale jest warta zachodu, ze wzglêdu na ruchy;

Stokówka ¦ródb³onekVI.3 PP 2018-09-12Ksaweryn
Pad³a dzi¶ w drugiej próbie, ogólnie w 5-6 (po d³u¿szej przerwie). Szczê¶cie niepojête, co potwierdz± wszyscy ¶wiadkowie - nawet jak kto¶ nie widzia³, to na pewno us³ysza³ :)

Ciosowa Denaturacja bia³kaVI.2+ INNE 2018-09-05ManiekFjederow
Bez liny, ale z kraszem (a nawet trzema!)

Stokówka Wierz±cy ale mocno b³±dz±cyVI.3 PP 2018-09-09Ksaweryn
Prawilnie od samego do³u, start bez kamienia ;) Fajna ruta, taki d³ugi bald - przebieg jest oczywisty, sekwencja narzuca siê sama, i nawet oblaki nie s± takie straszne (jak na oblaki).

Kadzielnia Niedzielna przechadzka VI.1+ PP 2018-08-31LeSzek Szymañski
Zrobione w drugiej próbie , strasznie trudne jak na t± wycenê !

Kadzielnia Black & WhiteVI.3+ PP 2018-08-31ManiekFjederow
Bardzo fajne. Najpierw kilka sprê¿nych ruchów a pó¼niej do¿ynki w p³ycie. Dobry but wskazany. Frienda do przyasekurowania wyj¶cia oczywi¶cie zapomnia³em :) Raczej z tych trudniejszych.

Stokówka Strefa KomfortuVI.4+ PP 2018-08-04czyzyk
Nowa kombinacja (je¿eli kto¶ robi³ niechaj da znaæ), start ¦piochem, po 3 wpince uciekamy w Mordobija i koñczymy ograniczeniem bez oblaczka na lew± rêkê przy stanie. Kruks ze ¦piocha w temperaturach +30 jest koszmarny. Same trudno¶ci pomimo pokruszenia startowych chwytów nie zmieni³y siê, nadal obowi±zuje ten sam patent i te same stopnie.

Stokówka O-Sia-TsuVI.3 PP 2018-07-22czyzyk
Nie wiem gdzie tam koledzy widz± kaloryfer. Tak samo trudne jak Wierz±cy, trudniejsze od Bacmagowki i Pysiaczka czyli VI.3.

Zelejowa Obej¶cie KaczuchyVI.3 PP 2018-06-01czyzyk
Ucieczka przed trudno¶ciami z Czwartego Oddechu Kaczuchy. Mo¿na zrobic, ale nic specjalnego, taki wariancik dla koneserów.

Stokówka Mordobij (po staremu) VI.4/4+ PP 2018-07-01czyzyk
Kris zachêci³, wiêc trzeba by³o zrobiæ oryginalnie w prawo. Odczuwalnie trudniejsze od Mordobija robionego z lewej strony, daje ³amañca. Daty nie pamiêtam.

Stokówka MordobijVI.4 PP 2018-08-04Phoenix
Dzisiejszy ognisty warun nie zapowiada³ ¿eby da³o siê cokolwiek zrobiæ a tu proszê. 3-4 próby kilka tygodni temu, dzi¶ jedna wedka i skuteczny atak. Boulderowe ruchy ale droga jest w gruncie rzeczy przyjemna - tylko ten wszechobecny pioch :/ Zrobiona ³atwiejszym lewym patentem... Ale nie naj³atwiejszym ;)

Stokówka O-Sia-Tsu VI.2+ RP 2018-07-15payek
Mañka kombinacja Pysiaczka z Komatsu (doj¶cie doln± p³ytk± z Osepa nie robi ¿adnej ró¿nicy na starcie). Najfajniejsze jest po³±czenie i plecki na "na odlocie", chocia¿by po to warto zrobiæ t± drogê. Maniek dobrze sfleszowa³ i posz³o w pierwszej próbie. Zaraz potem wstawi³em siê w Komatsu, ¼le rozegra³em doj¶cie, po zapatentowaniu pu¶ci³o w drugiej próbie. Moim zdaniem obie drogi maj± podobn± wycenê, mocne VI.2+, lub VI.2+/3.

Stokówka O-Sia-TsuVI.2+ PP 2018-07-12LeSzek Szymañski
Bardzo fajna kombinacja Manka, ciekawe ruchy pad³o w 3 próbie, przestrza³ do kaloryfera to triumf wiary nad prawami fizyki ;-) , jak dla mnie to górny zakres tej wyceny. Polecam !

Zelejowa Silnorêki Bill VI.5/5+ PP 2018-06-30Max
Start Kumitsu do trzeciej wpinki nastêpnie z charakterystycznego scisku idziemy w lewo do kaczuchy (do kraw±dko ¶cisku tylko teraz lew± rêk± jako kraw±dki) i dalej kaczuch± + crux z Credo nastepnie do stanu z Baæmagówki (ja szed³em przewieszeniem) Je¿eli istnia³a ju¿ taka kombinacja to prosze daæ znaæ.

Zelejowa CredoVI.4 PP 2018-06-27ManiekFjederow
Fajne. Zejsz³o d³u¿ej ni¿ siê spodziewa³em. Podchwyt nie taki straszny jak gadaj±.

Zelejowa Obej¶cie kaczuchyVI.3+ PP 2018-06-14ManiekFjederow
Bardzo ³adne. Jak dla mnie raczej z tych trudniejszych 3+.

Stokówka ¦pioch VI.4+/5 PP 2018-06-13payek
Pocz±tkowo wydawa³o siê, ¿e bêdzie to niewdziêczna droga, ale bardzo j± polubi³em i szczerze polecam. Mocno bulderowy start z niebanalnym finiszem. Kuba twierdzi, ¿e teraz (po obrywach) ma to oko³o VI.4+/5, Klenio mówi, ¿e dla niego trudniejsze od Melanchujni... Dla mnie to te¿ by³o trudne i stawiam na Kuby propozycje wyceny.

Stokówka Przerysa HuberaVI.2+ PP 2018-06-09Pawe³ Kopeæ
dziêki za sfleszowanie dla Maniusia i zawieszki Dr :)

Zelejowa Szpony mamony VI.2/2+ PP 2018-06-07LeSzek Szymañski
Pad³o w 1 próbie ;-) , dolne trudno¶ci pokona³em FLASH. Za patenty dziêkuje oczywi¶cie wiadomo komu ;-)

Zelejowa BaæmagówkaVI.2+ PP 2018-06-07Ksaweryn
W koñcu odhaczone - cel by³ od dawna, ale trzeba by³o do niego dojrzeæ mentalnie. Zrobione w (nie licz±c 2-3 wêdek i gie³gañ 2 lata temu) 3. próbie - w drugiej oczywi¶cie trzeba by³o odpa¶æ przed stanem, inaczej to nie by³aby Baæmagówka :) Wiêcej z czystym sumieniem daæ nie mogê, ale i tak traktujê jako swoj± ¿yciówkê (choæ nastêpna droga w planach ju¿ ni± bêdzie definitywnie) :)

Stokówka PainkillerVI.2+ PP 2018-06-06Pyza
Pierwsza próba po rozpoznaniu na wêdkê. Z dedykacj± dla Pana Trenera- Czy¿yka :)

Stokówka Dilferek VI.3+/4 PP 2018-06-04Phoenix
Pierwsza próba-pomacanie chwytow i pad³o w drugiej. Ze 3 lata temu tez mialem jedna czy dwie próby. Dziêki Czyzyk za zaczepki i flesza. Moim zdaniem do¶æ ³atwe a wycenê dajê tak± wysok± dla lepszego samopoczucia :)

Stokówka PainkillerVI.2+ PP 2018-06-04Ksaweryn
Upar³em siê na tê drogê z dwóch powodów - ¿eby j± obedrzeæ z mitu jakim od pocz±tku wspinu obros³a w mojej g³owie, i ¿eby udowodniæ sobie ¿e nie jestem taki s³aby w p³ycie :) W sumie trochê wêdkowa³em zanim rozpracowa³em kruksa, ale dziêki temu dzi¶ pyk³o nawet sprawnie - sam siê zaskoczy³em. Fajna droga, mo¿na do niej wracaæ :)

Tumlin Kute dziuryVI.2 PP 2018-05-31LeSzek Szymañski
Mia³ byæ OS , niestety pad³o w drugiej próbie.

Tumlin Kute dziury VI.2 FLASH 2018-05-26Phoenix
Mo¿e i kute mo¿e i chamskie ale mnie siê podoba. Przyjemne, oczywiste, trudno¶ci nie ma. Cza bylo sajtowaæ.

Zelejowa Droga do Unii VI.3 PP 2018-05-24LeSzek Szymañski
Droga pad³a szybko bo w drugiej próbie , nie liczê próby z 2011 ;-) . Niezawodne patenty sprzedawa³ oczywi¶cie Maniu¶ ;-).

Zelejowa BaæmagówkaVI.2+ PP 2018-05-12Pyza
Kris mawia, ¿e to jedna z dróg, po przej¶ciu której mo¿na siê nazwaæ wspinaczem :) Dla mnie zupe³nie nowa formacja, bo rzadko wspinam siê w przewieszeniach.

Kadzielnia Lewy Bli¼niak VI- OS 2018-05-13LeszekJ
OS po latach (po bardzo wielu latach). Mam wra¿enie, ¿e siê utrudni³o, bo bardzo wiele lat temu zdarza³o mi siê przechodziæ na ¿ywca.

Stokówka MordobijVI.4 PP 2018-05-06ManiekFjederow
Patentem z lewej wydaje siê ciut ³atwiejsze od Drajtula.

Stokówka dziewi±ty oblakVI.5+ RP 2018-05-07kuba
Mowa propozycja przewiechy :) start ¶piochem i w lewo do drajtulu. Droga do¶æ ci±gowa i przypomina westowe 8a , do¶æ dobrze znam przewieszenie i wydaje mi siê ¿e to bardziej 6.5/5+ ale w³a¶nie ¿e dobrze znam t± ska³kê proponuje wy¿sz± wycenê. jak kto¶ z zewn±trz przyjedzie to mo¿e byæ mu trudno. na drodze mamy (niestety ) dwa ograniczniki 1 id±c w lewo dochodzimy do przerysy ponad kruksem do ob³ych klamek, to wa¿ne gdy¿ id±c do³em a da siê mo¿na ³atwo zej¶æ do no handa. tak id±c jak napisa³em zej¶cie do no handa po oblakach jest tak samo trudne jak pój¶cie w lewo do dziupli z lewara wiêc siê nie op³aca i troche psuje ci±g 2 dalej droga idzie do dziupli i robimy dilferka i tu kolejny ogr- nie ³apiemy dwóch klam wpinkowych przy stanowisku. jest to do¶æ wysoko wiêc nie jest to g³upi ogr ¿e klama przed twarza i nie mo¿na ³apaæ:) dalej idziemy w lewo do drajtulu i wyj¶cie do stanu. droga fajna, ci±gowa po dobrych chwytach. mo¿e po za startem:) zachêcam do powtórzeñ - na drodze mo¿na spotkaæ wszystko to co na westowych ci±gowych 8kach , no mo¿e prócz kaloryferów:}

Kadzielnia Droga nr 1, pod Jeleniowsk± 6- OS 2018-03-22payek
To jedna z tych nowych dróg mikstowych pod Jeleniowsk±. Bardzo fajne, techniczne wspinanie. Dzi¶ temperatura wskoczy³a na plus, na szczê¶cie sektor do po³udnia jest w cieniu i nie dotar³a tam odwil¿. S±siedni± drogê przeszed³em na wêdkê w obawie przed kruszyzn±, bo jednak temperatura ros³a, na szczê¶cie trawki by³y super zmro¿one.

Das betonSuperkompensacja B7 PP 2017-12-16Herman
Start wun¿em, potem w dach na wprost i wyj¶cie do stamu ze skomle. Zachêcam do powtórzeñ. To najtrudniejsza propzycja betonków.

Das BetonSkalp z jajec B3+ FLASH 2017-11-12Gleba

Das BetonWojownicy wódy B3 PP 2017-11-12Gleba

Das BetonNa bogato¶ci B4 FLASH 2017-10-24Gleba
Syte ruszki. Taksówka do Starachowic równie¿ fl. Trzeba zacz±æ walczyæ w dachach :)

Das BetonPisarz mi³o¶ci B3 FLASH 2017-10-08Gleba
Po zupe³nie bezczynym poprzednim zimowym sezonie dobre rozpoczêcie i cyfra ¿ycia na betonach ;) oprócz tego Parapetówka B3 Fl

Stokówka Trawers Drajtula VI.4/4+ PP 2017-10-01payek
Kolejna kombinacja, tym razem wnosi troszkê wiêksz± cyferkê. Dwie pierwsze wpinki z Mogê wiêcej, dalej skrêcamy w prawo i robimy trawers rysk± przecinaj±c± Drajciuling po lubelsku, po zrobieniu drugiej wpinki z Drajciulingu, kontynuujemy wspin t± drog± do stanowiska zjazdowego. Baldzik na rysce doj¶ciowej do Drajtula, moim zdaniem jest troszkê trudniejszy od samego kruksa Drajciulingu. W pierwszej próbie na wêdkê, wylecia³em z wygodn± „ dachówk±” umieszczon± w ny¿y, dziêki niej mo¿na by³o w miarê komfortowo odpocz±æ w dziurze, teraz nie ma tam ju¿ po co wchodziæ. Oderwany chwyt o ma³o co nie trafi³ asekuruj±cego mnie Adama Cie¶likowskiego, nawet nie zrobi³ uniku, tak szybko siê wszystko zadzia³o, a kamsztor wa¿y³ ze dwa kilo. Pod Przewiech± trzeba naprawdê uwa¿aæ, nie pierwszy to ju¿ raz i zapewne nie ostatni...

Stokówka Permen King VI.4 PP 2017-09-19payek
Przypomnê, ¿e to nowa kombinacja Marcina Opozdy; czyli start Lewarem, po drugiej wpince trawers w lewo poziom± rys± Drajciulingu (Marcin nie wychodzi³ powy¿ej rysy i taki te¿ proponuje przebieg drogi, dostosowa³em siê do zaleceñ autora), dalej krótki rest na ³apach w zaklinowanych kamieniach w rysie z Mogê wiêcej i wyj¶cie Zwisem bez korzystania z dolnych podchwytów. Marcin zaproponowa³ VI.3+, moim zdaniem jest to znacznie trudniejsze od s±siedniego Lewara i trochê mocniejsze od Drajtula. Sekwencja w rysie trawersuj±cej Drajtul jest odrobinê ³atwiejsza ni¿ bald w tej samej rysie id±ce z drugiej strony (Hokejka), ale rest po trudno¶ciach jest s³abszy, wiêc stawiam przy obu drogach podobn± cyfrê. Bardzo ciekawa i ³adna propozycja, nie jest te¿ trudna logistycznie, wszystkie ekspresy da siê ¶ci±gn±æ ze stanowiska od Mogê wiêcej.

Stokówka BONbowy sezonVI.3 RP 2017-09-08ManiekFjederow
Sezon obfituj±cy w kombinacje (jak równie¿ i w bony :D) wiêc i ja dorzucê swoje 3 grosze (a mo¿e nawet mniej) Startujemy Lewarem a wychodzimy Przerys±. 2wie wpinki z Lewara (mo¿na sobie mocno przed³u¿yæ 3ci±). Po Przerysie idziemy nogami wykorzystuj±c ringi od Przeprosta, ±¿ do ostatniej wpinki od Przerysy.

Zelejowa Droga do UniVI.3 PP 2017-09-13Ma³go¶ka

Stokówka DrajciulingVI.4 RP 2017-09-08Lechu
Pad³o wczoraj, super droga. Dziêki Maniek za patenty i po¿yczenie pr±du :) Tego samego dnia zrobi³em jeszcze dilferek , a dzieñ wcze¶niej lewar. W poniedzia³ek pad³ ¶ródb³onek wiêc generalnie udamy tydzieñ.

Stokówka Posadzka na killera PP 2017-09-01dr know
kombinacja 2 kraw±dkowych klasyków Zachodniej; ³adna ale nie wnosi ¿adnej nowej jako¶ci; jedyny plus to oczywisto¶æ trudniejszego wyj¶cia z kruksa Posadzki (ale lokalni koneserzy i tak w ten sposób wychodz±); nic nowego;

Stokówka Posadzka na killera OS 2017-09-01dr know
kombinacja 2 kraw±dkowych klasyków Zachodniej; ³adna ale nie wnosi ¿adnej nowej jako¶ci; jedyny plus to oczywisto¶æ trudniejszego wyj¶cia z kruksa Posadzki (ale lokalni koneserzy i tak w ten sposób wychodz±); nic nowego;

Stokówka DilferekVI.3+ PP 2017-08-29Ma³go¶ka
1 pr tego dnia :), wspó³udzia³: Kris - rozwieszenie ekspresów, Maniek - w³a¶ciciel liny

Stokówka Trawers Przewiechy VI.3+/4 PP 0000-00-00payek
Start pierwsz± sportow± drog± na przewieszeniu, czyli Zwisem w rozporze i tak jak ostatnio Hokejem do Lewara, ale nie wchodzimy Lewarem do góry, lecz na wysoko¶ci 2 wpinki robimy trawers do restu w Przerysie - tu faktycznie mo¿na dobrze wypocz±æ. Dalej kontynuujemy Sztuk± kompromisu i ci±giem rys/odpêkniêæ pod okapikami, a¿ do stanu z ostatniej drogi na przewieszce, czyli Imperium. Pomimo dobrego resu czuæ ci±g, w pierwszej próbie polecia³em z ostatniego trudnego ruchu w okolicach ¦piocha. Najtrudniejsze miejsce na drodze to bald z Hokeja za oko³o 6.3+? Dla ca³o¶ci dodaje jeszcze æwiarteczkê za ci±g, aczkolwiek mam dylemat czy nie zostawiæ VI.3+. Zaraz po moim przej¶ciu Micha³ Korban (jedenastolatek z Bilczy) poprowadzi³ Wielkie wyzwanie. W ubieg³± sobotê Micha³ przeszed³ równie¿ Motyl± nogê i pierwszy raz wstawi³ siê na wêdkê w Wyzwanie, czyli potrzebowa³ na to tylko dwóch dni. ¦wietnie na Wyzwaniu radzi³a sobie równie¿ Basia Burczyk i podejrzewam, ¿e wkrótce bêdzie kolejne dzieciêce przej¶cie tego klasyka. Super, ¿e nasze dzieciaki zaczynaj± odnosiæ sukcesy nie tylko na zawodach, ale równie¿ w ska³kach.

Stokówka Dilferek 2.0 PP 2017-08-27wojak
Sie zgina calkiem niezle, jako grubas tez idzie sie powspinac ;)

Stokówka Hokejka VI.4 PP 2017-08-08payek
Kombinacja rozwi±zuj±ca kilka matrów nowego terenu. Start Zwisem do 2-giej wpinki, dalej trawers poziom± rys± w praw± stronê, a¿ do po³±czenia z Lewarem, którym to wychodzimy do stanu. Rysê t± zrobi³em z górn± asekuracj± miesi±c temu, z zamiarem przepatentowania trawersu ca³ej Przewiechy (plan na najbli¿sze dni). Tydzieñ temu zadzwoni³ Marcin Opozda z zapytaniem czy mo¿e fragment mojego projektu przej¶æ w drug± stronê, zgodzi³em siê i w ten¿e sposób powsta³ "Permen King". Wracaj±c do Hokejki, do¶æ daleko jest wpinka pomiêdzy Mogê Wiêcej, a Drajciulingiem, ewentualne odpadniecie grozi przywaleniem w blok startowy, dlatego przed³u¿y³em pêtl± 3 wpinkê z MW i wpi±³em siê powy¿ej trawersu. Proponuje VI.4, po powrocie z Alp i Arko, gdzie g³ównie wspinali¶my siê po ³atwym, ewidentnie spad³a mi forma i mogê mieæ mylne odczucia. Spra³o mnie ostro i w tej sytuacji nie wypada mi postawiæ ni¿szej noty, ewentualne powtórzenia zweryfikuj± propozycje.

Stokówka Drajciuling po lubelskuVI.4 PP 2017-08-07Ma³go¶ka
To wszystko dziêki Prezesowi K, gdyby nie te Jego s³owa zachêty "dzisiaj nie ma sensu" to pewnie bym siê nie wstawi³a :), tak¿e ten wpis dedykuj Prezesowi

Stokówka Wielkie wyzwanieVI.2 PP 2017-07-18Pawe³ Kopeæ

Stokówka Dilferek 2.0 VI.3+/4 PP 2017-07-14ManiekFjederow
Mia³ byæ Przeprost ale kolanko jako¶ siê samo zaklinowa³o. Logiczna kombinacja. Prohibicja w chooj trudniejsza.

Stokówka Apel bezrobotnychVI.2 PP 2017-07-12Ksaweryn
£adna droga. Mniej techniczna i jakby ogólnie ³atwiejsza ni¿ choæby takie Wyzwanie, wiêc posz³o sprawniej.

Tumlin Przepiêkne zaciêcieVI+ TRAD 2017-07-08Ksaweryn
Pocz±tkowo siê miga³em i nie by³em pewien czy w ogóle chcê j± robiæ (jak to ja na TRADzie), jednak po przewêdkowaniu i przej¶ciu PP na osadzonych wcze¶niej friendach nabra³em pewno¶ci siebie i pyk³o. Jak sama nazwa wskazuje, bardzo przyjemna droga :)

Stokówka ElwlisVI RP 2017-05-26Tomasz Maku³a
Ma³o brak³o do OS. Droga pad³a w drugiej próbie.

Tumlin Kute dziury VI.2/2+ FLASH 2017-07-08ManiekFjederow
Finezji to tam zbytnio nie ma...

Stokówka Mogê wiecejVI.2+ PP 2017-06-29Pawe³ Kopeæ

Stokówka Mogê jeszcze wiêcej VI.2+ PP 2017-07-04Ma³go¶ka

Stokówka Drajciuling po lubelskuVI.4 PP 2017-06-27ManiekFjederow
Krótka ale bardzo tre¶ciwa. Syte ruszki. Na cruxa znalaz³em w³asny patent z podhaczeniem palców. Prohibicja trudniejsza :)

Stokówka Wielkie wyzwanieVI.2 PP 2017-06-25Ksaweryn
Droga mocno obna¿y³a to o czym postronni wspominali od dawna - ¿em cham co ma wiêcej si³y ni¿ rozumu i kwiczê jak tylko trzeba do tematu podej¶æ technicznie(j)... ale ³±cznie po dwóch dniach i sze¶ciu wstawkach pad³o. Dziêki dla Klenia, Mañka i Doktora za pchniêcie mnie w jej stronê, patenty i prostowanie moich krzywych ruchów :)

Stokówka Przepuklina prawostronnaVI.3 PP 2017-06-22Ma³go¶ka
Tym razem zgodnie z wycen± autora [¿eby nie podawaæ za przewodnikiem-jak poprzednio:] Przepuklina prawostronna VI.3 RP 27.VI.2004 Herman Po prostu bardzo fajna droga...

Stokówka Przerysa HuberaVI.2+ RP 2017-06-21Ksaweryn
Trzecia wstawka w drogê, pierwsza tego dnia (bo to dla niektórych istotne ostatnio :) ). Nabi³o mnie okrutnie, my¶la³em ¿e odpadnê przed samym stanem.

Stokówka Moge jeszcze wiêcej VI.2+ PP 2017-06-20Leszek Szymañski

Stokówka ¦ródb³onekVI.3 PP 2017-06-15Leszek Szymañski
Droga super , trzyma do koñca. Dziêki Maniek za wieszanie ekspresów i patenty.

Stokówka ProhibicjaVI.4 PP 2017-06-15Ma³go¶ka
Sta³o siê, byli¶my: ja i dwóch, ostatnimi czasy najczê¶ciej (niemal¿e jedynie) wspinaj±cy siê ze mn± klubowi ³ojanci (oczywi¶cie Polacy, chocia¿ po aparycji ciê¿ko odgadn±æ :D).

Stokówka RATMVI+ OS 2017-06-09Ksaweryn
Nadrabiania zaleg³o¶ci A.D. 2016 ci±g dalszy - dobrze ¿e nie zrobi³em tego w zesz³ym roku, bo nie posz³oby OSem, a tak "orêdownik czysto¶ci stylu" przynajmniej mo¿e byæ dumny z podchujaszczego :)

Stokówka Mogê wiêcejVI.2+ RP 2017-06-04Phoenix
Poprawka przejscia PP

Stokówka Przerysa HuberaVI.2+ RP 2017-06-02Phoenix
Poprawka przejscia PP

Ciosowa OkapikVI+ OS 2017-06-04Ksaweryn
Moja pierwsza bardziej wymagaj±ca (powy¿ej VI) tradowa droga, ca³kiem przyjemny kawa³ek wspinu, choæ do trudniejszego wspinania na w³asnej trzeba mieæ kugelsak z metali ciê¿kich - wyj¶cie za okap by³o dla mnie nowym rodzajem metafizycznych doznañ.

Stokówka Mogê wiêcejVI.2+ PP 2017-06-02Ksaweryn
Pierwsze podrygi na przewieszce - spodziewa³em siê wiêkszych trudno¶ci, a tymczasem droga pad³a w trzecim podej¶ciu.

Stokówka Konie id± na lewoVI.1 PP 2017-05-25Ksaweryn
Nadrabianie zaleg³o¶ci z zesz³ego roku. W ramach bonusu pyk³a jeszcze Z³o¶liwo¶æ rzeczy martwych RP (i prawie Poznañskie dziewczêta flashem, ale stan±³em na ringa od drugiej wpinki).

Stokówka OsepVI.1 RP 2017-05-21Ksaweryn
Po 4 nieudanych wstawkach w sobotê sekwencja ruchów ¶ni³a mi siê w nocy... I dobrze, bo w niedzielê posz³o bez wiêkszego problemu w pierwszej próbie (bez kantu).

Wykieñ Mniej ni¿ zero V+ TRAD 2017-05-20Tomasz Maku³a
Trad HP. Wcze¶niej trzy razy przeszed³em na wêdkê. Moja pierwsza droga tradowa na Wykieniu :)

Adamów PYK 6b RP 2017-05-02Kasia Wurszt

Adamów Wentyl 6b RP 2017-05-02Kasia Wurszt

Adamów Ma³a forma 6c RP 2017-05-02Kasia Wurszt

Kadzielnia ¯ellód WI 4+ OS 2017-02-15ManiekFjederow
Warun ¶redni. Lewa kolumna mocno zmro¿ona i kruszy³o siê na ryj. Po prawej m³ody lód. Najtrudniejsze pierwszych parê metrów w³a¶ciwego spiêtrzenia. Lekka przewieszka z sopli i potem ju¿ g³adko. +1 do psychy dodawa³ ukryty gdzie¶ pod lodem tytu³owy ¯ellód.

Kadzielnia Kurtynki Mañka WI 4 OS 2017-02-15dr know
bardzo ³adny ci±g; nawet jako¶ nie specjalnie trudno, bo stopnie by³y; sêk w tym, ¿e pierwsza dobra ¶ruba na ok. 12 metrze, a przez ca³± drogê kruszy³o siê na twarz;

Kadzielnia Fina³ Damski 2011 M6+ WI 3+ RP 2017-01-13ManiekFjederow
Dwie ¶rubki na doj¶ciu. Trzy spity w trudno¶ciach a potem znów dwie ¶ruby. Przej¶cie przez lodowe polewki z lewej i kurtynê nad g³ow± trochê straszne. Trudniejsze ni¿ Powia³o Lodem.

Kadzielnia Zrolowane rajstopy 5/6 FLASH 2016-12-18Switek
Ci±g dalszy zimowego uruchomienia siê. Naj³adniejsza zimowa droga na Kadzielni.(z tego co robi³em ) Czujne skradanko od samej ziemi po stan. Panie i Panowie mamy fenomen na skale krajow± w centru miasta - korzystaæ, napieraæ!! Oprócz tego wczoraj zrobi³em kraszpad z je¿yn i direttisime w pi±tek

Kadzielnia W±t³e Ryski 7- PP 2016-12-04Switek
W czasach zamierzch³ych ponoæ mia³o to 7-. Trudno¶ci wydaj± siê byæ mniejsze ni¿ na direttissimie. Herman aligansko flashowa³ i by³a pierwsza bezpieczna. Mrozu nie ma - kamienie lataj± - sezon trwa!

Stokówka Prostowanie Lewara PP 2016-09-25wojak
Gruba banieczka, w ch³odek oblaj a¿ siê klei do rêki :)

Stokówka O-Sia-TsuVI.2+ PP 2016-09-25dr
bardzo przyjemna i estetyczna kombinacja; startujemy O-sepem mijajac 1. wpinkê (mo¿na siê nie wpinac) nieco z lewej, kontynuujemy Py-Sia-czkiem do 3 wpinki z tego¿, a koñczymy Ko-ma-Tsu; w ten sposób omijamy brzydki start Komatsu oraz unikamy w±tpliwo¶ci, "gdzie zaczyna siê ogranicznik"; na wysoko¶ci, z której wchodzimy w ostatni± czê¶æ jest on ju¿ oczywisty - nie dotykamy trenu w lewo za p³yt±; uwaga: nale¿y zabraæ przyrz±d zjazdowy, gdy¿ droga koñczy siê wyj¶ciem na wierzchowinê i zjazdem z drzewka; nazwa chyba dla ka¿dego jest oczywista i co ciekawe, po japoñsku znaczy prawdopodobnie" "szabrownik" lub "drobny z³odziejaszek"; autorem 1. przej¶cia jest Piêkny Maniek, który chyba przez wrodzon± skromno¶æ zapomnia³ je dodaæ; gor±co polecam tê liniê;

Stokówka Motyla noga PP 2016-09-17Ksaweryn
Po pierwszych niepowodzeniach miga³em siê i zabiera³em do tej drogi jak je¿ do... wiadomo czego. Fajnie zró¿nicowana (baldowy pocz±tek i techniczny ¶rodek), bez znajomo¶ci ruchów jest ciê¿ko, ale kiedy siê ju¿ je pozna to droga staje siê nawet przyjemna. Dziêki dla Mañka, Phoenixa i Leszka za wskazówki :)

Stokówka PysiaczekVI.2+ RP 2016-09-02Phoenix
Moje opus magnum nareszcie osi±gniête. Podobnie jak wielu moich poprzedników mia³em do¶æ d³ug± historiê z t± drog±, a trzeba podej¶æ, przepa³owaæ i po robocie. Byle bez kombinowania bo nie pu¶ci.

Stokówka Przeprost da ka¿dego PP 2016-09-02wojak
Bez dziury z lewara ciekawsze. Dó³ Przerysy siê sypie jak bloki w Czeczeni.

Stokówka KomatsuVI.2 PP 2016-08-30ManiekFjederow
Wycena uzale¿niona od tego jak bardzo ograniczamy siê z lewej. Szkoda ¿e taki szrot na starcie i gemel u góry bo w ¶rodku nawet ciekawe ruchy.

Zelejowa NiedowiarekVI.2+ PP 2016-08-22Ma³go¶ka

Stokówka Pie¶ñ wieczornego dzwonuVI.1 RP 2016-08-19dr know
droga ta, to taki >¦ródb³onek dla ubogich<; wycena z topo opiewaj±ca na VI+ jest ¿artem - droga ma VI.1; i to minimum; zawiera wszak w sobie przewieszony start z Wierz±cego... i kluczowe trudno¶ci Bu³ki z Mas³em, która ma +/1;

Stokówka LewarVI.3+ PP 2016-08-18Ma³go¶ka
Zamykam oczy i lecê, o k... albo jeszcze nie lecê, no to lecê o k... k... - tak by³o za pierwszym razem (w skrócie of course:).

Stokówka ¶ródb³onekVI.3 PP 2016-08-13Phoenix
Si³owe i bu³uj±ce, cza mieæ obcykane.

Stokówka ¦ródb³onekVI.3 PP 2016-08-06Ma³go¶ka

Stokówka Równia pochy³aVI.2+ PP 2016-08-06Phoenix
Bardzo czujna. Przez brak pomy¶lunku umêczy³em j± strasznie, a¿ siê okaza³o, ¿e parametr rozwi±zuje sprawe :) Pierwsze odczucia, ¿e to minimum VI.3 ale chyba jednak nie. Dziêki Herman za zaczepki.

Zelejowa Kumitsu PP 2016-08-03wojak
Faworyzuje kampusiarzy :)

Zelejowa CredoVI.4 PP 2016-08-03Sylwia
Pierwsza droga w tej wycenie:)W moim odczuciu do przej¶cia kruksa potrzeba dobrze ustawiæ siê w podchwycie. Wpis dedykujê Prezesowi;)

Zelejowa BaæmagówkaVI.2+ PP 2016-08-03Ma³go¶ka

Zelejowa NiedowiarekVI.2 VI.2/2+ PP 2016-08-02Phoenix
Nawet z moim mega kwadratowym wspinaniem pad³a od razu (kilka tygodni wcze¶niej zapatentowana a w³a¶ciwie tylko wyjscie na górê mnie rozklada³o) Powiedzia³bym ze VI.2 to wszystkie piniondze.

Stokówka Przepuklina PrawostronnaVI.3 PP 2016-07-30Phoenix
2 próba i sukces :D z dedykacj± dla Hermanka i z pozdrowieniami dla Trenera ;) Trudne w kur*e i w ch*j

Stokówka Posadzka na hohoniaVI.1+ RP 2016-07-26Phoenix
Stare porachunki. Strasznie czujny start jak na VI.1+ W koñcu z g³owy.

Stokówka Wierz±cy ale mocno b³±dz±cyVI.3 PP 2016-07-26Phoenix
£atwe jak na VI.3 moim zdaniem. Wystarczy oddychaæ i zagraæ na nogach w dobrym momencie.

Stokówka Wierz±cy ale mocno b³±dz±cyVI.3 PP 2016-05-05Ma³go¶ka

Stokówka Przerysa HuberaVI.2+ PP 2016-05-05Ma³go¶ka

Stokówka ¦ródb³onek RP 2016-07-20wojak
B. fajny obwód, jak na ³adowni :)

Stokówka Hard RockVI.3 PP 0000-00-00Ma³go¶ka
To dla Prezesa - ten wpis:)

Zelejowa Heteroskedastyczno¶æ VI.4/4+ PP 2016-07-10czyzyk
FA, polecam nabija elegancko

Zelejowa Za wszelk± cenêVI.1 PP 2016-06-23Ksaweryn
Có¿em siê upoci³, i to nie tylko ze wzglêdu na ciepe³ko :) Przy pierwszej próbie my¶la³em ¿e wyj¶cie za filarek z "zêbem" przerasta moje skromne umiejêtno¶ci, ale po przypatentowaniu i tytu³owym "za wszelk± cenê!" rzuconym w kluczowym momencie z do³u pyk³o.

Zelejowa Krótkie spiêcieVI FLASH 2016-06-23Ksaweryn
Jak nazwa wskazuje - szybka droga ze "spiêciem" w postaci strza³u na pocz±tku. Przyjemna. Czy¿yk na miejscu twierdzi³ ¿e to VI+, ale czu³em ¿e to za proste na tak± wycenê :)

Stokówka Hard RockVI.3 PP 2016-06-12Phoenix
Hardy kawa³ek rocka. 4pr

Wykieñ Rysa PrezesaVI.2 TRAD 2016-06-08ManiekFjederow
3pr.Droga ma kapitaln± asekuracjê. Mo¿na poæwiczyæ klinowania d³oni i palców. Polecam!

Zelejowa Szpony mamony VI.2/2+ PP 2016-06-07ManiekFjederow
Ciekawy balderowy start.

Stokówka Heavy Metal PP 2016-06-06wojak
5lat wstecz Kashmir zdawa³ siê ³atwiejszy od HM, teraz rzek³bym na odwrót.

Stokówka Konie id± na lewoVI.1 RP 2016-06-05Phoenix

Stokówka Mogê wiêcejVI.2+ FLASH 2016-05-29Phoenix
Dziêki Dr. za fleszyka i powieszenie expresów. £atwe raczej.

Stokówka M³oda krewVI FLASH 2016-05-29Ksaweryn
Pierwsza powa¿na droga w karierze, zaliczona w przyzwoitym stylu :)

Stokówka Prohibicja ogr. PP 2016-05-12wojak
Przyjemny ci±g, od gleby a¿ do po³±czenia z Rys± ciê¿ko zamagnezjowaæ, z roku na rok coraz bardziej sliska.

Stokówka PainkillerVI.2+ PP 2016-05-15Phoenix
Dziêki za namowy, bo jako¶ mnie nie zachecala swoim charakterem i trudno¶ciami. Palczasta, ci±gowa ale nie taka trudna jak my¶la³em. Klasyk do kolekcji :)

Stokówka LewarVI.3 PP 2016-05-12Phoenix
¯yciówka za³ojona dziêki najlepszemu fleszantowi, czyli treneiro Czy¿ykowi :D Wyleczy³a mnie troche ze spinki przed lotami mam nadziêjê. Ja to bym g³osowa³ za bardzo mocnym VI.2+ tak na prawde, bo nie ma ciêzkiego ruchu tylko troche nabija, a przy okazji móg³bym nadal startowaæ w amatorach :P

Zelejowa przepuklina lewostronnaVI+ OS 2016-05-08Maciej Piwek
Trenujê 3 miesi±ce, a uda³o mi siê zrobiæ t± drogê. Nie by³a ona dla mnie taka ³atwa. Szczerze polecam ja sb zrobiæ!!!

Zelejowa BacmagówkaVI.2+ INNE 2016-04-03Herman
Inne - czyli AF; dobrze, ¿e nie by³ to pi±tek 1. - nikt by nie uwierzy³; czy ta niedziela, to czarny dzieñ polskiego wspinania, to siê jeszcze oka¿e, che che; poz_dr;

Kadzielnia Fina³ mêski 2011 7 FLASH 2016-01-09ManiekFjederow
Super droga a do tego tegoroczny lodowiec gwarantuje asekuracjê ze ¶ruby w miejscu gdzie brakuje plakietki. Dr. flash-owa³ ale koñcówka w stylu "tam co¶ kiedy¶ by³o" "jak trzyma to napieraj" "ja to chyba robi³em inaczej" trochê nabi³a mi kaczkê. Jak kto¶ jeszcze nie robi³ to teraz naprawdê warto!

Kadzielnia Powia³o lodem M6 RP 2016-01-07¦witek
Piêkne ¿e¶my lody w tym roku wyczarowali kumotrowie. Droga to mikstowa wariacja Powia³o Siódemka.

Das BetonBo¿e Bo¿enko B0 PP 2015-12-06herman
Naj³atwiejsza propozycja miejscówki. Nie wiem czy na pionie da siê co¶ ³atwiejszego wyczarowaæ. Zapraszam do powtórzeñ tej i innych propozycji na betonowym panelu.

Das BetonDisco magnes B6+ PP 2015-12-06herman
Kombinacja. Start Disco Comando do zwornika w dachu potem dalej dachem Heteromagnesem a¿ do pionu (koniec na "chwytach" w zsypie - tu gdzie koñczymy Migasówke). Czyli trzeba zrobiæ dach po przek±tnej.

Das BetonCampus B6 PP 2015-11-20herman
Campus to przesadzona sztuczna ¶cianka na powietrzu. Z drog± skaln± ma niewiele wspólnego. To wspin po k³odach, belkach, pniakach, sztucznych chwytach. Ale o to tu chodzi ¿eby trzymaæ dr±¿ek jak ma³pa i przegrzaæ dach.

Przebieg:
start pionem potem dziabiemy w k³odê ale nie dziabiemy ponad czerwon± linie. Dziab nie dajemy na górê k³ody, nogi mo¿na wrzuciæ na górê k³ody(tu rest). Potem dach po pniakach i wyj¶cie trikowe w pion.

Polecam Campus i zachêcam do ³adowania na betonach. Bo to wy¶mienita pakernia.

Das Beton¦wiat M³odych B4+ PP 2015-11-11herman
Droga na betonie nr 1.
Start wspólny z Trybun± ludu pod dachem odbija w lewo, dalej ze 2m dachem i wyj¶cie do stanu. Bardzo fajne wspinanie polecam.

Adamów ZUE RP 2015-10-11payek
Moja pierwsza wizyta w Adamowie, by³em 2 razy w s±siednich Brodach, ale tu jeszcze nie mia³em okazji zawitaæ. Bardzo fajny rejon, a ZUE to jeden z klasyków o do¶æ imponuj±cym przebiegu w ¶rodkowej czê¶ci daszku. Nie bardzo orientuje siê w wycenach bulderowych, a widzê, ¿e w necie mo¿na spotkaæ dla tego balda bardzo rozbie¿ne opinie, tak¿e nie wypowiadam w sprawie cyferek. Porobili¶my jeszcze parê innych ciekawych przystawek, dla mnie to by³ drugi dzieñ w ska³kach, po 2 godzinach brak³o mocy na bardziej wymagaj±ce linie, zosta³y 2 porachunki i pretekst aby szybko tam wróciæ.

Stokówka Melanchujnia VI.5 PP 2015-09-19payek
Bardzo fajna i wymagaj±ca linia.

Wykieñ Mleko pod nosemVI.1 TRAD 2015-08-18ManiekFjederow
HP. Klasowa droga! ¦wietne ruchy! Mo¿e nawet VI.1/1+ My¶la³em ze po trawersie na dole nie bêdzie ju¿ strasznie. Myli³em siê. Na górze przy wyj¶ciu te¿ mo¿na spa¶æ! Co do wycen na Piaskownicy to moje odczucia s± takie: (od lewej) Droga dla Tereski VI+/1 Wyginam ¶mia³o cia³o VI.1 Sposób na owsiki VI+ (Reszta by siê zgadza³a)

Zelejowa Droga do UniVI.3 PP 2015-07-14Magda J.

Zelejowa Czwarty Oddech Kaczuchy VI.4+/5 PP 2015-07-24Aneta
Niew±tpliwie najtrudniejsza droga jak± do tej pory zrobi³am, wycenê daje tak±, jaka jest w topo. Super linia, super ruchy, czê¶æ patentów od Krisa, czê¶æ wymy¶la³am sama. Po d³ugim wstawianiu i dopiêciu wszystkiego na ostatni guzik pad³a dzisiaj w pierwszej wstawce. Polecam te¿ tym niewysokim :)

Stokówka OsepVI.1 TRAD 2015-07-04ManiekFjederow
Dewiacje

Stokówka DilferekVI.3+ PP 2015-06-30ManiekFjederow
Fajne. Ciut trudniejsze od Lewara.

Stokówka Melanchujnia PP 2015-06-30wojak
Ciepe³ko nie by³ dzi¶ moim sprzymierzeñcem, dla wy¿szych bardzo przystêpna trasa - kumitsu trudniejsze :)

Stokówka Prostowanie lewaraVI.4+ PP 2015-06-16herman
Dla mnie najbardziej loteryjny przechwyt na stokówce. Dla mnie VI.5+ jak nic albo i trudniejsze.

Stokówka ¦pioch PP 2015-06-16wojak
Pierwsza wstawka nie zwiastowa³a tak szybkiego fina³u, b.fajne!

Stokówka Droga dla Joanny PP 2015-05-22wojak
Tyle lat siê wspinam, a nigdy nie widzia³em, ¿eby j± kto¶ robi³

Stokówka MelanchujniaVI.5 PP 2015-06-04herman
Dla mnie to VI.5+. D³ugo zesz³o. Wa¿na praca nóg. Ale fajne, polecam

Stokówka Mogê wiêcejVI.2+ INNE 2015-06-04dr know
inne - czyli GP...ale niestety chyba nie takie czyste, bo nie przymierza³em przelotów przed prowadzeniem;

Stokówka Srebrna Dyszka VI.1-VI.2+ PP 2015-05-03dr
dzi¶ w towarzystwie Grzesia uda³o mi siê poci±gn±æ Srebrn± Dyszkê; czasu by³o ma³o wiêc uwinêli¶my siê w 2 godz. i 44 min. - Grze¶ szed³ pierwszy (poza 1 wyj±tkiem) wieszaj±c ekspresy, co by³o dla mnie sporym u³atwieniem; Dla niezorientowanych - Srebrna Dyszka (SD) to autorski zestaw Grzesia, obejmuj±cy 10 dróg ze ¶redniego przedzia³u trudno¶ci, na który sk³adaj± siê: Konie, Wyzwanko, Motyla, Painkiller, Przerysa, Pysiaczek, Osep, Apel, Mogê wiecej i RATM; jak widaæ jest to dobrze zbalansowany, i logiczny zestaw;

Stokówka Lewar VI.3+ PP 2015-04-25ManiekFjederow
Mo¿na powiedzieæ ¿e to zaleg³o¶æ z poprzedniego sezonu.

Zelejowa Krótkie spiêcieVI OS 2015-04-25LeszekJ
Krótkie spiêcie - kilka przechwytów po dobrych chwytach w przewieszeniu i mo¿na siê rozlu¼niæ - ogólnie fajne. By³o jeszcze: Lipcopad i Bolig³owa.

Stokówka MelanchujniaVI.5 PP 2015-04-23czyzyk
Trudne.

Zelejowa BaæmagówkaVI.3 PP 2015-04-17Magda J.
Ta droga chyba nie wymaga komentarza :)

Kadzielnia Niedzielna przechadzkaVI.1+ PP 2015-03-26Gleba
Trzecia próba. Pierwsza by³a w 2013 roku, druga w 2014, no i dzi¶ wreszcie pu¶ci³a :D

Kadzielnia Klasyczna WI3+ RP 2014-02-09ManiekFjederow
Znacznie wiêcej wylane ni¿ w sobotê. Lód plastyczny, asekuracja dobra (na Klasycznej, Za³upka du¿o s³absza asekuracyjnie). Szkoda tylko tego ocieplenia, bo Rysa by³a by hitem sezonu.

Kadzielnia Rysa WI 4 RP 2015-02-09dr
linia za 5 gwiazdek; scenariusz: zjazd z sosny - zamontowanie wêdki - udana przystawka - prowadzenie; lód w kruksie zaskakuj±co dobry, a sam sopel nieco wytê¿aj±cy; wstawi³em siê tylko dlatego, ¿e Herman zwijaj±c siê stwierdzi³, ¿e to mo¿e jedyna okazja w tym roku;

Kadzielnia Klasyczna i okolice WI 3+ INNE 2015-02-08dr
piêkny dzieñ dzisiaj - kto nie by³ ten tr±ba; dla tego jednego przej¶cia warto by³o laæ w tym roku; od wczoraj trochê dola³o lodu - wspina siê bardzo dobrze, za to asekuracyjnie jeszcze wci±¿ s³abo - trzeba by³o skracaæ trzynastki;

Stokówka PainKillerVI.2+ PP 0000-00-00dominika
Klata po ringach. OrtodoX

Stokówka Wielkie wyzwanieVI.2 PP 2014-10-16dominika

Stokówka RysaVI.2 PP 2014-10-09dominika

Zelejowa CredoVI.4 PP 2014-10-05Aneta
Droga pad³a dzi¶ w pierwszej próbie po szybkiej rozgrzewce. Na szczê¶cie chwyt przed cruxem by³ suchy, nie to co ostatnio, czyli b³oto,a po wyci±gniêciu rêki nie da³o siê przytrzymaæ kolejnego chwytu. Fajna droga, polecam.

Stokówka Drajciuling po lubelskuVI.4 PP 2014-10-03Aneta
Jedna z naj³adniejszych i najbardziej honornych dróg jakie robi³am. Dzisiaj uda³o siê zrobiæ dopiero w czwartej próbie. Po pokonaniu trudno¶ci na dole nie darowa³abym sobie gdybym nie zawalczy³a do koñca. Dziêki wszystkim za doping i patenty :)

Stokówka RysaVI.2 PP 2014-09-30Gleba
Rys±.

Das BetonNie dla krótkichVI FLASH 2014-09-21Gleba
Dobry pocz±tek sezonu.

Das BetonSkomle VII+ PP 2014-09-20Herman
Skomle startuje Wón¿em i na przewiniêciu idziemy w prawo krawêdzi± dachu a¿ do stanu przy przeciwleg³ym filarze. Przekrêcili¶my 2 belki. Jest zabawowo, klamy s±, idzie zrestowaæ. Super. Polecam bo to do tej pory najciekawsza propozycja.

Stokówka Hard RockVI.3 PP 2014-09-14Gleba
Na wpiêcie przedostatniej wpinki jeszcze patentu nie znalaz³em.

Wykieñ Droga dla GagatkiVI.1 TRAD 2014-09-06ManiekFjederow
Flash. £adna droga z pancern± asekuracj±. Dodatkowo oczy¶cili¶my z Miglancem Rysê i Mleko. Na drogach nie ma ju¿ piaskownicy czy mchu.

Tumlin OrtodromaVI.3 RP 2014-09-04czyzyk
HP, czy jako¶ tak. Wycena adekwatna.

Tumlin Przepiêkne zaciêcie VI+ TRAD 2014-09-01ManiekFjederow
Jak sama nazwa wskazuje zaciêcie jest przepiêkne. Niestety jest te¿ przepiêknie zaglonione. Trochê oczy¶ci³em i da siê wspinaæ. Jak kto¶ jeszcze nie robi³ to naprawdê polecam!!

Kadzielnia Pi±ta MilaIV+ TRAD 2014-08-31Grzegorz Nocuñ
Droga w depresji po³udniowej ¶ciany Ska³ki Geologów tu¿ obok prawej krawêdzi szarej ¶ciany na prawo od Po³udniowego Filara pokonana samotnie na w³asnej asekuracji "od do³u", zostawi³em na dole granatow± pêtlê na pniu g³ogu i "³y¿kê" wbit± za zardzewia³y stary dwuteownik.

Kadzielnia Lotem Soko³aVI+ TRAD 2014-08-24Grzegorz Nocuñ
Droga prowadzi prawym ograniczeniem szarej ¶ciany skalnej na prawo od Po³udniowego Filara Ska³ki Geologów, bardziej na prawo od tej partii ska³y jest wyra¿na depresja, której prawym ograniczeniem jest wyra¿na za³upa z trawami w ¶rodkowej jej czê¶ci. Droga startuje ob³ym ¿eberkiem wprost w górê ok. 10m (IV+) i tutaj mo¿na osadziæ w kieszeni skalnej heksa, a powy¿ej w dziurze cama nr 2. W tym miejscu ro¶nie stromizna i ska³a jest trudna- nastêpne trzy metry to VII. Mo¿na to miejsce obej¶æ z prawej strony ¿eberka (V). Wychodzimy na dobry stopieñ nad którym w dziurce skalnej jest hak z pêtl± (dobra ³y¿ka!)Powy¿ej ¿eberko zanika w ma³ym kocio³ku z g³ogiem. Nie wchodzimy do kocio³ka i idziemy uko¶nie w lewo po dobrych stopniach(III)-po sze¶ciu metrach kieszonka skalna na heksa lub cama nr 1. Powy¿ej jest dobry stopieñ pod spiêtrzeniem ¶ciany. Wprost w górê ska³a jest krucha i ryzykowna, ale nieco w lewo nad strom± ¶ciank± jest wygodny trawniczek. Przez ¶ciankê wprost 3m (V+), lub z jej prawej strony (IV+) na trawniczek (tu mo¿na za³o¿yæ pêtlê na pieniek ró¿y), a z niego wprost na wierzcho³ek Ska³ki Geologów jeszcze ok. 20m (II).

Stokówka ³okieæ tenisistyVI FLASH 2014-08-30Kasia Wurszt

Stokówka mogê wiêcejVI.2+ RP 2014-08-29Micha³ Dziarmaga

Stokówka Dilferek 2.0 VI.3+/4 PP 2014-08-29payek
Bardzo ciekawa kombinacja, do¶æ naturalna w obecnej sytuacji. Co do wyceny, to podobnie jak Czy¿yk uwa¿am, ¿e nie bêdzie to VI.4. Nie wiem natomiast czy to przyczyna nowych stopni, czy te¿ ³atwiejszego patentu.

Stokówka Dilferek 2.0 VI.3+/4 PP 2014-08-25czyzyk
Ostatnia kombinacja w okolicach dziury z lewara. Czyli start Przeprostem do dziury i wej¶cie w Dilferka, ca³o¶æ bez ograniczników. Sam Dilferek sporo siê u³atwi³, pojawi³ siê stopien (po obrywie licznych stopni przy próbach na Melnchujni), który rozwi±za³ problem kluczenia po pizdziakach. Mnie pozwoli³o to w dwóch ruchach wyj¶æ z dziury i doj¶æ do stanu. Sam Dilferek wed³ug mnie wraca do wyceny VI.3+.

Stokówka Trojan KojañskiVI.4 PP 2014-08-26czyzyk
Fajny bulder sk³adaj±cy siê z sze¶ciu ruchów. Pozytywnie siê zaskoczy³em.

Stokówka Prostowanie Lewara VI.4/4+ PP 2014-08-25payek
Dla mnie to by³o trudne! Bardzo dalekie, bulderowe ruchy, niby tylko dwa mocne przechwyty, ale frajda niesamowita!

Stokówka Prostowanie Lewara VI.4/4+ PP 2014-08-22czyzyk
Po obrywie pojawi³a siê klameczka, która pozwoli³a na powrót do Juszczykowego patentu z oblaczkiem. Mia³o byæ szybkie i ³atwe VI.4, a wysz³a walka z w³asnymi b³êdami. Ciê¿ko to wyceniæ, balder ma 2-3 ruchy. Jednak czujê, ¿e jest to mocniejsze od okolicznych VI.4 w przewieszeniu.

Stokówka Przeprost dla ka¿degoVI.4 PP 2015-08-15czyzyk
Lewar wiecznie wilgotny. Zeszlo mi, ale w sumie nie chcialo mi sie za bardzo zawalczyc. Z tych latwych VI.4 dobrych na pierwszy raz.

Stokówka Wiêcej ju¿ nie mogê VI.2+ PP 2014-08-15czyzyk
Trudne w swoim stopniu ale .3 nie ma. Poszed³em jak puszcza³o i pozytywnie sie zaskoczy³em, polecam.

Stokówka Bezmy¶lno¶æV RP 2014-08-10Joanna Szkliniarz

Stokówka Komatsu VI.1+/2 RP 2014-08-06wilku
Ruchy fajne.

Kadzielnia ¦wiêta AnnaIV+ RP 2014-07-26Grzegorz Nocuñ
Droga prowadzi w lewej czê¶ci po³udniowej ¶ciany Ska³ki Geologów niewyra¼n± depresj± w linii spadku drzewka pod wielk± pó³k±, wed³ug zasady Cywiñskiego tj. "szukaj±c ³atwo¶ci w trudno¶ciach". Wycena taka, ¿eby Grze¶ Adamiec nie przecenia³ z V na III (cha-cha!). Na drodze wbi³em cztery haki, na dole pozostawi³em zaklinowan± ko¶æ kierunkow±!

Stokówka DiagonalkaV RP 2014-07-26Joanna Szkliniarz
Najtrudniej by³o mi odpi±æ ekspresy po du¿ym ³uku.

Stokówka Przeprost dla ka¿dego VI.4 PP 2014-07-19payek
Ciekawe ruchy, bardzo mi siê spodoba³o. Wycena wydaje siê adekwatna dla tego stopnia.

Stokówka KomatsuVI.2 RP 2014-07-17Herman
Komatsu to droga na lewo od pysiaczka. Polecam bo ruchy s± bardzo ciekawe, inne ni¿ standardy stokówkowe. Stan znajdujê siê na wierzchowinie - najlepiej zjechaæ po skoñczeniu drogi. Nie stajemy na gemelu z lewej strony(jakby za plecami). Wycena to VI.1+/VI.3. Polecam

Stokówka Jeszcze tak mniej wiêcej VI.2+ RP 2014-07-19dr know
czyli ostatnia kombinacja w nieco krótszej wersji (wchodzimy Zwisem, a wychodzimy Mogê wiêcej); fajny ten pomys³ Migaska z do³o¿eniem startu - kilka logicznych ruchów wiêcej;

Stokówka Wiêcej ju¿ nie mogê VI.3 PP 2014-07-11payek
Kombinacja wymy¶lona wczoraj przez Migaska. Po³±czenie Zwisu i Mogê wiêcej oferuje now±, fajn± sekwencje ruchow±, a ci±g jest ca³kiem przyjemny. Przewiecha, podobnie jak ka¿da lokalna pakernia spleciona jest coraz gêstsz± pajêczyn±:)

Stokówka Przeprost dla ka¿degoVI.4 RP 2014-07-11herman
To wersja Przeprostu ale ³atwiejsza. Start przerys± koniec lewarem. Mo¿na korzystaæ z chwytów i stopni w dziupli ale nie wchodzimy do resta. raczej z tych ³atwych VI.4.

Stokówka Wiêcej ju¿ nie mogêVI.3 PP 2014-07-11Migasek
Ciekawa kombinacja, pocz±tek 2 wpinki ze zwisa w rosporze, nastêpnie w prawo do 3 od moge wiecej i wychodzimy moge jeszcze wiecej. Naprawde polecam.

Zelejowa Ku chwale dupczeniaV TRAD 2014-06-08ManiekFjederow
HP.Zaciêcie na lewo od przerysy bularza. Przed oczyszczeniem wydawa³o siê ¿e bêdzie trudniejsze. Niestety wypad³o sporo kamieni i tym samym porobi³o siê du¿o klamek. Droga zawdziêcza swoj± nazwê Hermanowi i jego piêknej opowie¶ci o otwieraniu nowych dróg.

Stokówka ¯ycie we mgleVI.1 RP 2014-06-24Pawe³ Kopeæ
Pu¶ci³a w drugiej próbie zaraz po cennej uwadze Arcziego i Griszy :D

Zelejowa The BillVI.5 PP 2014-06-14czyzyk
Umêczy³em siê okrutnie, najpierw nie mog³em sobie przypomnieæ jak sk³ada³em siê na Credo, potem pomiesza³em stopnie i d³ugo spada³em z kaczuchy. Dzi¶ ju¿ wszystko posk³ada³em i by³o tak jak byæ powinno ju¿ parê dni temu. Kaczucha powróci³a do pierwotnej wersji, patent Klenia gdzie zadawa³o siê z kraw±dy ju¿ w sumie nie istnieje ze wzglêdu na jej wykruszenie.

Stokówka Apel bezrobotnychVI.2 RP 2014-06-07Pawe³ Kopeæ
gdyby nie ¶wietny sk³ad i cierpliwo¶æ przy asekuracji przej¶cia by nie by³o dziêki dziêki dzia³amy :)

Tumlin RPPPVI.2+ TRAD 2014-05-24ManiekFjederow
GU. 6pr. Standardem sta³o siê ju¿ ¿e najlepiej wspina mi siê 3-ciego dnia. Z racji tego ¿e dzi¶ jest 5-ty nie by³o innej opcji jak jechaæ i zrobiæ.

Zelejowa Przerysa bularzaVI+ TRAD 2014-05-23ManiekFjederow
GU. 2pr. Harda, lekko przewieszona, krótka aczkolwiek bardzo tre¶ciwa rysa.

Stokówka Mogê jeszcze wiêcejVI.2+ PP 2014-05-22ManiekFjederow

Tumlin RPPPVI.2+ RP 2014-05-20Gleba
Kruks dla wy¿szych ³atwiejszy. Pancerna asekuracja na ca³ej drodze. Pozycja obowi±zkowa pod Kielcami.

KMMonsun SSD 7C INNE 2014-05-10herman
B. fajny, przystêpny boulder, polecam. I zachêcam do odwiedzania KM zakwas w plech gwarantowany

Tumlin RPPPVI.2+ RP 2014-05-11wa³ek
Nie ma sie co rozpisywaæ, po prostu co¶ pieknego. Z wycen± te¿ jestem ostro¿ny, Rysa Kukuczki VI+ w Rzêdkach w hoooj trudniejsza :)

Stokówka ¯ebra Urbana PP 2014-05-09czyzyk
Jako¶ szybko posz³o, ale pomimo tego jest to decydowanie najtrudniejsza p³ytowa propozycja jak± zrobi³em. Odczuwalnie góruje trudno¶ciami nad s±siednim Heavy Metalem (ograniczonym) i Prohibicj± (te¿ ograniczon±). Wielkie podziêkowania dla Agaty za bezproblemow± zmianê planów na dawno ustalone popo³udnie i ¦wieRZego za dopasowanie siê z próbami do mnie. Polecam.

Zelejowa Czwarty Oddech KaczuchyVI.4+ PP 2014-05-05czyzyk
Trudniejsze od ¦piocha. Dziêki dla asekurantów za wytrwa³o¶æ w wy³apywaniu lotów, bo troszkê mi z tym zesz³o.

Stokówka Konie id± na lewo VI.1 FLASH 2014-05-04Pawe³ Kopeæ
udany powrót po lekkiej kontuzji :)droga dla tych co lubi± tuliæ sie do ska³y ;)

Stokówka PainkillerVI.2+ PP 2014-05-04Ma³go¶ka
Bardziej painmaker

Zelejowa BaæmagówkaVI.2+ PP 2014-04-30ManiekFjederow
Fajny ci±g po klameczkach. Zdecydowanie naj³adniejsza droga (w tym stopniu) jak± zrobi³em.

Stokówka Mogê wiêcejVI.2+ PP 0000-00-00Ma³go¶ka
PP + pierwsza bezbieczna

Stokówka Motyla nogaVI.1 PP 2014-04-21Pawe³ Kopeæ

Stokówka OsepVI.1 RP 2014-04-13Pawe³ Kopeæ
Wymagaj±cy wspin. zw³aszcza gdy sie go wykonuje pod okiem Dr ;)

Kadzielnia Nocuniowe okapy FLASH 2014-03-01Pawe³ Kopeæ

Stokówka LewarVI.3+ RP 2014-04-11Gleba
Trudne wyj¶cie z niewygodnego no handu i dalej syta przyjemna bulderowa sekwencja. Po wyj¶ciu z dziurwy nie ma ju¿ odwrotu albo top albo lot i w tym ca³a przyjemno¶æ.

Stokówka Wierz±cy ale mocno b³±dz±cyVI.3 PP 2014-03-03ManiekFjederow
Klameczki, oblaki, okapik sk³adaj± siê w bardzo fajn± ca³o¶æ.

Kadzielnia Nocuniowe okapy OS 2014-04-01Gleba

Stokówka Mogê WiêcejVI.2+ PP 2014-03-29ManiekFjederow
Po "rozgrzewce" na Klamie pojecha³em dor¿n±æ sie w ska³ki. Droga fajna i po dobrych chwytach nie to co Przerysa, która tego dnia postanowi³a popsuæ ch³opu okulary :)

Stokówka Przerysa HuberaVI.2+ PP 2014-03-26ManiekFjederow
3cia próba. Napewno ³atwiejsze ni¿ Moge Wiêcej. Najgorsze na drodze s± dudni±ce chwyty przed 1sz± wpink± i wizja jebniêcia o kamola pod drog±.

Stokówka Przerysa HuberaVI.2+ PP 2014-03-26Gleba
£atwe siê wyda³o, nie to co w zesz³ym sezonie jak próbowa³em siê z ni±.

Kadzielnia Rysa VI OS 2014-03-12Gleba
Bardzo ³adna droga,lufa pod nogami i widoki na ca³± okolice rewelacyjne. Trochê siê ba³em na pocz±tku przed pierwszym wywiniêciem. Wpi±³em siê w haka który raczej by mojego lot ewentualnego nie wytrzyma³. Pozycja obowi±zkowa.

Ciosowa OkapVI.2 TRAD 2014-03-02ManiekFjederow
HP. Trzy mikrusy w okapie utka³em (dziêki Gruby za po¿yczenie ;). Jedno z ³atwiejszych 6.2 (o ile nie naj³atwiejsze) jakie robi³em, mo¿e dla tego ¿e trudno¶ci tak szybko siê koñcz±. Co by nie mówiæ zajebista!

Das BetonSpalonka RP 2014-02-27cniach
Salonka RP - to brzmi dumnie :)

Ciosowa Denaturacja Bia³kaVI.2+ INNE 2014-02-24czyzyk
taki wiekszy baldzik, mozna sobie zbroje pobrudzic na wyjsciu

Ciosowa OkapikVI+ FLASH 2014-02-25ManiekFjederow

Ciosowa Kantowanie VI/VI+ RP 2014-02-25ManiekFjederow

Ciosowa Prawy zygzakVI FLASH 2014-02-22ManiekFjederow

Ciosowa KantowanieVI RP 2014-02-22Gleba
Start Kancikiem, koniec Denaturacj±. Fajna droga, smaczku dodajê kruksik z przelotami poni¿ej nóg i wyj¶cie do topu daleko ponad ostatni przelot.

Ciosowa Lewy zygzakVI RP 2014-02-22Gleba
Warunki na Ciosowej niez³e jak na luty. Trochê ciek³o na lewo od Zaciêcia. Pierwsza próba.

Beton/NowinyWun¿ 6 PP 2014-02-20Gleba
Nadrabiam zaleg³o¶ci.

Beton/NowinySpalonka PP 2014-02-13Gleba

Kadzielnia Fina³ damski 2011 6+ RP 2014-02-01payek
Podobnie jak u Mañka, pocz±tek drogi znany z prostych rysek, resztê flesh-owa³ tegoroczny kustosz rejonu. Jedna z ³adniejszych dróg DT na Kadzielni.

Kadzielnia Diretissima lewego ¶wiecznika 6 PP 2014-02-01payek
Pierwsza wêdka na rozgrzewkê i prowadzenie, typowo kadzielniane, techniczne wspinanie w delikatnym po³ogu.

Kadzielnia Diretissima lewego ¶wiecznika 6 PP 2014-02-01Migasek

Kadzielnia Proste ryski 5+ RP 2014-02-01Migasek

Kadzielnia Fina³ damski 2011 6+ PP 2014-01-30ManiekFjederow
Pocz±tek drogi znany z prostych rysek resztê flesh-owa³ doktore. Zahaczenia w kazalniczce s± dobre i dziaba siedzi pewnie. Koñcówka si³owa.

Kadzielnia Zrolowane rajstopy 5+ OS 2014-01-01ManiekFjederow
Generalnie ³atwa, ale w ryskach by³o sporo gliny i innego syfu co troche utrudnia³o przej¶cie.

Kadzielnia proste ryski V+ FLASH 2014-02-01Micha³_Sz.

Kadzielnia I dawaj Go5+ FLASH 2014-01-30Migasek

Kadzielnia I dawaj Go 5+ OS 2014-01-30ManiekFjederow

Kadzielnia Klasyczna 5 PP 2014-01-29Gleba
Pierwsza poproadzona droga zimowa na Kadzielni. Ustanowi³em rekord prêdko¶ci nie do pobicia bo chyba ponad godzine do stanu. Dolne prostowanie.

Kadzielnia Rysa5+ FLASH 2014-01-24Migasek

Kadzielnia KlasycznaV PP 2014-01-21Migasek

Kadzielnia Bardzo prawy start 6 RP 2014-01-26dr know
wariant startowy do drogi £awki za Trupka oznaczony nrem 14a w tym (ju¿ nieco zdezaktualizowanym) topo: http://ska.org.pl/topo/zima/kadzielnia_topo_zima.jpg; zdecydowanie ³adniejszy od Prawego startu (14b tam¿e); wymaga dobicia jednej kotwy pomiêdzy przelotami od W±t³ych a £awk±; geterka mi nieco zafalowa³a;

Kadzielnia ¦mia³e ominiêcie 5+ FLASH 2014-01-26ManiekFjederow
Przy dzisiejszym poziomie zalodzenia i za¶nie¿enia kosztowa³a mnie trochê wysi³ku. Czujna. Niby nikt mi nie podpowiada³ ale pierwsza wpinka wspólna z Klasyczn± wiêc wpisuje Flash bo w w±tku "INNE" nie mam zamiaru siê znale¼æ ;)

Kadzielnia W±t³e Ryski 6+ RP 2014-01-24ManiekFjederow

Kadzielnia Rysa 5+/6- RP 2014-01-23ManiekFjederow

Beton/Nowiny¯±d³oVI+ RP 2014-01-19ManiekFjederow

Beton/NowinyWun¿ VI OS 2014-01-18payek
Ciekawa formacja z tym Wun¿em wysz³a:)Bez znajomo¶ci to nie jest takie banalne. OS-PP, ortodoksyjnie rzecz ujmuj±c to robi³em wcze¶niej Spaw, a stan i koñcowy, wpinkowy chwyt maj± wspólny, wiêc mo¿na dyskutowaæ nad czysto¶ci± stylu...Doj¶cie jednak do niego jest niezale¿ne i chyba nie ma siê czym przejmowaæ.

Beton/NowinyNie dla krótkich VI FLASH 2014-01-18ManiekFjederow
Przy koñcu drogi dalekie ruchy i ma³o stopni.

Beton/NowinySpalonka V OS 2014-01-18payek
Przyjemna, rozgrzewkowa linia, bardzo bezpiecznie obita.

Beton/NowinyNie dla krótkichVI PP 2014-01-18Migasek
Lekko parametryczna, ale dosyæ fajna, startuje na prawo od Wun¿a. Super bêdzie po³aczyæ j± z Dzaszkiem dla chamstwa + wyjscie Wun¿em.

Beton/NowinyDaszek dla chamstwaVI+ PP 2014-01-18Migasek
Super daszek !!!

Beton/NowinyWun¿VI PP 2014-01-17ManiekFjederow
W pierwszych wstawkach nie mog³em odpaliæ koñcowego ruchu i wydawa³a siê trudniejsza ni¿ betonowy spaw. Dzis w 2-giej próbie sie dobrze posk³ada³em i okaza³o sie ca³kiem ³atwe.

Beton/NowinyDaszek dla chamstwaVI+ PP 2014-01-17ManiekFjederow
W daszku klamy a¿ sie ostrze ca³e chowa. 3-cia próba. By³a by 2-ga ale parapecik wyjeba³o przy ostatniej wpince. Ogólnie to fajna droga. Trza wiêcej wierciæ w dachu! ;)

Beton/NowinySpalonkaV FLASH 2014-01-06Migasek

Beton/NowinyBetonowy spawVI+ PP 2014-01-06Migasek

Beton/NowinyBetonowy spawVI+ PP 2014-01-06ManiekFjederow
W betonie jest potencja³! Droga ma dwa ¶wietne ruchy, a dalekie siêgniêcie na zakoñczenie dobrze pa³uje bu³e. Tego dnia pad³a jeszcze "Spalonka". Jak narazie to naj³atwiejsza betonowa droga. Dziurek od zajebu, wszystkie dobre. Wydaje mi siê ¿e to takie V/V+.

Beton/Nowiny¯±d³oVI+ PP 2014-01-01Migasek

Beton/NowinyBetonowy spawVI+ PP 0000-00-00payek
Najpierw jedna wêdka dla rozpoznania charakteru wspinania w betonie (to mój pierwszy raz), posz³o bez bloku, wiêc w nastêpnej próbie wstawi³em siê ju¿ od do³u i te¿ siê uda³o. Dowiedzia³em siê teraz od Lecha, ¿e na samej górze nie graja wystaj±ce prêciki (prostopad³e, te poziome graj±). Co prawda kruks jest ni¿ej, ale mo¿e i co¶ zmienia to w wycenie, st±d te¿ moje odczucie jest inne, bli¿ej VI+ ni¿ VII-. Pierwsza bezpieczna, zostawi³em te¿ d³ugie ekspresy, ale podczas prowadzenia i tak musia³em dopinaæ dodatkowo kilka swoich, bo nie siêga³em... Trochê toporne te wspinanie w betonie, ale nie ma co marudziæ bo poligon szykuje siê ¶wietny.

Beton / Nowiny¯±d³o VI+ RP 2013-12-27Lechu
Droga zawdziêcza nazwê Wa³kowi, który tak dzielnie niszczy³ wszystkie siedliska os w betonie. My¶la³em tak¿e nad nazw± "Betonowy ul" - mo¿e to lepsza nazwa? Jeszcze jedno, obydwa przej¶cia nie by³y to czyste RP poniewa¿ mia³em wpiêt± pierwsz± wpinkê.

Beton / NowinyBetonowy spaw VII- RP 2013-12-27Lechu
Dzisiaj, w towarzystwie Szpeja przeszed³em dwie techniczne drogi z kilkoma si³owymi ruchami. Betonowy spaw zosta³ obity przez Klenia, a ¯±d³o przez Hermana. O ile wiem, to pierwsze przej¶cia RP obydwu dróg. Drogi oferuj± (jak na razie) dosyc precyzyjne, techniczne wspinanie z trzema si³owymi ruchami (w przypadku spawu). Wycena, jak zwykle subiektywna, odnoszona by³a do wycen dróg na kadzielni. Mo¿liwe ¿e siódemka w pionie to za du¿o, ale nie zapominajcie ze to absolutny pion. Swietna robota ch³opaki z obiciem. Na betonowym spawie, trzeba poprzed³u¿aæ kilka ekspresów ¿eby mo¿na by³o czuæ sie w pe³ni bezpiecznie.

Kadzielnia Final meski 2011 7 RP 2013-11-24Lechu
Czujna bardzo ladna droga, dlatego wg mnie zasluguje na wycene 7 - oczywiscie nie gnie buly tak jak niektore janowkowe siodemki, ale to po prostu zupelnie inny charakter

Kadzielnia Black & WhiteVI.3+ PP 2013-10-30czyzyk

Tumlin RPPP VI.2+ RP 2013-10-30czyzyk
bardzo ³atwe w swojej wycenie przy moim wzro¶cie. 2 pr

Tumlin Kute DziuryKute DziuryVI.2 RP 2013-10-30czyzyk
polecam wszystkim wspinaj±cym siê na tym poziomie, ruchy bardzo przyjemne pomimo ich oczywisto¶ci!!! robota wykonana przez solidnego rzemie¶lnika, któremu chêtnie postawiê piwo. Herman obijaj kancik z trawersem w lewo, wyglada na bardzo wkaszalny.

Ciosowa OkapVI.1+ FLASH 0000-00-00jusza
Praca kolektywna ;) VI.2 to chyba lekko za du¿o ;)

Stokówka Nikczemny zrywacz gwintówVI.5 PP 2013-10-12herman
Droga biegnie miêdzy Równi± a ¯ebrami. S± to zaledwie 4 trudne przechwyty, po ob³ych kraw±dkach i bardzo wa¿n± prac± nóg. Droga jest ograniczona gdy¿ w przeciwnym razie robiliby¶my trudniejszy wariant do Równi. Nale¿y i¶æ klat± po ringach i nie korzystaæ z dziureczki z Równi, u góry dochodzimy do dziupli z równi i dalej ju¿ bez znaczenia.

Droga zawdziêcza nazwê koledze Wa³kowi, któremu jako miszczowi maigeri nale¿y siê wyró¿nienie za ten zacny wyczyn.

Stokówka Wierz±cy ale mocno b³±dz±cyVI.3 PP 2013-10-12Gleba
Nie wierzy³em ¿e siê dzi¶ uda. Takie wspinanie miodzio, trochê przewieszona ró¿norodna droga, dó³ po klamach, ¶rodek czujny po oblakach i bardzo fajny okap do pokonania w górnej czê¶ci. Pad³a w drugiej próbie z pierwsz± bezpieczn±. Dziêki Czy¿yk za flasha i motywacje.

Zelejowa Droga do uniVI.3 PP 2013-10-09Gleba
My¶la³em ¿e w tym sezonie nie zrobiê jeszcze drogi w tej wycenie, w ogóle nie my¶la³em ¿e zrobiê cokolwiek widz±c jak± formê mia³em przez ostatni miesi±c. Na drodze trzeba siê poustawiaæ dobrze co zajê³o mi trzy wyjazdy. Uda³o siê chyba tylko dziêki æwikle co j± dowie¼li Bo¿ena z Arczim, dziêki

Zelejowa Szpony mamony 6.2/6.2+ PP 2013-10-09Gleba
Bardzo fajny baldzik po klamach, soczyste ruchy na pocz±tku. Takie wspinanie lubiê.

Stokówka Posadzka na hohoniaVI.1+ PP 2013-10-02alina
By³oby RP, gdyby nie pierwsza bezpieczna (mo¿na powiedzieæ ¿e zawieszona przez pomy³kê:) ). Fajna droga, kosztowa³a mnie trochê pracy.

Tumlin Ortodroma VI.3 RP 2013-09-29payek
Stary porachunek, na którym chyba 3 lata temu obi³em ¿ebra. Dolny kruks asekurowany z mikrusów (najlepiej siadaj± metaliusy) powy¿ej asekuracja ju¿ znacznie lepsza, aczkolwiek wyj¶cie ze sporym ranautem. Krótkie ale ciekawe, jak na VI.3 to chyba do¶æ lajtowe. Kolejna droga w naszych piachach, która nie musi byæ taka krótka...

Zelejowa BaæmagówkaVI.3 PP 2013-09-22Domi
:) tym przej¶ciem zrealizowa³am swój plan na ten sezon w 105% i jestem mega szczê¶liwa. Droga siedzia³a mi w g³owie od zesz³ego roku jako wymarzony cel na ten sezon. Jeszcze tydzieñ temu pomimo zapatentowania cruxa zrobienie jej w ci±gu by³o dla mnie abstrakcj±. Trzy wyjazdy rozpracowywa³am poszczególne ruchy i sekwencje po kolei optymalizuj±c je pod siebie. Potem dwa dni treningów wytrzyma³o¶ci na pakerni i posk³ada³am to w calo¶æ. Imponuj±ca i wymagaj±ca droga po dobrych, dalekich chwytach. Dla mnie zdecydowanie najtrudniejsza z dróg które dot±d zrobi³am. Cel zrealizowany, a ja wci±¿ mam niedosyt! :P

Zelejowa CredoVI.4 PP 2013-09-10czyzyk
Plan z lina skoñczony. Oficjalnie poszukuje chetnych na baldy blisko i dalej.

Stokówka ¦pioch PP 2013-09-07czyzyk
trudne, kilkanascie prob w 3 dni pracy

Stokówka Motyla nogaVI.1 PP 2013-09-07alina
Pocz±tkowo ba³am siê wstawienia nogi, które okaza³o siê proste.

Stokówka Konie id± na lewoVI.1 RP 2013-09-07alina
Mia³am tylko zawiesiæ sobie ekspresy :)

Stokówka Painkiller VI.2+ PP 2013-09-04Bo¿ena
Droga, na której bardzo mi zale¿a³o w tym sezonie :) Czujna, techniczna po ma³ych kraw±dkach takich jak ostatnio lubiê.

Zelejowa ManiekFjederowNiedowiarek VI.2/2+ PP 2013-09-04ManiekFjederow
Wypróbowa³em kilka patentów ale ¿aden do koñca mi nie pasowa³, wiêc spróbowa³em czego¶ swojego i zagra³o.

Stokówka PysiaczekVI.2+ PP 2013-08-30Domi
Piêkna, lekko przewieszona droga po dobrych chwytach - fajne ciagowe wspinanie z paroma bulderowymi ruchami na koniec. Szybko posz³o - 2pr z do³em w sumie mo¿e 5 wstawek. Wyceny nie komnetuje bo siê nie znam :) Coraz bardziej mi smutno, ¿e sezon siê koñczy, bo robi siê coraz fajniej! Pad³o te¿ ¯ycie we mgle dla mnie ³atwiejsze ni¿ VI.1 nowa droga na stokówce, 1pr, po ¶rodku okap, ale jaki¶ taki ³atwy - fajne na rozgrzewkê.

Stokówka OsepVI.1 RP 2013-08-30Bo¿ena
Uzupe³nienie zaleg³o¶ci. Bardzo ³adna droga, któr± bêdê powtarzaæ.

Ciosowa Denaturacja bia³kaVI.2+ INNE 2013-09-01dr know
inne czyli HP; albo po naszemu RP-z; Lechu to moja szczê¶liwa gwiazda - w piaskach z nim mi zawsze wychodzi; tako¿ i dzisiaj siê sprê¿y³em i po jednej wêdeczce dla przypomnienia napar³em zachêcony; z sukcesem; nie by³o niestety charakterystycznego "czujnie kurwa", bo nie by³o asekuracji w trudno¶ciach; oczywi¶cie z kut± dziur± i oczywi¶cie bez krasza;

Ciosowa Krwawa piê¶æVI.1+ RP 2013-09-01Lechu
Ostatni raz robiona chyba w 2009 roku

Ciosowa OkapVI.2 RP 2013-09-01Lechu
Okap ma VI.2 i basta!

ZelejowaBacmagowkaVI.3 PP 2013-08-31Lechu
Naj³adniejsza droga w Kielcach je¶li chodzi o przewieszone Wspinanie. Dzieki doktor za powieszenie ekspresow.

Zelejowa Prostowanie Prawego Nietoperza VI.3 RP 2013-08-30payek
To ostatnia droga, która by³a zaznaczona w naszym topo Wielkiej Przewiechy jako TR. Poprowadzi³em j± inaczej ni¿ linia wyrysowana jako 6a, poszed³em w prawo ni¿ej, tzn. na wysoko¶ci d³ugiego „parapetu”, na który odchodzi Lewa Baæmagówka. Potem prosto w górê, mijaj±c po drodze wpinkê z LB (wykrêci³em plakietkê aby nie kusi³a), dalej na wierzchowinê tak jak lewy wariant Baæmagówki. Linia ta oferuje naprawdê sporo fajnego wspinania i w przeciwieñstwie do Prawego Nietoperza, gdzie góra jest trochê krucha, to tu mamy lit± skalê i trudn± drug± czê¶æ drogi. Do asekuracji wykorzysta³em w±sk±, ale do¶æ g³êbok±, poziom± ryskê znajduj±c± siê 20 cm poni¿ej wpinki z LB. W zwi±zku z tym, ¿e by³ to jedyny punkt asekuracyjny w czê¶ci prostuj±cej, zostawi³em tam: Camalota C3 roz. 1, Tricama 0.25 (chyba najlepszy z nich wszystkich) i Metaliusa roz. 0. Trochê wiêkszego frienda mo¿na do³o¿yæ 2m ni¿ej, ale ja go akurat nie zabra³em. Wydaje siê, ¿e jest w miarê bezpiecznie, choæ w tym rejonie nigdy nic nie wiadomo! Potencjalne loty w trudnej koñcówce bêd± zapewne do¶æ d³ugie. Bardzo ³adna i imponuj±ca linia. Wycenê zostawiam jak w topo, podobnie to odczu³em.

Zelejowa Kumitsu VI.4/4+ PP 2013-08-30czyzyk
trudne, bez porownania do innych kieleckich .4 wiec i lamanca licytuje

Zelejowa Niedowiarek 6.2/6.2+ PP 2013-08-29Gleba
£atwiejsze od Baæmagówki. Bardzo przyjemne wspinanie. Pad³o w trzeciej próbie :)

Zelejowa BaæmagówkaVI.2+ PP 2013-08-29Gleba
Testowa³a moj± wytrzyma³o¶æ kilka wyjazdów, chyba 6 prób i wêdka wcze¶niej, zahartowa³a psychê 4 sytymi lotami z wyj¶cia :) Kruks zapatentowany raz nie by³ ju¿ problemem za to ci±g dalekich ruchów po dosyæ dobrych chwytach i brak dobrego restu po drodze stanowi³y dla mnie trudno¶æ. Plan na ten sezon zrealizowany. Jako ¿e asekurowa³ mnie Amarantowy Asasin inaczej byæ nie mog³o :D

Zelejowa Prawy nietoperz VI.2+/3 RP 2013-08-28payek
W 3/5 drogi asekuracja ca³kiem ok, na górze te¿ co¶ siada, ale wszystko dudni, wiêc lepiej nie testowaæ... £adna droga! Moim zdaniem Baæmagówka, któr± przechodzi³em ju¿ pewnie z 200 razy wydaje mi siê trudniejsza. Nietoperza wêdkowa³em w tym roku z 4-5 razy, w ubieg³ym chyba w ogóle, w poprzednich latach nieporównywalnie rzadziej z innymi drogami, a mimo to jako¶ mniej odczu³em trudno¶ci ni¿ na s±siedniej, doskonale zapatentowanej Baæmagówce. Mo¿e to subiektywne uczucie, ale prawdziwe, zastanawia³em siê nad VI.2+. Historyczna droga, pokonywana z doln± ju¿ ponad 30 lat temu. Po obrywie, który podniós³ trudno¶ci, trochê zapomniana.

Stokówka Wielkie wyzwanieVI.2 RP 2013-08-27ManiekFjederow

Adamów Jestem Hardcorem 7a INNE 2013-08-02czyzyk
przyjemne

Stokówka PysiaczekVI.2+ PP 2013-08-24Ma³go¶ka

Stokówka Wielkie wyzwanie wprostVI.2+ PP 2013-08-23Domi
po dobrej rozgrzewce na rowerze pad³o bez problemu :P najtrudniejsza na drodze 2 wpinka, która kosztowa³a mnie du¿o nerwów. ³adniejsza wersja wyzwania!

Zelejowa The bill VI.5 PP 2013-08-25payek
Faktycznie patent z kraw±dk± na Kaczuszce jest trochê ³atwiejszy nisz nasz pierwotny z ¶ciskiem, ale The bill stawia kropkê nad VI.5. Bardzo fajna kombinacja! Dla mnie punktem honoru przej¶cia tej dogi jest fakt, ¿e druga czê¶æ kombinacji (Credo) jest mojego autorstwa. Gdyby by³o inaczej, to i tak bym to zrobi³:) Naprawdê warto!

Ciosowa OkapVI.1+ INNE 0000-00-00Gleba
6.2 to nie ma, posz³o do¶æ ³atwo w pierwszej próbie. Jeszcze tak du¿ego okapu nie pokonywa³em. Dobrze mia³em sfleszowane co gdzie upychaæ.

Stokówka RysaVI.2 PP 2013-08-24ManiekFjederow
Stopnie najwa¿niejsze, reszta ³atwa.

Stokówka PysiaczekVI.2+ PP 2013-08-23Gleba
Naj³adniejsza droga na Stokówce któr± dotychczas zrobi³em. £atwo posz³o, wczoraj obada³em patenty dzi¶ w drugiej próbie, w pierwszej dzi¶ pogiê³o mnie wpiêcie ekspresa do starej plakietki. 5 prób licz±c z pierwsz± na pocz±tku sezonu po której zw±tpi³em, ¿e ten kawa³ek ¶ciany dam radê kiedykolwiek pokonaæ ;)

Stokówka Atak wiewiórekVI+ PP 2013-08-21alina
W pierwszej próbie. Z "pierwsz± bezpieczn±".

Stokówka Poznañskie dziewczêtaVI+ PP 2013-08-21alina

Stokówka Motyla NogaVI.1 PP 2013-08-20Kasia Wurszt
spoko :)

Stokówka PysiaczekVI.2+ PP 2013-08-13¦witek
Po 3 tygodniach bez wspinu oraz zwiêkszeniu dawki wieczornego browara do sztuk trzech -posz³o po 2 dniach prób. Droga ³adna w .utas i wcale nie trudna w .uj :)

Stokówka AloHaVI+ PP 2013-08-15alina
Z pierwsz± bezpieczn±. Aktualnie to moja ulubiona droga:)

Stokówka kombinacja LD 6.5/5+ PP 2013-08-14kuba
Start drajtulem po czwartej wpince odbicie w prawo do wpinki od dilferka i wyj¶cie do stanu z lewara. Bardzo fajny wspin po dobrych chwytach. Droga posiada ogr- nie korzystamy z ny¿y od drajtula oraz klam znad stanu dilferka. Wycena - hmm mo¿e trudniej, mo¿e ³atwiej zale¿y jakie kto patenty wymy¶li. ale naprawde fajny wspin

Stokówka ¶piochVI.5 PP 2013-08-14kuba
Po obrywie oko³o 6.5. Dynamiczne ruchy po oblaczkach. lajtowe w swojej wycenie.

Stokówka Mordobij PP 2013-08-10wojak
1 bezpieczna i dalej ju¿ do stanu, robiona nowym "damskim" patentem.

Stokówka Ograniczona Prohibicja VI.4/4+ PP 2013-08-10czyzyk

Stokówka PainkillerVI.2+ PP 2013-08-08Gleba
Zesz³o mi z ni± d³ugo 4 albo 5 wyjazdów. Mia³em kiepski patent, dzi¶ Kris pokaza³ mi odci±g z kruksie którego w ogóle nie widzia³em wcze¶niej i uda³o siê po mimo gor±ca. Droga bardzo fajna i z przyjemno¶ci± bêdê j± powtarza³, choæ s³abe chwyty czujne dreptanie po s³abych stopniach, ¿adnych klamek.

Stokówka Posadzka na hohoniaVI.1+ PP 2013-08-06ManiekFjederow
Droga z gatunku "palczastych" Przy pierwszej próbie z do³em wybada³em odpowiednie stopnie i optymaln± dla mnie sekwencjê. ¯adnych gwa³townych ruchów i posz³o w 2-giej próbie.

Stokówka kombinacja dhajtul+dilferVI.5 PP 2013-08-05kuba
Start drajtulem po 4 wpince przej¶cie do stanowiska z dilferka. Na drodze jest ogr. - nie ma dziupli z drajtulu. Bardzo fajny wspin po kraw±dkach, polecam - jedna z lepszych dróg na stokówce.

Stokówka Apel bezrobotnychVI.2 PP 2013-07-31ManiekFjederow
Kiedys by³a jedna próba na wêdkê, ale jako¶ mnie uroda drogi nie powali³a. Dopiero jak grubasy zacze³y siê wstawiaæ postanowi³em te¿ j± odhaczyæ ;) 4 wstawki z do³em ale brakowa³o si³ po wyzwaniu. Po odpoczynku w pierwszej próbie tego dnia.

Stokówka Mordobij VI.3+/4 RP 0000-00-00czyzyk
Lewa rêka z lewej, lewa pieta z lewej i wiêcej nie ma.

Stokówka Heavy Metal (ogr.)VI.4 RP 0000-00-00czyzyk
Nie mam obycia w tym stopniu, ale po miesiêcznych przemy¶leniach i paru rozmowach przystaje na VI.4.

Stokówka Wielkie wyzwanieVI.2 RP 2013-07-31Julian

Stokówka Apel bezrobotnychVI.2 PP 2013-07-31Julian

Stokówka PainkillerVI.2+ PP 2013-07-31Domi
Piêkna, czujna, techniczna droga w p³ycie. Kiedy spróbowa³am j± pierwszy raz cruksem by³o 5m drogi teraz mo¿e 3m :) dla mnie zdecydowanie 2+, ale to faktycznie kwstia wzrostu. Polecam!

Stokówka Konie id± na lewoVI.1 OS 2013-07-25Julian

Stokówka Mogê wiêcejVI.2+ PP 2013-07-24Gleba
Droga w sam raz dla mnie, dalekie ruchy do dobrych chwytów. Widz±c jak Migasek w dwóch miejscach wywali³ nogi i na samych rêkach wisia³ pomy¶la³em ¿e w tej technice to o flesza móg³bym siê pokusiæ :D Jednak pad³a w drugiej próbie! Pierwsza droga na przewieszce odhaczona :)

Stokówka OsepVI.1 PP 2013-07-19ManiekFjederow
Bez kantu.

Stokówka Bu³ka z mas³emVI+ OS 2013-07-18ManiekFjederow

Wykieñ Wyginam ¶mia³o cia³o VI+/VI.1+ PP 2013-07-17¦witek
Chyba ka¿dy rejon musi mieæ takie VI+ :)

Kadzielnia Black & white VI.3+ PP 2013-07-16payek
Parê lat temu wstawia³em siê tam na wêdkê, dzi¶ krótkie przypomnienie i okazuje siê, ¿e przewieszony dó³ jest bardzo przystêpny je¶li dobrze popracujemy na nogach. Zaskoczy³a mnie natomiast mocno "spocona" kraw±dka na p³ytce, awaryjna zmiana sekwencji i jako¶ posz³o. Po trudno¶ciach czeka³ jeszcze du¿y rana³t, bo dzi¶ nie szykowa³em siê na to prowadzenie i nie wioz³em friendów. £adna droga! Dziêki ostatniej wycince drzew odczuwamy jeszcze wiêcej powietrza pod stopami i w ogóle jako¶ tak ³adniej siê tam zrobi³o:)

Stokówka RysaVI.2 PP 2013-07-14Bo¿ena
Zaczê³am j± jaki¶ czas temu. Niestety deszcze nie pozwoli³y mi jej skoñczyæ. Wykorzystuj±c s³oneczny dzieñ, uda³o siê w drugiej próbie. Ca³a droga wymagaj±ca pocz±tek bulderowy, dalej wej¶cie w rysê i koñcówka te¿ do uwierzenia. Polecam wszystkim :)

Stokówka Mogê jeszcze wiêcej RP 2013-07-10wojak
przyszed³ czas na kombinacje i ograniczniki...

Stokówka Wielkie wyzwanieVI.2 PP 2013-07-10Domi
Nie ma jak wspinanie na Stokówce! Droga pocz±tkowo wydawala mi siê bardzo trudna i ci±gowa. Po paru próbach znalaz³am swoje patenty i dogodne miejsca na odsapniêcie. ¦wietna linia teraz czas j± wyprostowaæ! :)

Stokówka Apel bezrobotnych VI.2 RP 2013-07-03Bo¿ena
Droga krótka, ale wymagaj±ca dobrego ustawienia i balansu. Patenty ze wcze¶niejszych przej¶æ dziewczyn bardzo pomog³y. Dzieñ wcze¶niej bez przekonania, a dzisiaj pad³a w pierwszej próbie.

Stokówka Przerysa HuberaVI.2+ PP 2013-06-29Lechu
Na drogê czai³em siê od pocz±tku sezonu, ale ci±gle by³a mokra - w ten weekend nie wysch³a, ale postanowi³em napierac - z pierwsz± bezpieczn±. To chyba najbrzydsza ze Stokówkowych dróg w tym stopniu - droga z kazdym ruchem w gore robi sie ³adniejsza. Jest tez najbardziej krucha - oprócz ³opaty do odgarniania gliny warto zabraæ cos do wycierania r±k. W ocenie mojej jak i wielu innych, droga jest ³atwiejsza ni¿ mogê wiecej.

Zelejowa Szybko¶æ czasu VI.3+ PP 2013-06-28payek
Posz³o do¶æ szybko, najpierw wêdka bo pada³ deszcz, potem przesta³o i pierwsza próba z do³em. Parametryczne i do¶æ syte ruchy, ale to tylko trzy skurcze. W przeciwieñstw do swych s±siadów z ¶ciany g³ównej, nie zachwyca urod±.

Kadzielnia Nad Jeleniowsk±P³yta VI.2+ PP 2013-06-28kuba
fajna techniczna p³ytka.Nie widaæ stopni ani chwytów. Jak sie pozna ustawienie wg mnie miesci sie w stopniu 2+. Gdyby by³o jeszcze jedno miejsce wtedy z 6.3 by by³o. Ale niewiem nie znam sie 3 tyg ³adowa³em na dr±gu wiêc takie techniczne piony wydaja mi sie nie trudne:)

Zelejowa Kumitsu VI.4 PP 2013-06-26payek
Bardzo ciekawa i harda w swojej wycenie. Z ostatnich moich czterech prowadzeñ w okolicach VI.4, ta jest zdecydowanie najmocniejsza! Wracam do gry po przepuklinowej pauzie i nie chce wyrokowaæ wycen, bo nie mam jeszcze wyczucia, ale co¶ mi siê wydaje, ¿e to mo¿e byæ troszkê mocniejsze.

Stokówka Zd±¿yæ przed Czy¿ykiem:)VI.3+ PP 2013-06-24kuba
Taka kombinacja/wariacja - start wierz±cym wyj¶cie ¶piochem. Kombinacja daje mo¿liwo¶æ zrobienia fajnego górnego balda z ¶piocha .nazwa to pomys³ migaska:)

Zelejowa Za wszelk± cenêVI.1 FLASH 2013-06-22ManiekFjederow

Stokówka Mogê WiêcejVI.2+ PP 2013-06-22Lechu
Droga kosztowala mnie w sumie z 7 prób (nie liczac jakichs podrygów na wêdke w zeszlym roku). Mocne ruchy po dobrych chwytach. Podczas przejscia nie korzystalem z no-handu. PP poniewaz za pierwszym razem odpadlem w okolicach pierwszej wpinki.

Stokówka M³oda krewVI PP 2013-06-17alina
Pocz±tkowo wydawa³a mi siê trudniejsza, dziêki podpowiedziom Anetki dobrze posz³o w drugiej próbie.

Stokówka Misja 5VI RP 2013-06-17alina
Do¶æ ³atwa, poza koñcówk±.

Stokówka Drajciuling po lubelsku PP 2013-06-17wojak
Z dedykacja dla drapiacych mnie po kostkach pieskach! Mialem chujowy patent, nie klinowalem paluszkow, kolan, piet - nie jestem mientka piczka! Zunifikowana Teoria Uniwersalnej Prawidlowosci mnie nie obejmuje!

Stokówka Motyla nogaVI.1 PP 2013-06-17ManiekFjederow

Stokówka Wielkie wyzwanieVI.2 PP 2013-06-17Gleba
Zdecydowanie najtrudniejszym ruchem na tej drodze dzi¶ by³o odganianie komarów ;) Fajny ci±g dalekich ruchów po dobrych chwytach.

Kadzielnia Black & WhiteVI.4 PP 2013-06-16Herman
Je¶li black ma VI.4 to P³yta ma VI.3. £adna droga choæ patenciarska. Trudno mi o obiektywn± wycenê gdy¿ znam t± drogê bardzo dobrze. Przypomnê ¿e 10-12 lat temu P³yta wyceniana by³a na VI.2:). (czyli kwestia poznania patentu i jest banalnie)

Zelejowa The BillVI.5 PP 2013-06-15Herman
Patentem Klenia lub Marcina O. kaczucha bedzie mia³a VI.4+. Ale ca³o¶æ w po³±czeniu z credo VI.5. Crux na credo strasznie niewygodny(palce wygina do po¿ygu).

Kadzielnia KlepsydraV+ INNE 2013-06-14LeszekJ
OS po latach, z wyj¶ciem na pó³ki. Komfortowa asekuracja, a kiedy¶ robi³em bez asekuracji i z doln± "iluzoryczn±". Proszê na Kadzielni nie u¿ywaæ magnezji, momentalnie, ska³a siê wy¶lizga i bêdzie nieprzyjemnie. Ju¿ to by³o przerabiane!!!

Zelejowa szybko¶æ czasuVI.3 PP 2013-06-13czyzyk
bardzo trudna w wycenie .3, mocniejsza od przepukliny czy modnego ostatnio magnetowidu. spokojnie dalbym .3/3+

Zelejowa Za wszelka cenê VI.1 PP 2013-06-12Bo¿ena
Pierwsza próba dla przypomnienia ruchów, a przed drug± motywacyjne s³owa od asekurantki i do dzie³a. W kluczowym momencie po dwóch próbach zmiana, patentu i posz³o. Tak jak w nazwie drogi za wszelk± cenê do góry.

Stokówka OsepVI.1 PP 2013-06-08Gleba
Druga próba z fleszem Migaska. W pierwszej próbie miesi±c temu wytrzyma³o¶ci starczy³o do trzeciej wpinki. Z kantem.

Kadzielnia "Nad Jeleniowsk±"P³yta VI.2+/3 PP 2013-06-02czyzyk
trudne techniczne wspinanie, VI.2+ to za ma³o, trudniejsze od painkillera i prostowania wyzwania

StokówkaPysiaczekVI.2 PP 2013-05-31Lechu
Super droga, my¶le ze zostanie od teraz w zestawie obowi±zkowym o ile starczy si³. Je¶li prowadzi³bym wieszajac ekspresy to pewnie wycena by³aby wy¿sza.

Stokówka OSP / OsepVI.1 FLASH 2013-05-30Lechu
Super droga, idealnie je¶li zna sie "patenty" - dzieki Karol i Walek za podpowiedzi. Co do wyceny to musia³bym powtórzyæ raz jeszcze, ale troche za du¿o tych trudnych ruchów jak na 6+. Tego dnia spad³em tez z ostatniego ruchu na pysiaczku - mocno ciagowe - w stylu fioletowych chwytakow na Warszawiance ;P

Stokówka RysaVI.2 PP 2013-05-26Phoenix
Z fleszykiem Payka posz³o w drugiej próbie. Wydawa³o sie trudne, dziêki wszystkim za namowy :D Sumarycznie to takie VI.2- jak sie uwa¿a, ¿eby nogi nie wyje¿d¿a³y ;p

Stokówka Bu³ka z mas³emVI+ RP 2026-05-20Kasia Wurszt

Stokówka Heavy Metal VI.4 RP 2013-05-25payek
Bez klamy z Apelu. Dwa lata temu robi³em z klam±, wiêc trzeba by³o sprawdziæ drug± wersje. Okazuje siê, ¿e w ten sposób dok³adamy dwie bardzo fajne, techniczne sekwencje i troszkê zwiêkszamy ci±g trudno¶ci. Bardzo fajna droga!

Stokówka Konie id± na lewoVI.1 RP 2013-05-15ManiekFjederow

Stokówka ElwlisVI RP 2013-05-23alina

Stokówka Wielkie wyzwanieVI.2 RP 2013-05-23Phoenix
poprawka stylu.

Stokówka Posadzka na hohoniaVI.1+ RP 2013-05-21Domi
z pierwszym powieszonym ekspresem. Ku mojemu zaskoczeniu trudno¶ci mia³am w czê¶ci gdzie droga ³±czy siê z koniami. Pozapomina³am wszystkie patenty, wiêc podpowiedzi okaza³y siê pomocne. Fajny ten pocz±tek :)

Stokówka Prohibijca VI.3+ PP 2013-05-20czyzyk
si³owo w podobnym przedziale jak kaszmir, ale wytrzyma³o¶ciowo chyba najmocniejsza droga na stokówce. dla niskich jakis kosmos, graty Aneta za zrobienie!

Stokówka RysaVI.2 PP 2013-05-17Domi
piekna droga! Najwiêcej kosztowa³a mnie psychicznie 4 wpinka dopiero po trudnosciach, to mnie blokowa³o przy wcze¶niejszych próbach. Kiedy skupi³am siê na ruchach prze³ama³am to i posz³o :)

Stokówka Posadzka na hohonia VI.1+ RP 0000-00-00Bo¿ena
Po kiepskim dniu i równie kiepskim pocz±tku wspinania, uda³o siê w drugiej przystawce. Pocz±tek ciekawy i czujny, a pó¼niej ju¿ to co zna³am. RP nie do koñca, bo z pierwszym powieszonym ekspresem.

Stokówka Wielkie wyzwanie wprostVI.2+ PP 2013-05-10Ma³go¶ka

Stokówka Za wszelka cenêVI.1 PP 2013-04-27Domi
wstawi³am siê zupe³nie bez przekonania bo jako¶ w ogóle nie leza³a mi ta droga, a tu mila niespodzianka :) w zesz³ym roku jedna próba w której nie dosz³am nawet do 1 wpinki, w tym roku 1pr po fleszu Payka. w sumie to nawet fajna droga!

Stokówka Wielkie wyzwanieVI.2 PP 2013-05-09Phoenix
Szybko pusci³o, takie VI.2 minus

Stokówka Przerysa HuberaVI.2+ PP 2013-05-07Phoenix
Faktycznie mokre chwyty.. szczególnie jeden którego nie omin±³em i lot by³ zacny :)

Stokówka Przerysa HuberaVI.2+ PP 2013-05-08Aneta
Fajna ci±gowa linia, chwyty by³y mokre, ale da³o radê je omin±æ.

Stokówka Mogê wiêcejVI.2+ PP 2013-05-06Aneta
Pierwsza droga w przewieszeniu pad³a :) szkoda, ¿e tak pó¼no, ale zawsze mo¿na nadrobiæ zaleg³o¶ci

Stokówka Drajciuling po lubelskuVI.4 PP 2013-05-09czyzyk
spodziewalem sie wiekszej walki

Zelejowa Krótkie spiêcieVI PP 2013-04-27Domi
w zesz³ym roku nie uda³o siê poprowadziæ tym razem przyjemnie i z zapasem. fajna droga szkoda ¿e taka krótka.

Stokówka Motyla nogaVI.1 PP 2013-04-21Bo¿ena
Dobrze przepracowana zima przynosi efekty :) chocia¿ trochê krwi mi napsu³a.

Stokówka Apel bezrobotnychVI.2 PP 2013-04-21Domi
Bardzo fajna droga w bulderowym stylu, ¶wietne dalekie ruchy. Nieekonomiczny patent przy trzeciej wpince kosztowa³ mnie zbyt duzo energii co konczy³o siê blokiem w tym miejscu. Dziêki patentowi Sylwi pusci³o od razu!

Stokówka KaszmirVI.3+ PP 2013-04-21czyzyk
z dedykacja dla kolegów przez du¿e "CH"

Stokówka Konie ida na lewoVI.1 PP 2013-04-17Domi
Super droga, ciekawe i piêkne wspianie na ca³ej lini. W zesz³ym sezonie nie zd±rzy³am poprowadziæ, teraz posz³o szybko 2pr. Dziêki Payek za eleganckiego fleszyka i ¶wietne patenty!

Stokówka AloHaVI+ PP 0000-00-00Domi
Mi³y akcent na rozpoczêcie sezonu. Droga wybitnie mi nie pasowa³a, ale to ze wzglêdu na niski wzrost i brak mo¿liwo¶ci wykorzystania standardowych patentów. Gdybym mia³a +5cm wiêcej by³aby ³atwiutka, a tak napsu³a mi trochê nerwów.

Kadzielnia Kaskada traw 5/5+ RP 2013-03-17dr know & Cniach
dró¿ka na w³asnej w linii spadku jaskini Jeleniowskiej; wiedzie wybitn± formacj± - zatrawionym kominem, do którego dostêpu strze¿e stroma ¶cianka i tu s± trudno¶ci techniczne; Cniachu uwa¿a ¿e "sianokosy" by³oby nazw± w³a¶ciwsz±...che che; styl prrr bo mam wra¿enie ¿e kilka lat temu w nocy to wêdkowa³em, ale pewno¶ci nie mam; warunki by³y ¶wietne, asekuracja zaskakuj±co dobra - uroku móg³by dodaæ jedynie ¶nieg w kominie, którego nie by³o; polecam;

Kadzielnia Siekierezada do wierzchowiny 6 FLASH 2013-03-17Lechu
Jeszcze jeden wpis bo zapomnia³em dopisaæ ze trzeba wzi±æ z 16 ekspresowa na ca³a drogê i lina min 60 m, je¶li chce sie i¶æ na jeden wyci±g. Gora tak¿e krucha, jak nad zadymka. Wydaje mi sie ze trochê ³atwiejsze Wspinanie jest w górnej czê¶ci ni¿ nad zadymka

Kadzielnia Medialna zadymka do wierzchowiny 6 OS 2013-03-17Lechu
Fajna droga z umiarkowanymi trudno¶ciami. Robi³em to na jeden wyci±g mijaj±c stanowisko i dalej wprost do góry. Koñcówka krucha! Tego dnia pad³o jeszcze Siekierezada - tak¿e 6 flash oraz ¶mia³e ominiêcie, jak dla mnie to 6-

Kadzielnia Banan 6 OS 2013-03-16Lechu
Bardzo fajna droga ale wiecej jak 6 to to nie ma.

Kadzielnia Przejebanki 6+ FLASH 2013-03-16Lechu
Dzisiaj udalo sie przejsc now± liniê, obit± chyba juz jakis czas temu, na lewo od Banana. Styl s³aby bo Flash (i to z powieszonymi ekspresami i pozyczonymi Nomic'ami), ale inaczej by mi sie pewnie nie uda³o doczlapac do gory. Droga oferuje ci±gowe wspinanie w lekkim przewieszeniu do momentu wyjscia na pologi teren. Ciag ruchow jest fajny, ale przez pologi teren nie jest to najladniejsza droga na Kadzielni. Wycena 6+ bo prawie z niej spadlem...

Kadzielnia Banan M6+ OS 2013-02-23Szpej

Kadzielnia powia³o siódemk± M6+ FLASH 2013-02-23Szpej
PP

Kadzielnia fina³ damski 2011 M6 FLASH 2013-02-23Szpej
pp

Kadzielnia fina³ mêski 2011 M7- FLASH 2013-02-23Szpej
pp

Stokówka Motyla NogaVI.1+ OS po latach RP 2013-03-06¦witek
Wczoraj drewnialdo jak Rasiak Dzi¶ ju¿ otpali³o Nasiekali¶my ca³± czopke dróg z Wa³kiem Warunki bardzo fajne na Stokówie az dziwne, ¿e tak sucho Payek uszy mnie wczoraj bardzo piek³y nie wiesz dlaczego?? :))

Kadzielnia Rysa 5+/6- RP 2013-02-12¦witek
w butach przez du¿e B wspina siê nieco lepiej ni¿ w posiadanych przeze mnie do dzisiaj gumo¶ladach za duzych o 2 rozmiary

Kadzielnia Medialna zadymka 5+ RP 2013-02-10dr know
nowa linia w masywie Wlk. Pó³nocnej; ju¿ jaki¶ czas temu przygotowana przez Hermana, ale najpierw przysz³y roztopy, a potem lód ca³kowicie zaprz±tn±³ moj± uwagê; linia leci do 5 tej wpinki wspólnie z Siekierezad± i dalej odbija w prawo w górê ¶ciank±; tam¿e kruks drogi; nie wiem ile to ma - dzi¶ by³ trudny warun - ale jak wêdkowa³em to jakie¶ 1,5 miecha wstecz to mia³em odczucia piêæ-plusowe, w³a¶nie; droga nie znalaz³a uznania w oczach Cniacha, kótry trzyma³ sznurek - "bo koñczy siê z dupy, w po³owie" - i on takiej nie uznaje;

Kadzielnia Klasyczna WI4 PP 2013-01-27dr know
Klasyczna w ca³o¶ci po lodzie - to siê nie ¶ni³o filozofom! Przemo z £odzi pokaza³ jak siê nale¿y wspinaæ po lodzie i pocisn±³ linê jako pierwszy zostawiaj±c 4ry ¶rubki, co zosta³o wykorzystane natychmiast przez lokalnych ¶mia³ków; niemniej ja musia³em jeszcze dokrêciæ 2 sztuki podczas prowadzenia;

Kadzielnia Proste Ryski M5- WI2/3 RP 2013-01-26dr know
warun by³ fantastyczny - a na pewno niecodzienny; ca³o¶æ praktycznie po lodzie; w kruksie na wierzchu 3 spity pod rz±d, zapewni³y full safety, do tego dwa na ¶ciance na dole i króciutka ¶ruba od Grzesia Nocunia na wyj¶ciowym lodzie - generalnie hit! ¶pieszcie jutro robiæ póki jest warun;

Kadzielnia 2 x Lodospad 2013 WI3 OS 2013-01-23dr know i Herman
lew± czê¶ci± lodu (poni¿ej, we wpisie z 21. wkrad³ siê b³±d - chodzi³o o praw±); na spiêtrzeniu trochê w prawo od wylotu komina zrobili¶my dwie linie (z autonomicznymi startami) - kolejno: depresj± i kolumn±; obaj prowadzili¶my linie, z tym, ¿e na pierwszej ja krêci³em ¶ruby, na drugiej Herman; a na koniec teren pomiêdzy przewêdkowali¶my;

Kadzielnia Lodospad 2013 WI2/3 OS 2013-01-21dr know
lew± czê¶ci± lodu wprost do góry; dó³ spacerowy, w ¶rodku spiêtrzenie wymagaj±ce ma³ego spiêcia, góra to kalafiorowe schody - ogólnie bardzo przyjemne wspinanie; chyba za³apa³em siê na pierwsze prowadzenie tegorocznego k_urwiska lodowego; póki nie ma nazwy opisa³em rocznikiem;

Kadzielnia Diretka L¦ 6 FLASH 2012-01-06Lechu
Fajna droga, ale ciagle nie kumam gdzie ten swiecznik. Dla mnie to 6, ale ja czesto lubie lapac sie rekawicami skaly :)

Kadzielnia Diretissima lewego ¶wiecznika 6/6+ RP 2012-12-29dr know
znów z cyklu Herman obija dla dra - tym razem linia nr 10 wg tego topo: http://ska.org.pl/topo/zima/kadzielnia_topo_zima.jpg; bardzo ³adny ci±g na spiêtrzeniu powy¿ej trawek, wiod±cy systemem sko¶nych rysek do wyj¶cia w po³óg; nale¿y zachowaæ spokój i patrzeæ za stopniami, a bêdzie dobrze; droga godna polecenia z komfortowym obiciem;

Kadzielnia W±t³e ryski 6 RP 2012-12-29dr know
znów uda³o siê ustrzeliæ pierwsze przej¶cie; miks linii nr 13 (dó³) i nr 12 (¶rodek) wg tego topo: http://ska.org.pl/topo/zima/kadzielnia_topo_zima.jpg z wyj¶ciem do Rysy tu¿ przed ostatni± kotw±; ¶wie¿utka linia, przygotowana w czwartek i pi±tek podczas prac porz±dkowych; bardzo ³adne, równe wspinanie wspinanie - start czerwonym filarkiem, nastêpnie metr trawersu pó³k± w prawo do zaci±tka, nim w górê do spiêtrzenia i tam nieco sko¶nie w prawo zalan± ryska do Rysy;

Kadzielnia SiekierezadaV+ RP 2012-12-29payek
Trafi³a siê dzi¶ okazja na pierwsze przej¶cie nowo obitej, ³adnej drogi. W ubieg³ych latach co¶ wêdkowa³em w okolicy, wiêc styl RP-zwany OS-em po latach:) Co do wyceny, to wydaje mi siê, ¿e jednak trochê trudniejsza od Klasycznej. Siekierezada to dobra nazwa na dziabkow± liniê, a i Stachurowska filozofia drogi mo¿e byæ ciekaw± metafora wspinaczkowo - górskich woja¿y :) "Panie Janku, co to jest droga, najlepiej dowiedzieæ siê nogami..." http://pl.shvoong.com/books/122790-siekierezada/

Kadzielnia Fina³ mêski 7- PP 2012-12-28dr know
no - zd±¿y³em przed Lechem! który by³ zagi±³ parol na "pierwsze kieleckie"...a zosta³o mu trzecie, jak siê pospieszy;

Kadzielnia fina³ damski z prostowaniem 7- PP 2012-12-28herman
dobre zahaczenia, ³adny wspin

Kadzielnia fina³ mêski 7 PP 2012-12-28herman
Droga ³adna. Trzeba wiedzieæ gdzie zahaczaæ to nie jest a¿ tak trudno. doktro fleszowa³ dobrze to i pu¶ci³o bez szarpaniny

Kadzielnia Kraszpad z jezynV+ FLASH 2012-12-24Lechu
Niech bêdzie ze to flash :) bardzo fajna droga. Startowa p³ytka nad drugim przelotem mnie dzisiaj trochê zdziwi³a. Pomimo tego ze trawki trzyma³y to skala zalana by³a lodem co utrudnialo odnajduwanie chwytow i stopni. W ¶wi±tecznej serii pad³a jeszcze Rysa, która dla mnie wydawa³a siê ³atwiejsza ni¿ Dwie Ryski.

Kadzielnia Kraszpad z je¿yn 5 FLASH 2012-12-23dr know
¶wie¿utka droga przygotowana przez Hermana; czê¶æ plakietek - a jest ich a¿ 14¶cie plus stan z 2 ringów - by³a jeszcze ciep³a od przykrêcania - jak prowadzi³em; bardzo ³adna i d³uga (prawie 30m wspinania) linia, po³o¿ona na prawym skraju Wielkiej Pó³nocnej; wiod±ca systemem trawek poprzedzielanych mniej lub bardziej stromymi ¶ciankami - start w drogê ewidentny - tytu³owy dywan je¿ynowy przyjmie komfortowo nasz upadek spod pierwszej wpinki; radzê siê spieszyæ z prowadzeniem, jak siê z ma³ych kêpek wyczy¶ci to zrobi siê trudniej, a na pewno mniej przyjemnie;

Stokówka KaszmirVI.3+ PP 2012-11-11cniach
Potwierdzaj± siê moje przypuszczenia: nie ma co przesadzaæ z tym ci±g³ym je¿d¿eniem w ska³y a rozgrzewka to kompletna strata czasu :)

Stokówka AlOHaVI+ PP 2012-10-21Micha³ Wielgus

Stokówka Przepuklina Prawostronna VI.3/3+ RP 2012-10-14dr know
do wstawienia zmotywowa³a mnie Ola, która zrobi³a tê liniê dzieñ wcze¶niej; a w zasadzie Heraman, który wybe³kota³ z przejêciem na ognisku - nie to ¿e ci dojeba³a! dojeba³a ci z kretesem! najtrudniej to by³o znale¼æ partnera na wyjazd, ale na szczê¶cie Miglanc z racji wieku mia³ krwioobieg wolny od procentów i sta³ w blokach; droga pu¶ci³a wczoraj od razu, w kruksie by³o zabawnie i zaskakuj±co; powy¿ej z racji tego, ¿e nie by³em tam 5-6 lat do¶æ tragikomicznie; cyfrê podajê za przewodnikiem - po prostu nie wiem ile to ma; drogi nie mia³em zapatentowanej jako¶ specjalnie - w tym sezonie powisiea³em tam tylko przez chwile - pogl±dowo dla kogo¶ - nie mog±c wykonac strza³u;

Stokówka Motyla nogaVI.1 PP 2012-10-13Domi
kiedy w kwietniu przyjechalam pierwszy raz na Stokówke, Payek pokazal mi ta droge mowic, ze jak bede ciezko pracowac to zrobie ja jeszcze w tym sezonie.wtedy wydawalo mi sie to abstrakcja totalna. a tu prosze, mial racjê. udalo sie choc po 1pr na wedke i chyba 3 blokach mocno w to watpilam! poszlo w 3pr,nie ma jak dobra motywacja, dzieki Payku :) droga piêkna, bulderowy poczatek, troche p³ytki, ciekawe wyjscie na nodze. z ta droga poczulam ze rozszerza mi sie horyzont na coraz trudniejsze i piekniejsze drogi. juz zaczynam wyznaczac sobie cele na nastepny sezon.

Zelejowa szybkosc czasu ograniczona:)VI.4 PP 2012-09-02kuba
Taka troche kombinowana wariacji :) droga biegnie jak szybkosc czasu -ale klat± po ringach:)- u góry ogranicznikiem jest z prawej: pomarañczowa plama po obrywie. nie ³apiemy chwytów które s± na niej i za ni±. z lewej strony ogranicznik linia ringów od ¿mijii zabija- tzn kant ³apiemy ale w linii ringa .

Stokówka Konie id± na lewoVI.1 RP 2012-09-29Bo¿ena
Na zakoñczenie udanego sezonu pierwsze VI.1. Ciekawa droga, na któr± bêde wracaæ.

Stokówka Apel bezrobotnychVI.2 PP 2012-09-30Gleba
Pierwsze VI.2 Doktora patent i wreszcie dzi¶ spokojnie usnê :D

Stokówka Posadzka na hohoniaVI.1+ RP 2012-09-30Gleba
Nie le¿a³a mi ta droga, kilka prób wcze¶niejszych i nawet po blokach nie sz³a. Dzi¶ bez przekonania siê wstawi³em i wreszcie siê uda³o

Zelejowa Niedowiarek VI.2/2+ PP 2012-09-29Lechu
Droga posiada nazwe adekwatna do swojego charakteru - trzeba uwierzyc. Dodatkowo dla mnie kluczowe w cruxie bylo wstawienie nogi na wyzszy stopien.

Stokówka Koniec sezonu 2004 VI- RP 2012-09-23Bo¿ena

Stokówka Wierz±cy ale mocno b³±dz±cy VI.2+/3 RP 2012-09-23Lechu
Super droga - wycena jest propozycja bo na wyzszych stopniach trudnosci sie nie znam.

Ciosowa OkapikVI+ TRAD RP 2012-09-21¦witek
z faluj±ca getr± :)

Zelejowa szybkosc czasuVI.2+ PP 2012-08-19kuba
mocne 2+. fajne dalekie ruchy po ¶rednich chwytach.

Stokówka RysaVI.2 PP 2012-09-19Switek
katolickie 6.2 :) W wolnej chwili szprubuje z wieszanie ekszpresów bo chyba du¿ej roznicy nie bêdzie.Wydaje mi sie , ¿e trza sie zastnowiæ nad jakim¶ sensowniejszym obiciem tej drogi bo linia estetyczna ale czêsciej jest wêdkowana ni¿ prowadzona.

Stokówka Wielkie wyzwanie wprostVI.2+ PP 2012-09-19Magda S.
Wêdka na przypomnienie i posz³o bez problemu. fajna dró¿ka- dla mnie du¿o ³atwiejsza ni¿ dwa miesi±ce temu gdy j± zapatentowa³am :)

Zelejowa No painVI+ OS 2012-09-04pawel migas
£atwa droga po klamach z dwoma / mo¿e trzema d³u¿szymi siêgniêciami.

Zelejowa RodeoVI+ PP 2012-09-04pawel migas
Sama nazwa wskazuje ¿e jest to troche zakrêcona droga, ciekawa i stawiaj±ca nogi przed nowym wyzwaniem czyli staniêciem zupe³nie na niczym, przynajmniej w moim przypadku.

Ciosowa P³etwaIV OS 2012-09-07pawel migas
£atwa IV na w³asnej, troche zapiaszczona.

Ciosowa Kominowa perystaltykaVI OS 2012-09-07pawel migas
Moje drugie wspinanie w kominie, a pierwsze w tak w±zkim, dosyæ specyficzny rodzaj wspinania - perystaltyka. Fajna sprawa kiedy trzeba pe³zn±æ do góry rozpieraj±c siê ca³ym cia³em

Kadzielnia RysaVI FLASH 2012-09-18Payek i pawel migas
£o jak na VI to trudna tym bardziej ¿e na w³asnej, ¶wietnie siadaj± friendy które siê dobrze osadza, aczkolwiek nie powiem ¿e sie na niej nie napoci³em, na drugiego wszed³ Payek.

Kadzielnia ¦widerekVI+ OS 2012-09-09pawel migas
Trudne, trzeba siê sprê¿yæ na tej drodze i uwierzyæ w buty, zreszt± jak to na kadzielni.

Stokówka RysaVI.2 RP 2012-09-18pawel migas
Z klamki do klamki i byle do góry, ale mnie na niej zbu³owa³o.

Stokówka Wielkie wyzwanieVI.2 PP 2008-09-20pawel migas
Wytrzyma³o¶ciówka z jednym trudniejszym momentem u góry, ¶wietna droga po dobrych chwytach.

Stokówka OsepVI+ /VI1 PP 2008-09-20pawel migas
Im szybciej t± drogê siê zrobi tym jest ³atwiejsza, strasznie bu³uje dlatego znaj±c patenty, trzeba j± po prostu szybko przebiec.

Kadzielnia KombinacjaV RP 2012-09-15dr i Lechu
Kombinacja nad Jeleniowsk±: start wêdkowymi Jaskiniowymi formami, potem filarkiem, jak wêdkowa linia nr 3 (lewo od owych), nastêpnie z filarka lekko w prawo na wierzcho³ek; styl prrr, bo zna³em pierwsze kilka metrów którymi dochodzi³em wêdkuj±c do Wiosennej przechadzki; do¶æ wymagaj±ca asekuracja, fragmenty kruszyzny;

Kadzielnia RysaVI RP 2012-09-15Lechu i Dr Know
Przepiekna droga, wysoko na mojej liscie najladniejszych DDS'ow. Byloby zupelnie bez sensu zniszczyc tak ladna droge wbijajace kolo jej przebiegu jakies ringi!

Kadzielnia RysaVI -> RP 2012-09-12¦witek
Bardzo ³adna droga o górskim charakterze. Kamera na kasku nie da³a mi szansy na OSa :) By³a wêdka przed a w stanie wisia³y ta¶my do których siê wpio³em. Za .ujowym hakiem (który to zdublowa³em camem) teren jest trudno asekurowalny Wycena w topo V+ to chyba ¿art ponury :)Dla mnie droga to trudne VI mo¿e VI+

Stokówka Osep VI+/VI.1 RP 2012-09-11Phoenix
druga próba Dziêki za fleszyka Migasek ;]

Zelejowa No PainVI.1 PP 0000-00-00¦witek
To za to harde niemi³o¿ebnie

Stokówka Osep VI.1 PP 0000-00-00¦witek
Naprawde ³atwe VI.1 Pad³o w "drugiej" próbie po sprzedaniu Doktorowych patentów. Wyra¼nie w cudzysowiu pisze o tej drugiej próbie bo kiedy¶ co¶ tam maca³em nie dochodz±c wtedy nawet do drugiej wpinki W

Stokówka Apel bezrobotnychVI.2 PP 2012-09-05Ma³go¶ka
Trudna dla karze³ków :)

Zelejowa Cieæ w rakachVI RP 2012-09-04Bo¿ena

Zelejowa Cieæ w rakachVI OS 2012-09-04Micha³ Wielgus

Zelejowa Cieæ w rakachVI FLASH 2012-09-04Phoenix
Mega tarcie. I dobrze bo nic wiêcej nie ma na tej drodze ;p

Zelejowa Krótkie spiêcieVI PP 2012-09-04Phoenix
Tak piêknie to sobie ju¿ dawno OSa nie zwali³em :/ Druga próba.Wystarczy siê dobrze posk³adaæ i droga puszcza.

Zelejowa LipcopadV+ OS 2012-09-04Phoenix
Pierwszy kontakt z zelejowsk± ska³± :) Do tego te¿ Bolig³owa za V

Stokówka RysaVI.2 PP 2012-09-03Lechu
Bardzo fajna droga. W trudnosciach nie mozna popelnic zadnego bledu (chyba ze ma sie kilkustopniowy zapas) bo stopnie sa slabe. Moje przejscie niestety PP, ale moze uda sie jeszcze poprawic styl. Wycena -> dla mnie VI.2 droge robilem korzystajac z wyjsciowej klamki z Wyzwania. Idac scisle rysa jest chyba jeszcze trudniej. w sumie z dolem ok 8 prob + 2 wedkowe

Wykieñ ¶wiecowe kretkiV OS 2012-08-31karol
piachy s± super,

Stokówka Przepuklina lewostronnaVI+ RP 2012-09-02Phoenix
Z dupy wziête patenty i siê nasapa³em jak debil, po ciemku z OSa lepiej sz³a ni¿ za dnia :)

Wykieñ Mleko pod nosemVI.1 RP 2012-08-31wa³ek
Dramaturgia godna bitwy pod Termopilami :). Kostucha mnie ucapi³a za kostke i nie mog³em wstaæ z klêczek :) A tak powa¿niej to ³adna, wymagaj±ca droga zrobiona w dobrym stylu.

Stokówka Przepuklina lewostronnaVI+ OS 2012-08-30Gleba

Stokówka ALOHaVI+ PP 2012-08-29szprochu

Stokówka ElwlisVI PP 2012-08-22szprochu

Stokówka Motyla nogaVI.1 RP 2012-08-29Gleba

Stokówka Atak wiewiórek VI+ RP 2012-08-29Gleba

Stokówka Painkiller VI.2/VI.2+ RP 2012-08-28pawel migas

Stokówka Poznañskie dziewczêtaVI+ RP 2012-08-28Bo¿ena

Stokówka Poznañskie dziewczêtaVI+ PP 2012-08-21Domi
fajowo :)

Stokówka Konie id± na lewoVI.1 RP 2012-08-19Gleba
i Misja 5 VI OS

Stokówka Poznañskie dziewczêtaVI+ PP 2012-08-12Gleba
W pierwszej próbie

Zelejowa Krótkie spiêcieVI FLASH 2012-08-10Gleba

Stokówka Apel bezrobotnychVI.2 PP 2012-08-09pawel migas

Stokówka Misja 5VI RP 2012-07-31Bo¿ena

Stokówka RATMVI+ RP 2012-07-28pawel migas

Stokówka Mogê wiêcejVI.2+ RP 2012-07-28Wojak
OS po latach, nie urzek³ mnie sw± niezwyk³± urod±, kolejna droga odhaczona.

Stokówka RATM VI+/VI.1 FLASH 2012-07-28Gleba
6 lub 7 razy schodzi³em pod okapik, chcia³em ju¿ odpu¶ciæ ale Pawe³ nie pozwoli³ ;)

Stokówka Atak wiewiórekVI+ PP 2012-07-28Bo¿ena
To by³a niespodzianka. Nawet nie mia³am jej w planie na dzisiaj, a uda³o siê z pierwsz± bezpieczn± i za pierwszym podej¶ciem.

Stokówka ElwlisVI RP 2012-06-07Bo¿ena

Zelejowa No painVI.1 FLASH 2012-07-25Robek
w topo ³amaniec ale bardziej mu chyba do 1 ni¿ do VI z +

Stokówka ElwlisVI RP 2012-07-24Domi
D³ugo siê do niej nie przystawia³am bo mia³ byæ OS, ma³o brakowa³o. Jest RP w drugiej próbie :)

Stokówka ALOHaVI+ RP 2012-07-24Ma³go¶ka
No có¿, odk±d siêgam pamiêci± powtarza³am, ¿e jej nie zrobiê, bo jest jaka jest - dzi¶, kiedy na koncie mam ju¿ jakie¶ 6.2 (i nie tylko Syriusza :P)- uda³o siê, wcze¶niej nie próbujcie :)

Zelejowa Przerysa bularza VI+ TRAD RP 2012-07-24DarkWizard
Poza tym wszystkie inne drogi TRAD w tym kamienio³omie(opisane w TOPO) zrobione OS-em lub Free Solo, w³±cznie z jeszcze nie opisanymi wszystkimi nowo¶ciami Grzegorza.

Stokówka Z³o¶liwo¶æ rzeczy martwychVI OS 2012-07-22Phoenix
Jaka¶ psychiczna ta wpinka przed wyj¶ciem na wierzchowinê ;p

Zelejowa Tatrzañskie klimaty TRADIV+ OS 2012-07-21Szpeju
Prze¿ywcowana

Zelejowa Rodeo VI+ OS 2012-07-21Szpeju
DJN !

Zelejowa Cieæ w rakachVI OS 2012-07-21Szpeju
Drytool Jest Najwa¿niejszy ;)

Zelejowa No PainVI+ VI.1 OS 2012-07-21Szpeju
Drytool i tak jest fajniejszy ! :)

Zelejowa Cieæ w rakachVI PP 2012-07-21Domi
Nie si³owa, polega na podchodzeniu na nogach na mikorostopieñkach i wierze w tarcie. Trochê kojarzy mi sie z Aloh±.

Stokówka RysaVI.2 PP 2012-07-22DarkWizard
To by³ ostatni bastion do skompletowania wszystkich VI.2 na Stokówce :))

Stokówka OsepVI.1 PP 2012-07-21Ma³go¶ka
Z trzês±c± nog± i bujaj±cym siê ekspresem, ale posz³o

Stokówka AlOHa VI+ PP 2012-07-21Bo¿ena
Droga parametryczna, ale wre¶cie pu¶ci³a. Na razie pp, ale jeszcze poprawie.

Zelejowa Za wszelk± cenêVI.1 FLASH 2012-07-20Robek
Bardzo fajne przewiniêcie po 3-ciej wpince dosyæ hardo

Zelejowa Krótkie soiêcieVI FLASH 2012-07-20Robek
jak w tytule krótkie spiêcie ³adne dalekie ruchy po klamkach.

Stokówka Dilferek PP 2012-07-19Wojak
Poprawi³em stajl na wierz±cym robi±c low start nie jak wcze¶niej z kamyka, i w zno¶nych warunkach podtrzymuje mój wcze¶niejszy wpis o wycenie.

Stokówka Poznañskie dziewczêtaVI+ VI.1 jej bym da³ OS 2012-07-08Szpej
Niby OS, ale Dr twierdzi ¿e OSa nie ma bo wcze¶niej Flashowa³em droge obok (Elvisa?) - tak ¿e proszê samemu sobie odpowiedzieæ jaki to styl.

Stokówka Przepuklina lewostronna VI+ RP 2012-07-15Szpej

Stokówka Bu³ka z mas³emVI+ OS 2012-07-15Szpej
Niby OS, ale Dr twierdzi ¿e OSa nie ma bo wcze¶niej Flashowa³em droge obok - tak ¿e proszê samemu sobie odpowiedzieæ jaki to styl.

Stokówka Imperium Ojca RydzykaVI+ FLASH 2012-07-15Szpej

Ska³± NihilistówObywatel PPVI.2 FLASH 2012-07-14czyzyk
Teoretycznie OS ale wszystko by³o zamagnezjowne i by³o to spore u³atwienie. Co do rejonu to jak siê ju¿ jest w okolicy mo¿na zobaczyæ.

Stokówka Wielkie wyzwanieVI.2 RP 2012-07-15¦witek
Nie mam do¶wiadczenia ale ka¿dy z ruchów na tej drodze jest ³atwiejszy ni¿ te 2 ruchy na apelu bezrobotnych wiewiórek Niemniej jest zaciesz...

Stokówka M³oda KrewVI RP 2012-07-12Domi
moja pierwsza szóstkowa droga, w koñcu! ju¿ my¶la³am ¿e zupelnie siê zablokowa³am z prowadzeniem. a tu sie okazuje ¿e mo¿na nawet zapomnieæ o wpinkach jak siê cz³owiek skupi na celu :) droga d³uga i ³adna na pewno bêdê j± powtarzaæ

Stokówka ElwisVI RP 2012-07-12Micha³ Wielgus

Zelejowa Bolig³owaV OS 2012-07-07Micha³ Wielgus

Stokówka RysaVI.2 PP 2012-07-12Ma³go¶ka
:))

Stokówka Posadzka na hohoniaVI.1+ RP 2012-07-08Ma³go¶ka

Zelejowa Cieæ w rakach VI RP 2012-07-08Przemek
Poza tym zrobi³em moje pierwsze dwie drogi na w³asnej asekuracji na Tatrzañskiej Ska³ce na(nazw ich w topo nie ma) flash

Stokówka Heavy metalVI.3+ PP 2012-07-08czyzyk
Harde to jest. Zrobienie wcze¶niej Hard Rocka idealnie mnie wstrzeli³o i dzi¶ poprowadzi³em (wersja z klam±). W topo widnieje nadal jako projekt, wypada³oby to zmieniæ, ustaliæ wycenê i poprawiæ nazwê (jest Hewi?). Zostawi³em sobie 1 wpinkê bo mnie wkur***.

Stokówka Atak wiewiórekVI+ RP 2012-07-05Pawe³ Migas

Stokówka AlOHaVI+ PP 2012-07-05Przemek

StokówkaElwisVI RP 2012-07-05Przemek

Stokówka painkiller VI.2 PP 2012-07-03duñczyk
piêkna droga, super ruchy, kraw±dki i ma³e stopnie, trza siê poustawiaæ i zaufaæ tarciu, ogólnie malina. dla mnie ³amaniec miêdzy .2/.2+ posz³o w trzeciej przystawce, a Ola wygarnê³a j± szybciej.

Stokówka apel bezrobotnychVI.2 PP 2012-07-01duñczyk
moim zdaniem to jest mocne VI.1+ Ogólnie to taki wy¿szy bald :)

Stokówka Apel BezrobotnychVI.2 RP 2012-06-24Phoenix
Kilka przystawek, kwestia dobrego patentu i za³ojona :)

Stokówka Przerysa HuberaVI.2+ RP 2012-06-23Wilku
Pierwsz± wpinkê zrobi³em z dziupli. Spoko ruta. Fajnie, ¿e zd±¿y³em to zrobiæ.

Stokówka Hard RockVI.3 RP 2012-06-23dr know
kombinacja do³u Apelu z gór± Heavy Metalu; ca³o¶æ wg mnie bardziej estetyczna ni¿ Heavy ale i ³atwiejsza; niemniej kruks jakby w bardziej wspinaczkowym miejscu bo po 3., a nie w okolicy 1. wpinki; cyfrê zapodajê po konsultacji z Hermanem, który twierdzi, ¿e góra Heavy powinna trzy mieæ - dzi¶ wyda³o mi siê to ³atwiejsze; polecam!

Zelejowa ¯mija zabija nieboszczykaVI+ FLASH 2012-05-30Wilku
Parh.

Zelejowa Lewa Baæmagówka VI.2+/3 PP 2012-06-20czyzyk
Ciekawy wariant, który generuje kilka nowych ruchów. Trudno¶ciami nie odbiega od oryginalnej Bacmagówki czyli VI.3 nie ma, VI.2+/3 jest chyba dobr± wycen±, choæ mo¿e byæ mocne .2+.

Zelejowa ¯mija zabija nieboszczykaVI+ FLASH 2012-06-20Wojak
ma³o brakowa³o i ja bym sta³ siê kolejn± ofiar± ¿mii. ¯mija konsa!

Zelejowa ¯mija zabija nieboszczykaVI+ FLASH 2012-06-20¦witek
trudne na OSa

Stokówka Przerysa HuberaVI.2+ PP 2012-06-19DarkWizard
W niedzielê Czy¿yk rzuci³ has³o "stan bêdzie zlikwidowany, wiêc robiæ póki mo¿na" :) nie by³o wyj¶cia trzeba by³o spróbowaæ. Dzi¶ pad³o w drugiej próbie. Bardzo ³adna droga.

Stokówka M³oda KrewVI RP 2012-06-17Przemek

Stokówka Wierz±cy ale mocno b³±dz±cyVI.3 PP 2012-06-16duñczyk
moja pierwsza sze¶æ-trójka, z której jestem bardzo rad, acz przerysa jest mocniejsza jak dla mnie (lub przynajmniej tak samo trudna). Oblaje posz³y bez spiny za to wyj¶cie nad okapik zrzuci³o mnie dwa razy. posz³o w koñcu w 3pr. i znowu nawigacja przez cz&dr ltd. Dziêki Panowie

stokówkaprzerysa huberaVI.2+ PP 2011-06-16duñczyk
pu¶ci³a w drugiej próbie po namowach Czy¿a oraz precyzyjnej nawigacji dostarczonej przez czy¿yka&doktor ltd. Klinowanie kolana jak dla mnie cholernie bolesne wiêc bez no-handa, no i ci±g ruchów mocno wybieraj±cy - oddech przy trzecij wpince :)

Stokówka Apel bezrobotnychVI.2 PP 2012-06-09Barti
Jak to tam by³o: " pakernia a szczególnie sekcyjki to prawdziwa ku¼nia mocy...":) Noc wczesniej kitwasa+æwiora+5 browarów i zrobisz Kolego :)

Stokówka Motyla nogaVI.1 PP 2012-06-07pawe³ migas

Stokówka Posadzka na hohoniaVI.1+ PP 2012-06-07pawe³ migas
Drogê naprawdê warto zrobiæ, bardzo fajna.

Stokówka Motyla nogaVI.1 RP 2012-06-03Phoenix
no w koñcu!!! :D

Stokówka ElwlisVI PP 2031-05-20Kasia Wurszt

Stokówka PysiaczekVI.2+ RP 2012-06-02Wilku
Wêdkowa³em na tym chyba z 10 razy. Przedwczoraj wstawi³em siê w to pierwszy raz i z³apa³em siê ostatniej wpinki (¿enada). Dzi¶ ostatni± bañkê zrobi³em na odlocie, bo lewa d³oñ ju¿ nie trzyma³a. Reasumuj±c: w mojej opinii jest to naj³adniejsza droga jak± robi³em (egzequo z Baæmagóweczk±).

Stokówka Konie id± na lewoVI.1 RP 2012-05-27pawe³ migas

Zelejowa Lewa BaæmagówkaVI.3 RP 2012-05-30Wilku
Piêkne, d³ugie ruchy. Droga w sam raz pod mój parametr. Z tego co wiem, to jest to pierwsze powtórzenie, wiêc i zaciesz wiêkszy XD Potwierdzam wycenê.

Stokówka ¦ródb³onekVI.3 PP 2012-05-29czyzyk
¦ródb³onek (³ac. endothelium) to ma³o znana kombinacja zwana te¿ potocznie "Znudzonym Grisz±". Startuje Przerys± Hubera i koñczy siê wyj¶ciem z Mordobija. Wycena raczej softowa, mo¿e te¿ byæ VI.2+/3, lecz pamiêtaj±c jak spada³em w zesz³ym sezonie sk³aniam siê do dolnej granicy VI.3. Fajna kombinacja kombinacji, polecam.

Stokówka M³oda krewVI RP 2012-05-26Bo¿ena

jaskinia piek³okamienie ka³owe 7B INNE 2012-05-25kuba
BULDEREK W G£ÊBI JASKINI. STARTUJE - LEWA REKA SCISK, PRAWA PODCHYWTOWA KRAW¡DKA - BULDER POKONUJE PRZEWIESZONY FILAREK KOÑCZY SIÊ W DACHU W ZAKLINOWANYM KAMIENIU. JEST TO PIERWSZY Z 3 PRZEWIESZONYCH FILARKÓW.

Stokówka heavy metalVI.4 PP 2012-05-19kuba
robiona bez klamy z apelu. bardzo fajny wspin.

Zelejowa kumitsuVI.4 PP 2012-05-25kuba
Bardzo ³adna droga- ci±gowa po dobrych chwytach. Niestety krucho!!! Polecam czujn± asekuracje szczególnie przy 3wpince. Raczej nie trudna jak na t± wycenê choc moze mi spasowa³a . Heavy metal na stokówce trudniejszy

Stokówka Moge wiêcejVI.2+ PP 2012-05-26DarkWizard
Po sprzedaniu patentu przez Payka posz³a na lekko :)

Zelejowa Credo VI.nie_wiem_ile RP 2012-05-25Wojak
Za szybko co¶ posz³o(nie licz±c wiszenia w poszukiwaniu solucji na crux :), nowym patentem omija siê ostatnia wpinkê ale dziêki temu nic nie wy³amuje barku w rysie i nie robi dziur w fakerze. Nie mam do czego porównaæ w tym sezonie, st±d brak wyceny, ¿eby nie by³o, ¿e wszystko zani¿am :)

Stokówka ProhibicjaVI.4 PP 2012-05-22Aneta
Wreszcie mogê to napisaæ - moje pierwsze 6.4!!!!!!! d³ugo zesz³o, ale we wtorek po rozgrzewce na kilku dró¿kach pad³o w pierwszej próbie, i to na takim laicie, ¿e sama by³am w szoku. Na poprzednich próbach wci±¿ brakowa³o mi jednego ruchu - ale teraz wszystko zagra³o i jestem z tego powodu mega szczê¶liwa:))))))

Stokówka PainkillerVI.2+ PP 2012-05-23Aneta
palczasta, ale podoba mi siê :) po wêdce i nieudanej próbie pad³a jakimi¶ dziwnymi patentami;P

Stokówka Wielkie wyzwanieVI.2 PP 2012-05-24Ma³go¶ka
a w nagrodê by³a najlepsza pizza w mie¶cie :) ale promocja ju¿ siê skoñczy³a

Zelejowa Droga do UniiVI.3 PP 0000-00-00wa³ek
Solidny i ciekawy bordelek.

Jaskinia Piek³oLewy Kancik 6C INNE 2012-05-23Wojak
pierwsze powtórzenie :D nie ma z czym porównaæ ale cyfra co¶ w tych okolicach. Sza³ eksploratorski trwa!

Stokówka Painkiller VI.2/2+ RP 2012-05-19Wojak
W³a¶ciwie to Czy¿ mnie flaszowa³, ale rok temu zrzuci³a mnie z sajta. W butach które stoj± jak "ch*j o poranku" ³amana wycena to ostatnie pieni±dze. Fajna, czujna ¶cie¿ka!

Zelejowa NiedowiarekVI.2+ PP 2012-05-21DarkWizard
Dzi¶ po znalezieniu optymalnego patentu na crux pu¶ci³a, co lepsze po zrobieniu wstawi³em siê jeszcze raz i te¿ pu¶ci³a :) Bardzo przyjemna droga :)

Stokówka Misja VVI FLASH 2012-05-20Phoenix
Z do³u wygl±da to ³atwiej :)

Stokówka Przesyt ¿elastwaIV OS 2012-05-20Phoenix
Jak na rozgrzewkê z samego rana to bym nawet IV+ powiedzia³ :P

Stokówka Przesyt ¿elastwaIV OS 2012-05-20Phoenix
Jak na rozgrzewkê z samego rana to bym nawet IV+ powiedzia³ :P

Stokówka AlohaVI+ RP 2012-05-19Phoenix
Jaka¶ ³atwiejsza ni¿ w zesz³ym roku ;]

Stokówka M³oda krewVI RP 2012-05-19Phoenix
W sam raz na rozgrzewkê ;]

jaskinia piek³o jeste¶ rzadki 7a+ INNE 2012-05-20kuba
Dzis odwiedzili¶my jaskinie piek³o nad skibami. Ma ona potencja³ bulderowy. Niestety bywa mokra:( wczoraj ko³o 21 podczas rekonesansu by³o w niej sucho dzis jak poszlismy na wspin 15-17 p³ynê³a, Poczysci³em zamagnezjowa³em i siê da³o. Pad³y 3 baldy - lewy kancik - 6c, prawy kancik 6a i bald oko³o 7a+ start po lewej stronie jaskini w ny¿y okolo 1m od wejscia do jaskini - top w klami w dachu ( druga dziura w stropie od wejscia) w ¶rodku sa mo¿liwosci porobienia fajnych baldów na "misia"je¶³i bêdzie sucho

Stokówka Apel bezrobotnychVI.2 OS 2012-05-19Aneta
Droga pad³a OS-em, ciekawy bulderek, do¶æ wysiêgowy.

Stokówka Równia pochy³a VI.2+/3 PP 2012-05-19Aneta
Palczasta, ale ca³kiem fajna. Pad³a dopiero w 3 próbie, bo w poprzedniej zrobi³am g³upie b³êdy. Dla ni¿szych trochê trudniejsza.

Stokówka Równia pochy³aVI.2+ RP 2012-05-18Wilku
...gdy by³em pod drug± wpink±, mój asekurant (doktor) rzuca³ kamieniem w motocyklistê... Je¶li chodzi o drogê, to po prostu bardzo fajna i krótka sekwencja ruchów. Wykorzysta³em maksymalnie zasiêg i z dziurki na lewo do ma³ej bambu³ki (trójkoncik), praw± do pó³y i po krzy¿u do dziupli.

ZelejowaKumitsuVI.4 PP 2012-05-13Herman
Droga miedzy kaczuch± a uni±. Polecam. Bardzo ³adne wspinanie.

Zelejowa HermanówkaVI.2+ RP 2012-05-08DarkWizard

Zelejowa ¯mija zabija nieboszczykaVI OS 2012-05-08DarkWizard

Zelejowa Czwarty oddech kaczuchy VI.5 PP 2012-05-08payek
Dla mnie to trudniejsze ni¿ np: Dupa Biskupa, ¯ebra Urbana, czy te¿ nieporównywalnie mocniejsze od Johanovy (7c/c+), tak¿e licytuje wycenê na VI.5. Mo¿e to byæ subiektywna ocena, bo lewy ¶cisk i lewar nie s± moimi mocnymi stronami. Powy¿sze drogi prowadz± lubianymi prze zemnie formacjami (kraw±dy i rysa), wiêc podkre¶lam raz jeszcze, ¿e to subiektywne odczucia. Pomijaj±c dywagacje cyferkowe, to ³adna droga, która zafundowa³a mi super przygodê!!!

Wykieñ Czarci grajdo³ek (Rysa Prezesa)VI.2 TRAD RP 2012-05-06cniach
Wyczyszczona i przygotowana do sezonu :) Kawa³ek krawêdzi rysy przy ostatnim klinowaniu palców odstrzeli³ pod stopami M³odego. Zrobi³em to miejsce po oberwaniu i jak dla mnie nie ma ró¿nicy w trudno¶ci. W kotle wyczy¶cili¶my dwa baldziki - Parmezan na prawej ¶ciance i Rukola w zaciêciu pod Lechryst± - oba lajtowe :)

Bu³ka z mas³emVI+ RP 2006-05-20pawe³ migas

Stokówka AlohaVI+ PP 2006-05-20pawe³ migas

Zelejowa Szybkosæ czasuVI.2+ PP 2012-05-06herman
2 droga z lewej. przy ostatniej wpince wyjscie wspólne z hermanówka. istnienie mozliwosc góre zrobiæ klat± po ringach ale moze byc trudne.

Zelejowa ¯mija zabija nieboszczykaVI RP 2012-05-06herman
Nowa droga. pierwsza obita droga z lewej. Narazie mocno zamszona i zapiaszczona.

Zelejowa Krótkie spiêcieVI PP 2012-05-06Paulina

Stokówka Wielkie wyzwanieVI.2 RP 2012-05-05DarkWizard

Stokówka M³oda krewVI OS 2029-04-20pawe³ migas

Stokówka ElwisVI OS 2029-04-20pawe³ migas
Zajebista droga.

Zelejowa za wszelk± cenêVI.1 PP 2012-04-28Magda S.

Zelejowa Krótkie spiêcie VI FLASH 2012-04-28Bo¿ena

Zelejowa Krótkie spiêcie VI FLASH 2012-04-28

Zelejowa LipcopadV+ FLASH 2012-04-28Bo¿ena

Zelejowa Bolig³owaV FLASH 2012-04-28Bo¿ena

Zelejowa Za wszelk± ceneVI.1 PP OS 2028-04-20pawel migas

Zelejowa HermanówkaVI.2+ PP 2012-04-25wa³ek
Pierwszy dotkniêcie ska³y w tym sezonie, dobrze rokuje:) Co do drogi to przyzwoity bulder z czujnym wyj¶ciem, trzeba uwa¿aæ ¿eby nie wypierdoliæ zêbów i nie odgry¼æ sobie jêzyka w kruksie:)

Stokówka Bu³ka z mas³em VI+ PP 2012-04-21
Nazwa nieco myl±ca, rzut okiem te¿, ale có¿ jak nie ma kie³basy to i mas³o smakuje :)

Stokówka Przepuklina prawostronnaVI.3 PP 2012-04-21Wojak
twarda suka, nie le¿y mi w ogóle, strasznie siê z ni± pierdoli³em od 2 sezonów, a wystarczy³o tylko stopê odpowiednio przekrêciæ na stopniu. Licz±c próby i porównuj±c z innymi to dla mnie kurewsko trudne .3

Stokówka Wierz±cy ale mocno b³±dz±cyVI.2+ PP 2012-04-20Wojak
bardziej przystêpne 2+, dó³ fajny. 2pr.

Zelejowa Lewy nietoperzV+ TRAD 2012-04-20Wilku
Bardzo przyjemna.

Stokówka ¯leb Dark'a FreeSolo 2012-03-28DarkWizard
Trzymaæ siê z daleka. Totalny szrot w którym na ka¿de 3 klamo-kamienie jakich mo¿na siê przytrzymaæ ruszaj± siê 4.

Stokówka Doktor da³ D… VI- TRAD OS 2012-03-28DarkWizard

Stokówka Wielkie wyzwanieVI.2 PP 2012-03-26Arczi
Pierwszy dzieñ w ska³ach w tym sezonie, druga próba. Dziêki wszystkim obserwatorom za wsparcie dopingiem i motywacjê jednak te najwa¿niejsze podziêkowania i jednocze¶nie dedykacja przej¶cia nale¿y siê Bartiemu - mia³e¶ racjê pakernia a szczególnie sekcyjki to prawdziwa ku¼nia mocy....bez silnej motywacji z Twojej strony mog³oby siê nie udaæ ;-)

Stokówka ElwisVI RP 2012-03-24Paulina

Kadzielnia Taras VI+ RP 2012-03-03¦witek
pakernia daje moc :) Wg mnie droga nie ma VI.1 deklarowanego w topo Dobra robota Herman z obiciem wschodniej- Droga posiada ju¿ prawie wszystkie przeloty wiêc mo¿na w miare bezpiecznie robiæ

Kadzielnia P³yta VI.1VI.1 RP 2012-03-03¦witek
Drewniane ruchy na klasycznej nie zapowiada³y tego wielkiego wydarzenia na skale miedzynarodow±. Zimowe dojebanie na pakerni daje zwierzêc± moc... Trza ³adowaæ... 30 razy w tygodniu i efekty same przyjd± :)Sezon rozpoczety w doborowym sk³adzie.

Kadzielnia Prawy start 6+ OS 2012-02-12DarkWizard

Kadzielnia Zrolowane rajstopy 6 OS 2012-02-11DarkWizard

Kadzielnia Proste ryski 5+ OS 2012-02-12DarkWizard

Kadzielnia Rysa 5+/6- RP 2012-02-11DarkWizard

Kadzielnia Dodowa Lorotka M5- OS 2012-02-19dr know
prawdopodobnie nowa dró¿ka na w³asnej zrobiona przy lewym skraju lodospadu (pare metrów w lewo wspinal sie wcze¶niej Wa³ek) - nie mog³em sie oprzeæ okazji wspiêcia rasowym mikstem na w³asnej - lód, ska³a, trawki, ¶nieg - czyli 4 w 1; dziêkujê Grzesiowi Nocuniowu za udostêpnienie sprzêtu (cam i tricam siad³y idealnie), a Paykowi za asekurowanie;

Kadzielnia Rysa 5+/6- RP 2012-02-12maniek

Kadzielnia Prostowania klasycznej 5+ FLASH 2012-02-12maniek

Kadzielnia Prostowanie fina³u kobiet VII-? OS 2012-02-09wa³ek
Id±c tym sposobem mamy fajny ci±g, czujny pocz±tek i si³owa lekko przewieszona koñcówka. Miód! Na deser wyrówna³em rachunki z Powia³o siódemk± VII- która to zrzuci³a mnie ostatnio przed trudno¶ciami i tym samym przepad³o pierwsze prowadzenie dla lokalsów. Ze wstydu nie mog³em spaæ!

Kadzielnia Zrolowane rajstopyVI RP 2011-12-22herman
Super droga. dobre podhaczenia.
Rebus:
Ryba+gówno+stopy=

Kadzielnia ¦mia³e ominiêcieV+ harde RP 2011-12-21cniach
Przej¶cie dedykujê Hermanowi za zapa³ do ekiperki. Stary - jak by nie ty , by³o by nêdznie :)

Zelejowa Obej¶cie KaczuchyVI.3+ PP 2011-11-01payek
Marcin opisa³ ten wariant na forum w w±tku "szpony mamony". Zostawiam wycenê zaproponowan± przez Marcina, osobi¶cie za dobrze znam doj¶cie i wydaje mi siê ³atwe. Wariant podobnie jak przy Credo schodzi z oryginalnej linii drogi, ale korzysta z tych samych wpinek.

Stokówka PysiaczekVI.2+ PP 2011-11-11DarkWizard
Chyba trzeba by siê zastanowiæ nad przecen± :)) Jak dla mnie du¿o ³atwiejsze ni¿ Szpony Mamony - praktycznie brak trudnych ruchów, a do przej¶cia potrzeba jedynie trochê wytrzyma³o¶ci. Jedyne co nie podlega dyskusji to to, ¿e droga jest bardzo piêkna i przyjemna w odró¿nieniu od Szponów.

Stokówka Konie id± na lewoVI.1 RP 2011-11-05Ma³go¶ka
Asekurant o ma³o nie zszed³ :)- ja zreszt± te¿

Stokówka ProhibicjaVI.4 PP 2011-11-03Wojak
D³ugo siê z ni± jeba³em, prace zaczê³y siê z rok temu, po zrobieniu na wêdkê, w czasie prowadzeñ otwiera³o mnie w kluczowym ruchu, wtf !? Po zimie nie by³o poprawy. Teraz korzystaj±c z zajebistych warunków pad³o na lajcie. Licz±c w sumie mia³em z 10 wstawek? Ja startuje p³ytk± z ograniczenia, korzystam z kantu hacz±c palce do 2-giej wpinki, korzystam z chwytów z motylej, ale bez ordynarnego restu na stopniu. Droga od do³u do góry biegnie praktycznie w jednej linii oferuj±c ca³kiem niez³y ci±g! Najtrudniejsza ¶cie¿ka któr± robi³em i zrobi³em, dlatego wpisuje premierow± cyfrê. Jedna z nielicznych ¶cie¿ek na ojczystej ziemi któr± sprawi³a mi wiêcej satysfakcji ni¿ potencjalne zagranie w filmie z ulubion± aktork± porn.

Zelejowa Droga do uniVI.3 PP 2011-10-31Wojak
Mog³o pój¶æ w pierwszej wstawce, ale Krisa patent mi nie spasowa³, có¿ takie ¿ycie :) 3 próby mi zjad³a franca. Trudniejsze od Baæmagówki(któr± chyba za dobrze znam bo a¿ strach j± teraz wyceniaæ :), o Szponach nie wspominaj±c. Takie chyba typowe .3!?

Zelejowa Szpony mamony VI.2/2+ PP 2011-10-29Wojak
Nowy zoptymalizowany paten oferuje fajniejsze sekwencje. ¦ci¶le kantem zrobi³em TR na koniec dnia i zalicytowa³bym dla niego .2+ ale tylko ze wzglêdu na parametr jaki posiadam, mniej ruchów za to bardziej soczysty przestrza³, dla mnie osobi¶cie nie ma ró¿nicy czy idê trochê z lewej czy ¶ci¶le kantem.

Zelejowa Droga do uniVI.3 RP 2011-10-31kris
Bardzo ³adna droga, pocz±tek ³atwy potem kilka trudniejszych ruchów i....wytrzymaæ, z wytrzyma³o¶ci± mia³em problem dlatego trwa³o to trochê, ale dzisiaj siê uda³o! Polecam wszystkim, dobrze obita, nie kasuje palców, dobre stopnie, tylko siê wstawiaæ.

Zelejowa Szpony mamony VI 2? PP 2011-10-27kris
Droga z gatunku ; trzy skurcze i s³awa ; Jak dla mnie mocno zawy¿ona wycena. Gdyby zrobiæ ogranicznik { ¶ci¶le kantem } to wtedy mog³aby mieæ te VI2+, ale to i tak tak ciekawa droga, polecam!

Zelejowa Droga do UniiVI.3 RP 2011-10-23Wilku
Uda³o siê. Jak ju¿ mia³em patenty to zrobi³o siê zimno. Tzn. my¶la³em, ¿e mam wszystkie patenty, ale przedwczoraj dopiero znalaz³em kluczowy stopieñ. Bardzo ³adna droga. Wed³ug mnie VI.3 jak w mordê strzeli³, czego oczywi¶cie nie mogê powiedzieæ o szponach.

Zelejowa Szpony mamonyVI.3 RP 2011-10-22DarkWizard
Mój TOP na zakoñczenie aktualnego sezonu. Pozdrowienia dla mojej Paulinki za motywacjê do spróbowania zrobienia czego¶ trudniejszego :))

Zelejowa No painVI.1 RP 2011-10-21DarkWizard

Zelejowa Cieæ w rakachVI RP 2011-10-21Paulina

Zelejowa Szpony mamony VI.2+/3 PP 2011-10-18DarkWizard
Mój TOP na zakoñczenie aktualnego sezonu. Pozdrowienia dla mojej Paulinki za motywacjê do spróbowania zrobienia czego¶ trudniejszego :))

Stokówka Motyla NogaVI.1+ PP 2011-10-09Maniek

Ciosowa Lewy zygzakVI+ FLASH 2011-10-04Wilku
Na pocz±tku omy³kowo wpisa³em V+. W mojej ocenie to ma sze¶æ z plusem. Ewentualnie sze¶æ ³amane plusem.

Zelejowa Szpony mamony VI.2+/3 PP 2011-10-06czyzyk
Fajna bania z nogami w powietrzu.

CiosowaOkapVI.2 RP 0000-00-00wa³ek
Moja idee fixe odk±d zacz±³em sie wspinaæ. Pamiêtam jak pare lat temu widzia³em zdjêcie wspinaka (nie znam personaliów) na Okapie to posra³em sie z wra¿enia. Dla mnie to jedno z wa¿niejszych przej¶æ.

Zelejowa LipcopadV+ RP 2011-10-05Paulina

Stokówka Posadzka na hohoniaVI.1+ RP 2011-10-02DarkWizard

Zelejowa Lewy nietoperzVI TRAD RP 2011-09-25DarkWizard

AdamówNos Wodza 6C INNE 2011-10-02Wojak
Klasyk Adamowa, szkoda ¿e po paru przystawkach ska³a ³apy chce spoliæ. Jesieñ siê zbli¿a zachêcam do wypadów na baldziki!

Zelejowa Droga do uniiVI.3 RP 2011-10-04M³ody
¯yciowa forma M³odego owocuje niesamowitymi przej¶ciami :) graty , cniach

Zelejowa Szpony mamony VI.2+/3 RP 2011-10-04M³ody
M³ody w natarciu. 2 pr.

Zelejowa Szpony mamony Vi.2+/3 RP 2011-10-04cniach
Fajny bald.

Ciosowa Lewy zygzakVI FLASH 2011-10-04czyzyk
he he Wilku to bylo V+ na ktorym chyba najwiecej sie meczyles w zyciu:D Lewy zygzak ma co¶ pomiêdzy VI, a VI+. Az dziw bierze, ze jeszcze go nie robilem.

Stokówka Apel BezrobotnychVI.2 RP 2011-10-02Ziolo
Druga droga w tym stopniu trudno¶ci ale znacznie ³atwiejsza od wyzwania. Po znalezieniu odpowiednich patentów pu¶ci³a w pierwszej próbie z do³em. Ca³o¶æ patentowana od do³u. Przyjemne i bezpieczne wpinki.

Stokówka Wielkie WyzwanieVI.2 PP 2011-10-01Ziolo
Droga tak jak nazwa, by³a wielkim wyzwaniem, po sugestii, ¿e jedynie przej¶cie w lewo jest honorne, z ostatniego trudnego przechwytu spad³em oko³o 10 razy :) Ale nastêpnego dnia posz³o w drugiej próbie.

Zelejowa BaæmagówkaVI.2+ PP 2011-09-29Aneta
Chyba najtrudniejsza z dróg w tym stopniu, któr± poprowadzi³am do tej pory. ¦wietne ruchy, droga trzyma do koñca, na szczê¶cie znalaz³am optymalny patent dla siebie, niestety standardowy patent mi nie le¿a³. Ale jest, uda³o siê i bardzo siê z tego powodu cieszê:))) Dziêki ch³opakom za doping przy prowadzeniu:)))

Zelejowa Szpony mamony VI.2+\3 RP 2011-09-29Wilku
Fajny bald. Mocne trzy pierwsze ruchy, potem VI.1 a na koñcu trójkowy po³óg. Naj¶mieszniejsze jest to, ¿e pierwsz± wpinkê uda³o mi siê zrobiæ z ziemi a drug± ju¿ po trudno¶ciach ;P

Zelejowa Droga do uniiVI.3 RP 2011-09-27cniach
Czas rozpocz±æ sezon :) We wrze¶niu/sierpniu pad³y jeszcze: Krótkie spiêcie VI i Za wszelk± cenê VI.1 OS , Niedowiarek VI.2+ RP , Baæmagówka VI.2+ PP a wcze¶niej Apel bezrobotnych VI.2 RP; Na Drodze do unii bardzo fajne ruchy !

Stokówka Zwis w rozporzeVI.2+ PP 2011-09-21Leszek Szymañski
Pad³o w 3 próbie, dziêki Czy¿yk za patenty!

Zelejowa HermanówkaVI.2+ PP 2011-09-25M³ody
Top M³odego !!!! Dzisiaj poradzi³ sobie g³adko choæ strach przy wstawianiu nogi by³ wielki. (cniach)

Zelejowa HermanówkaVI.2+ RP 2011-09-25cniach
Na dole trudno¶ci wielkich nie znalaz³em - droga niby ³atwa ale nijak nie mog³em wstawiæ nogi - typowa "zemsta Hermana"

Stokówka DilferekVI.3+ PP 2011-09-25czyzyk
Pad³a po zmianie sekwencji, która w koñcu pozwoli³a mi doj¶æ pod stan. Dla mnie trudniejsza od Lewara, ale czy ma VI.3+/4 jak Payek twierdzi to nie mam pojêcia.

Wykieñ Sposób na owsikiVI.1 RP 2011-09-23DarkWizard

Zelejowa Hermanówka VI.2/2+ RP 2011-09-22payek
Kris zarzuci³ wêdkê i zrobili¶my po jednej przymiarce, do¶æ ³atwe mi siê wyda³o jak na VI.2+. podczas prowadzenia posz³o jeszcze sprawniej, tak naprawdê to musia³em sprê¿yæ siê tylko przy pierwszym ruchu do klamki, a dalej to lajcik. Mam wra¿enie, ¿e to kwestia rozci±gniêcia i mo¿e trochê parametru. Fajna droga, szkoda, ¿e taka krótka, trzeba pomy¶leæ o wersji od gleby z pominiêciem pó³y startowej.

Stokówka Moge jeszcze wiecej VI.2+/3 PP 2011-09-22czyzyk
W czerwcu lekko siê przykasowa³em na tej drodze... teraz znalazlem mega optymalne patenty i droga wydaje mi siê ³atwiejsza ni¿ jest w topo. To co proponuje to max dla tego wariantu, ew. bardzo syte VI.2+. Ze specjalna dedykacja dla doktora powtorzylem dzis "Zwis w rozporze", nie dotykajac noga kamienia, VI.2+ to max co mogê daæ.

Zelejowa HermanówkaVI.2+ PP 2011-09-20czyzyk
Nazwa w 100% oddaje charakter drogi.

Zelejowa PajêczynaVI.3+ PP 2011-09-20payek
Nowa kombinacj± na Przewieszce; po³±czenie Szponów mamony z Drog± do uni. Linia ta zbiera ca³e trudno¶ci z tych dwóch dróg, a miejscem po³±czenia jest wspólna klama restowa. Jest to logiczna kombinacja podbijaj±ca cyfrê, a przede wszystkim wyd³u¿a wspin w fajnych i wymagaj±cych formacjach.

Zelejowa Szpony mamony VI.3 PP 2011-09-20payek
Ja licytuj bulderowy start na VI.3, bo choæ krótkie to spi±æ siê trza ostro.

Zelejowa NiedowiarekVI.2+ RP 2011-09-20Wilku
Droga nieco ³atwiejsza od Baæmagówki, chocia¿ moim zdaniem mie¶ci siê w granicach wyceny. Po drugiej wpince crux, potem ju¿ dobre chwyty.

Zelejowa RodeoVI+ RP 2011-08-26DarkWizard

Wykieñ Wyginam ¶mia³o cia³oVI+ RP 2011-09-15DarkWizard
Jak dla mnie wycena tej drogi mocno zani¿ona. Napewno trudniejsza ni¿ s±siednia VI.1

Wykieñ Droga dla TereskiVI.1 RP 2011-09-14DarkWizard

Wykieñ Amerykañska gra VI+ TRAD RP 2011-09-10DarkWizard

Zelejowa Krótkie spiêcieVI OS 2011-09-01DarkWizard

Zelejowa Za wszelk± ceneVI.1 RP 2011-09-15Wilku
...w nazwie jest b³±d, ale mo¿e to tak celowo?

Zelejowa Krótkie spiêcieVI RP 2011-09-09Ma³go¶ka
:)

Zelejowa Za wszelk± ceneVI.1 RP 2011-09-15Ma³go¶ka
:o)

Zelejowa BaæmagówkaVI.2+ RP 2011-09-13Wilku
Najpiêkniejsza droga, jak± robi³em. Ci±g trudno¶ci. W niedziele, jak to robi³em, polecia³em trzymaj±c ju¿ obie rêce na wierzchu (brak³o jednego ruchu). Dzi¶ pod czujn± protekcj± Agatki uda³o siê to zrobiæ. Pozdro dla Payka za motywacjê.

Zelejowa Krótkie spiêcieVI OS 2011-09-09Wilku
...po prostu krótkie spiêcie :)

Zelejowa Za wszelk± ceneVI.1 RP 2011-09-09DarkWizard

Zelejowa BaæmagówkaVI.2+ PP 2011-09-07Wojak
Dobra, stara bu³a nigdy nie rdzewieje do koñca.

Stokówka Przepuklina prawostronna VI.3/3+ PP 2011-09-06czyzyk
patent na noge jest gwarancja sukcesu

Stokówka Bu³ka z mas³emVI+ RP 2011-09-04Ziolo

ZelejowaNiedowiarekVI.2+ PP 2011-09-04wa³ek
2 próba, Baæmagówka troche trudniejsza ale to chyba z racji d³ugo¶ci i wiêkszego ci±gu.

Zelejowa Niedowiarek VI.2+ PP 2011-09-01Leszek Szymañski
Du¿o ³atwiejsze od Baæmagówki, ale ³adne i logiczne ruchy.

Stokówka Wielkie wyzwanieVI.2 RP 2011-09-01Wilku
Bardzo przyjemne wspinanie. Dla mnie wariant z wyj¶ciem po prawej jest znacznie lepszy.

Stokówka ElwlisVI RP 2011-08-31Agatka Orlikowska
Od pocz±tku lipca w³a¶ciwie Agatka rozpracowywa³a trawers miêdzy starym a nowym stanem. Dzi¶ siê to uda³o :) Brawo Agatka!

Stokówka Bu³ka z mas³emVI+ OS 2011-08-31Wilku

Stokówka Bu³ka z mas³emVI+ PP 2011-08-28Phoenix
Bardzo przyjemna dró¿ka, bu³uje troche ³apki.

Zelejowa Za wszelk± cenêVI.1 OS 2011-08-26£ukasz M.
Pomimo extra tatusiowej wagi (+7kg) jako¶ siê wgie³ga³êm ;)Pierwsze 3 OSy w tym roku w trakcie tacierzyñskiego :) Generalnie 5-ty raz w ska³ach w tym sezonie. Zrobi³em jeszcze Krótkie spiêcie VI OS i Lipcopad V+ OS. Nie by³em na Zelejowej 4 lata i jestem pod wra¿eniem. Super rejon z piêknymi drogami :)

Stokówka Bu³ka z mas³emVI+ OS 2011-08-27DarkWizard

Stokówka Kotek Psotek VI/VI+ RP 2011-08-27DarkWizard
Moja autorska propozycja nowej drogi na stokówce. Szczegó³y i schemat zamie¶ci³em na forum SKA.

Kadzielnia TarasVI.1 RP 2011-08-24DarkWizard

Kadzielnia P³ytaVI.1 RP 2011-08-11DarkWizard

Stokówka Konie id± na lewoVI.1 RP 2011-06-12DarkWizard

Stokówka RATM VI+/VI.1 RP 2010-10-24DarkWizard

Zelejowa BaæmagówkaVI.2+ PP 2011-08-24czyzyk
O drodze nie trzeba nic pisac, jest genialna. Mam tylko dylemat czy nie zasluguje na 6.2+/3 ale to zweryfikuja nastepne przejscia. Dzieki Leszeku za motywacje!

Zelejowa BaæmagówkaVI.2+ PP 2011-08-24Leszek Szymañski
Syta, ³adna, d³uga:-)

Zelejowa Za wszelk± ceneVI.1 OS 2011-08-23Zbynu
bardzo fajna droga :), przyjemne chwyty :), jeszcze zrobi³em 2x V OS i VI OS

Stokówka AlohaVI+ RP 2011-08-23Ptaq
Ja dla mnie VI+ jak najbardziej ma. Na pewno nie mocniej.

Stokówka AlohaVI+ RP 2011-08-21Phoenix
Ciê¿kie przej¶cia mia³em z t± drog± :/ jak dla mnie ma wiêcej ni¿ VI+, kraw±dkowa, bu³uj±ca, do¶æ czujna. Pêk³a dopiero w czwartej próbie.

Zelejowa Za wszelk± ceneVI.1 RP 2011-08-20Ziolo
Bardzo, bardzo fajna droga, po przewieszonej czê¶ci, gdy wydaje siê, ¿e jest po trudno¶ciach pojawi± siê przewiniêcie przez filarek które mo¿e zaskoczyæ :)

Zelejowa Krótkie spiêcieVI OS 2011-08-20Ziolo
Droga jednego ruchu, wiêc warto siê spi±æ by strzeliæ j± z OSa :)

Zelejowa Droga do uniVI.3 PP 2011-08-20czyzyk
polecam, dobre chwyty i ciekawe ruchy. Blad w nazwie jest celowym zabiegiem czy zwyklym bledem? Nie powinno byc czasem "...do Unii"?

Zelejowa NiedowiarekVI.2+ PP 2011-08-18Aneta
Dzisiaj pad³a kolejna dró¿ka na Zelejowej:)

Zelejowa the bill 6.4+ PP 0000-00-00kuba
Droga ³±cz±ca - czwarty oddech kaczuchy z wyj¶ciem od credo. dwa baldy przedzielone dobrym restem. Wycena to propozycja, zachêcam do weryfikacji:)

Zelejowa Niedowiarek VI.2/2+ RP 2011-08-18czyzyk
Wyj¶cie na wierzchowinê nie jest niczym przyjemnym na tej drodze, a b³±dzenie w poszukiwaniu stanu te¿ nie nale¿y do najprzyjemniejszych rzeczy. Nie licz±c wyj¶cia ca³a droga to co¶ piêknego:)

Zelejowa Krótkie spiêcieVI+ OS 2011-08-17PTaKU

Kadzielnia Krew ElfówVI+ RP 2011-06-20PTaKU

Zelejowa credoVI.4 RP 2011-08-14kuba
Wyrównanie zaleg³o¶ci na zelejowej:). Fajny patenciarski bulderek. Pad³y jeszcze: - hermanówka- 6.2+, nazwa adekwatna do charakteru drogi:) - droga do uni6.3 - szpony mamony 6.2+/3- krucha , niebezpieczna:( Wszystkie w 2 próbie. Wg mnie wycena ka¿dej z tych dróg jest bardzo zbli¿ona.

Kadzielnia P³ytaVI.1 RP 2011-08-11Phoenix
Czujna p³ytka po ma³ych piczkach, jak dla mnie zas³u¿ona wycena.

Zelejowa Droga do uniVI.3 PP 2011-08-11Aneta
Fajne ruchy po w miarê dobrych chwytach w przewieszeniu. Pad³a dzi¶ w drugiej próbie:)) Na poprzednim wyjezdzie niestety by³y 3 próby nieudane. Spada³am w sumie przy ostatnim trudnym ruchu. A dzi¶ zakoñczy³am j± ma³± bañk±:) Polecam:))))

Stokówka M³oda krewVI RP 2011-08-07Phoenix
Piêkny lot w pierwszej próbie :) Druga zakoñczona sukcesem, przyjemna dró¿ka, koncówka nieco zaskakuj±ca po pi±tkowym prawie pocz±tku.

Zelejowa HermanówkaVI.2+ RP 2011-08-03Herman
Ciekawe ruchy:)

Zelejowa Czwarty oddech kaczuchyVI.4 PP 2011-08-03Herman
Bardzo ³adne, równe wspinanie po kraw±dkach. Niestety chwyty na drodze mog± siê urywaæ. Polecam

Zelejowa Lewa Baæmagówka VI.3 PP 2011-08-01payek
Wêdkowana ju¿ parê lat temu, ale teraz jako¶ trudniejsza siê wydaje, przyczyn± tego jest czê¶ciowo urwana klama przy 4 wpince z Baæmagówki,z której robimy bardzo daleki ruch w lewo, musia³em dzi¶ znale¼æ na to zupe³nie nowy patent... Mo¿liwe, ¿e bêdzie troszkê trudniejsze ni¿ VI.3, niech weryfikuj± nastêpne przej¶cia, a warto bo ³adna droga z charakterem:) Nie ma plakietki, wiêc musia³em trochê kombinowaæ z pêtlami...

Zelejowa Droga do Uni VI.3 PP 2011-07-30payek
Super ruchy i ustawienia, bardzo fajna droga! Co do wyceny to mocne VI.3, ale chyba nie wiêcej. Zarówno Marcin jak i ja robili¶my j± w pe³nym deszczu, który pada³ od rana - ³adn± mamy pakernie na deszczowe dni:) Dziêki Hermanowi i paru osob±, które czy¶ci³y ¶cianê i otoczenie, mamy nowe oblicze "Przewiechy". Wreszcie skoñczy³a siê era permanentnej wêdki na rzecz piêknego i mocnego wspinania z do³em, na jednej z naj³adniejszy ¶cian w Polsce.

Zelejowa Desmodus rotundusVI.1+ RP 2011-07-30martinez
Przeszed³em dzi¶ drogê miêdzy Lewym i Prawym Nietoperzem (nr 3 w topo, bez nazwy). Je¿eli to pierwsze prowadzenie to proponujê nazwê "Desmodus". Asekuracja wymagaj±ca.

Zelejowa SZPONY MAMONYVI.3 PP 2011-07-24HERMAN
DROGA STARTUJE PRZEWIESZONYM KATEM.

Zelejowa DROGA DO UNIVI.3 PP 2011-07-24HERMAN
ZAPRASZAM DO PROWADZEÑ I WERYFIKACJI WYCENY

Kadzielnia TarasVI.1 RP 2011-07-13Phoenix
VI.1 dawa³bym ostro¿nie.. raczej VI+ (dla wysokich) ogólnie droga przyjemna.

Zelejowa RodeoVI+ RP 2011-07-02Wilku

Zelejowa Cieæ w rakachVI OS 2011-07-02Wilku

Zelejowa No PainVI.1 RP 2011-06-28Ziolo
W topo pomiêdzy VI (dla tych co lubia bulderowac) a VI.1 (dla tych co nie lubi± dróg z baldami) i tak bym pozostawi³ :P

Zelejowa Cieæ w rakachVI OS 2011-06-28Ziolo

Zelejowa RodeoVI+ OS 2011-06-28Ziolo

Stokówka Osep 3VI.1 RP 2011-06-26Wilku
Jak próbowa³em to oesem to my¶la³em, ¿e ma to ze 6.40 [czterdzie¶ci], ale po strzepaniu bu³y i pó³godzinnym odpoczynku pu¶ci³o. Bardzo przyjemna droga. Potwierdzam wycenê.

Kadzielnia Klepsydra + RysaVI+ RP 2011-06-22Adam Cie¶likowski i payek
W sumie blisko 50m wspinu, g³ównie rysowymi formacjami i na w³asnej protekcji + dwa ringi i stany. Klepsydrê robi³em po raz pierwszy (OS), Rysa oczywi¶cie znana ju¿ od dawna. Ostatnio Leszak Janowski przypomnia³ na klubowym forum t± historyczn± kombinacje, a ¿e akurat pracowa³em z Adamem Cie¶likowskim, postanowi³em od¶wie¿yæ zapiaszczone ryski na Klepsydrze. Adam, który po raz pierwszy przechodzi³ te drogi w 78r. wskaza³ mi dok³adnie przebieg Klepsydry. Niestety na pó³eczce po pierwszych trudno¶ciach startowego zaci±tka wyros³o krzaczaste drzewo, które utrudnia trochê wyj¶cie i zabija urodê drogi (moim zdaniem trzeba wyci±æ, podobnie jak drzewa i krzaki, które wyros³y pod skal± i obecnie tworz± ¿ulerski zau³ek, trzeba pogadaæ o ty z Konserwatorem). Zdziwi³ nas te¿ fakt, ¿e w koñcowej czê¶ci drogi pojawi³y siê dwa ringi + stan (w zasadzie dwa stany, drugi 3m.z lewej stron), szybki telefon do Hermana i okazuje siê, ¿e wklei³ je trzy dni wcze¶niej. Klepsydra oferuje trudno¶ci w okolicach VI+, ryski s± trochê zapiaszczone i miejscami „dudni±”, asekuracja nie jest tak komfortowa jak w drugiej czê¶ci drogi/ kombinacji ( Rysie), ale jak siê dobrze poszuka to jest ca³kiem przyzwoicie. Droga generalnie ³adna tylko wymaga oczyszczenia. Drugi wyci±g - Rysa- to piêkny KLASYK z pancern± asekuracj± ( stare heki zupe³nie zbêdne). Dwa wisz±ce stanowiska w sporej ekspozycji, asekuracja trad i do¶æ d³uga droga jak na ska³kowe realia, powoduje, ¿e mamy malutk± namiastkê górskiego wspinania w centrum miasta. Gdyby jeszcze nie by³o tych tarasów pod Jeleniowsk± to ju¿ w ogóle by³o by górskawo, ale zawsze mo¿na wyobraziæ sobie, ¿e to np. Mnichowe pó³ki;) Przyjemnie by³o równie¿ zwi±zaæ siê lin± z Adamem - historyczn± postaci± kieleckiego wspinania na historycznej drodze.

Stokówka Apel bezrobotnychVI.2 RP 2011-06-17Wilku
Drugi dzieñ przystawia³em siê do tego i nie mog³em trafiæ w klamê z ostatniego strza³a, ale dzi¶ w ostatniej próbie mi siê uda³o :)

Wykieñ Czarci grajdo³ek VI.2 RP 2011-06-14payek
Ma³o brak³o do OSa, ( nie czytaæ dalej je¶li kto¶ chce mieæ kiedy¶ onsajta!) po wyj¶ciu z rysy za bardzo pcha³em siê na prawo, a zajebiste klamy i dobry stopieñ jest z lewej, ale naturalnie narzuca siê ta prawa strona i za d³ugo tam kombinowa³em, eech szkoda... Asekuracja bardzo dobra, w rysie piêknie klinuj± siê d³onie i palce, a to wyj¶cie wcale nie jest takie szrotowate. £adna droga, szkoda tylko, ¿e ta rysa taka krótka. Trudno¶ci nie wiêcej ni¿ VI.2. Na rozgrzewkê pad³a jeszcze Rysa (OS) Klasyk!

Kadzielnia Dla Ewy VI- Trad OS 2011-06-14Klenio, Dr Know
Bardzo ³adna droga (w tym stopniu urod± przoduje pod Kielcami) z dobr± asekuracj±. Przej¶cie "clean" bez u¿ycia haka i ringów stanowiskowych (pancerny stan z ko¶ci). Na prawdê polecam.

Wykieñ Nonsens TradVI.2 RP 2011-06-13Klenio
Droga startuje z kominka znajduj±cego siê na lewo od gagatki (Parszywe zaciêcie). Pierwsze ruchy na filarku w prawo skos przez p³ytê do pierwszej p³etwy, (tu pierwsze przeloty) dalej p³ytk± do nastêpnej p³etwy a stamt±d w kierunku kancika wyj¶ciowego z gagatki. Ruchy ciekawe, ale mimo ¿e droga rozwi±zuje kawa³ek nie ruszonej ¶ciany (w topo wykienia projekt nr 6) to wydaje siê "na si³ê wci¶niêta" st±d i nazwa. Pierwsz± próby na projekcie mia³em jakie¶ 5-6 lat temu (PP) ale psychy brak³o a i "bezsens idei" nie zachêca³ ;-)

Stokówka Poznañskie dziewczêtaVI+ FLASH 2011-06-12Wilku
Bardzo fajna...

Stokówka RATMVI.1 RP 2011-06-12Zbynu
Dzisiaj posz³a od strza³u hehe i na odlocie :), droga jak dla mnie bardzo schizowa przez to dziwne wyj¶cie. Rp z tego wzglêdu ¿e co¶ tam maca³em w zesz³ym roku

Stokówka Trojan kojañskiVI.4 PP 2011-06-11payek
Mam dylematy co do wyceny tej drogi, uczciwsze chyba by³o by wycenienie jej w skali bulderowej, ale ja nie mam tu do¶wiadczenia wiêc zalicytuje Kurtykowskie VI.4 mo¿e byæ VI.3+/4 - dla mnie to do¶æ trudny bulder.

Stokówka Co¶ piêknegoVI.1 RP 2011-06-11Wilku
Bardzo fajny bald :) W moim odczuciu (pewnie dziêki wzrostowi) droga szóstkowa (max 6+) - dwa dynamiczne ruchy do klam i po ptokach.

Stokówka HeavymetalVI.4 PP 2011-06-09payek
Dla wy¿szych mo¿e byæ trochê ³atwiejsza, ale to wyjdzie z czasem. Fajna droga i ciekawe ruchy.

Stokówka DynacemV+ OS 2011-06-07Robek

Stokówka Z³o¶liwo¶æ rzeczy martwychVI RP 2011-06-07Robek

Ciosowa Krwawa piê¶æVI.2 RP 2011-06-07Wojak
Od podej¶cia pod ska³y prowadzi³em ze sob± wewnêtrzny dialog. Bêd±c rozerwany na strzêpy pomiêdzy chêci± pokonania swoich wewnêtrznych lêków i demonów zaczajonych w odleg³ych czelu¶ciach mojego umys³u, a zwyk³ym odruchem instynktu samozachowawczego z doz± ordynarnego tchórzostwa skrupulatnie zamaskowanego przez ego. Dokonawszy diagnozy swojej osobowo¶ci siêgaj±c g³êboko w zakamarki pod¶wiadomo¶ci, okaza³o siê ¿e czynnikiem etiologicznym wywo³uj±cym zaburzenia psychopatologiczne jest w³a¶nie ta droga, która o ma³o nie przenios³a mnie na tamten ¶wiat i odcisnê³a traumatyczne piêtno na mojej psychice. Rozwi±zanie mog³o byc tylko jedno: rozprawiæ sie z ni± raz na zawsze! Uda³o siê!

Stokówka PainkillerVI.2+ RP 2011-06-02Wilku
W koñcu po kilku dniach prób uda³o siê to przej¶æ. W ostatniej próbie, (¶ciemnia³o siê) po motywacyjnych zachêtach doktora i czy¿yka. Pozdro w³a¶nie dla Czy¿a za motywowanie mnie do przej¶cia tej, jak¿e piêknej i czujnej drogi. Nie mam do¶wiadczenia, ¿eby siê szerzej wypowiadaæ na temat wyceny drogi. S± spekulacje, ¿e mo¿e ona mieæ 6.2/2+ i mo¿liwe, ¿e tak w³a¶nie jest. ¯eby jednak moje ego zanadto nie ucierpia³o obstawiam przy dwóch z plusem :)

Stokówka PysiaczekVI.2+ PP 2011-05-26Goryl
Zakoñczy³em historiê ciagnêt± z d³uuugimi przerwami od 2009r.Fantastyczne ruchy...Trudno¶ci porównywalne z Przerys±...

Stokówka OsepVI.1 RP 2011-05-26Goryl
Ciekawe zagrania,jak na VI.1 to siê napoci³em...:)

Stokówka Atak wiewiórek VI+ PP 2011-05-26Robek

Stokówka Bu³ka z mas³emVI+ RP 2011-05-26Zbynu
fajna droga w przewieszeniu klamy spore, wyj¶cie jest ciekawe :) szybkie RP za 2 podej¶ciem

Stokówka Zwis w rozporze VI.2/2+ PP 2011-05-24czyzyk
jak dla mnie wycena VI.3 z topo mocno zawy¿ona. linie odradzam, mozna zabic asekuranta, przyjemnie jest do momentu gdy musimy siê przewin±æ na po³oga czê¶æ... potem liczba kamieni ktore mozna zwalic na dó³ oscyluje w okolicach nieskoñczono¶ci.

Stokówka M³oda krew VI PP 2011-05-24Robek

Tumlin Rysa (TRAD)VI RP 2011-05-24Micha³_Sz.
sporo dobrej zabawy na bardzo ³adnej drodze ! Polecam !

Wykieñ Droga dla Gagatki VI.1 RP 2011-05-24¦witek
dzi¶ posz³o w pierwszej próbie

Stokówka LewarVI.3 PP 2011-05-23czyzyk
nie wiem czy ma 3 czy 3+. w topo stoi 3 i tak wpisuje. zajebista droga, a praca nad nia byla sama przyjemnoscia.

Wykieñ Czarci grajdo³ekVI.2 Trad RP 2011-05-21herman
Super kliny, w rysie asekuracja super. na wyj¶ciu gemel.

Stokówka Posadzka na hohoniaVI.1+ RP 2011-05-21Zbynu
Bardzo fajna droga palczasta :), polecam na dobry trening palców :). Pad³o jeszcze M³oda Krew VI OS i Atak wiewiórek VI+ OS

Wykieñ Czarci grajdo³ekVI.2+ RP 2011-05-19Arek
Jak ju¿ siê cz³owiek odwa¿y ¿eby wej¶æ do tego grajdo³ka to pó¼niej jest ju¿ tylko lepiej. Miejsce nie jest zbyt urodziwe ale za to droga naprawdê ³adna. Lita (no mo¿e poza koñcówk±) i teraz nawet nie zapiaszczona. Chyba jedyna z naszych dróg w tych trudno¶ciach, która jest tak rysowa, tzn wszystkie chwyty s± w rysie i bez klinowania paluchów siê nie obejdzie. A klinowanie paluchów - poezja:) Co do wyceny to wg mnie przynajmniej 6.2+. Wydaje mi siê, ¿e jest trudniejsza od RPPP zarówno fizycznie jak i psychicznie.

Stokówka AlOHa OS 2011-05-19Robek

Stokówka Koniec sezonu 2004VI RP 2011-05-19Robek

Stokówka OsepVI.1 RP 2011-05-19Zbynu
bardzo fajna droga, w lekkim przewieszeniu. Praca nóg jest tutaj bardzo wa¿na ze wzglêdu mo¿liwe zbu³owanie :)

Stokówka Co¶ piêknegoVI.1 OS 2011-05-17Robek

Stokówka Poznañskie dziewczêtaVI+ RP 2011-05-17Robek

Stokówka Heavymetal VI.3+ PP 2011-05-16Wojak
Kris mnie zabije, ale w moim odczuciu nie bardzo trudniejsza ni¿ Kashmir ! Ale uwaga, jest chyba spory parametr na drodze! Generalnie droga unikalna, krótka ale ³adna. Kris wstawiaj siê, dla chc±cego nic trudnego!

Wykieñ Gorycz pora¿kiVI RP 2011-05-15Ziolo
Niestety bez ryski nie chcia³o pu¶ciæ :(

Wykieñ Mniej ni¿ zeroV+ RP 2011-05-15Ziolo
Pierwszy droga na tradzie na wykieniu :)

Wykieñ RysaVI OS 2011-05-15Zbynu
nie ma to jak drogi na w³asnej :),droga bardzo fajna mogê ¶mia³o poleciæ, machn±³em jeszcze mniej ni¿ zero V+

Stokówka Co¶ piêknegoVI.1 OS 2011-05-14Zbynu
Bardzo fajn± VI.1 bulderowe ruchy, bardzo ³atwa osobi¶cie polecam, tego samego dnia jeszcze zrobiona Beatrix VI+

Wykieñ Gorycz pora¿kiVI PP 2011-05-15Robek

Wykieñ Mniej ni¿ zeroV+ TR 2011-05-15Robek

Stokówka prze-prostVI.4 VI.4/4+ PP 2011-05-14kuba
droga startuje przerys± hubera, po zrobieniu 2 wpinek przechodzi lekko w lewo w kierunku prostowania lewara i wychodzi nim( BEZ DZIUPLI Z LEWARA). na drodze brakuje ringa na dojsciu do lewara. ja korzysta³em z d³ugiej pêtli przywiazanej do 4 ringa z przerysy, ukierunkowanej za pomoc± starej plakietki. STARA PLAKIETKA NA DOJSCIU DO LEWARA NIE MOZE BYC UZYTA DO ASEKURACJII!!!!EWENTUALNIE JAKO ODCIAG!!Wed³ug mnie jedne z fajniejszych ruchów na przewieszce, nie mówie tu o 4 pierwszych metrach bo to gemel bardzo kruchy , ale o samym dosjciu do lewara. Wycena: je¶³i lewar wprost ma 6.4 to tu dochodz± 4 ruchy czyli powinno byc troche trudniej.

Stokówka Co¶ piêknegoVI.1 RP 2011-05-14Ziolo
Du¿o fajniejsza od s±siadki, bardzo fajne bulderowe ruchy...

Stokówka BeatrixVI+ RP 2011-05-14Ziolo
Droga w stylu zrób i nigdy nie wracaj :)

Stokówka HeavymetalVI.4 RP 2011-05-12Herman
£adna droga z trudnym startem. Szed³em powiesiæ expresy i zrobi³em RP:)).

Stokówka Trojan kojañskiVI.3+ PP 2011-05-12Herman
Mocno bulderowe ruchy, po obrywie patent pozosta³ ten sam...

Stokówka ¦piochVI.4+ PP 2011-05-08Herman
Bardzo ³adna droga. Estetyczne ruchy. Bulderowy charakter. Przyjemne przewieszenie. Polecam

Stokówka Atak wiewiórekVI+ OS 2011-05-08Phoenix
trudno¶ci do trzeciej wpinki, reszta formalno¶æ

Stokówka Poznañskie dziewczêtaVI+ OS 2011-05-07Dominiczka
Bardzo ³adna i przyjemna. Herman z drugiej strony liny doda³ mi 5 do si³y:). Mi³o by³o j± poci±gn±æ z OSa, i potem patrzeæ jak przyjezdni na niej lataj±;]

Stokówka Atak Wiewiórek VI RP 2011-05-07Dominiczka
mokra dziura, b³oto na palcach, sza³u nie ma, ale ujdzie. :)

Ciosowa Krwawa piê¶æVI.2 RP 2011-05-07Arek
Droga piêkna, asekuracja pancerna. Wojak szacun za t± glebê a w³a¶ciwie za brak obra¿eñ po niej, niezniszczalny jeste¶.

Ciosowa OkapVI.2 RP 2011-05-07Arek
Wreszcie za³ojone. Jako¶ mi nie po drodze by³o do tej pory. Teraz jaka¶ taka ³atwa ta droga. Co ta pakernia robi z ludzi;) A droga oczywi¶cie piêkna ale to ka¿dy wie. Asekuracja z kostk± w okapie wydaje siê naprawdê dobra.

StokówkaRATMVI.1 RP 2011-04-30Ziolo
Bardzo patenciarski start na p³ycie, ale po¼niej bardzo przyjemne wyj¶cie przez okap...

Stokówka Konie id± na lewoVI.1 RP 2011-04-30Ziolo
W pierwszej próbie tego dnia... bardzo fajna droga..

Ciosowa OkapVI.1+ RP 2011-04-25Wojak
Chcia³em pogratulowaæ w³asnej osobie i sobie, b³yskotliwego przej¶cia ³adnej ¶cie¿ki. Pamiêtajcie dzieciaczki: - nie osadzajcie nieodpowiednich friendów zw³aszcza w kruchych miejscach, no¶cie kaski, zawsze sprz±tnijcie kamienie spod drogi, je¶li nie macie zbroi lub ostro doyebanych pleców u¿ywajcie kraszów(im wiêcej tym lepiej), zanim poprowadzicie jaki¶ trad obowi±zkowo opatentujcie go na pamieæ w³±cznie z miejscami na asekuracje, dobrze podczy¶æcie wszystkie chwytaki, chod¼cie do ko¶cio³a w ¶wiêta i przede wszystkim pamiêtajcie do góry siê nie spada a gleba nie wybacza!

Stokówka Motyla NogaVI.1 PP 2011-04-25Dominiczka
4 dzieñ wspinu. pogoda nie napawa³a optymizmem, jednak dzielny ³ojant CZ. przekona³ wszystkich, ¿e bêdzie sucho. niestety, wizja nie do koñca siê sprawdzi³a. pierwsze podej¶cie TR, ¿eby przypomnieæ ruchy. Potem 3 z do³em - odpadniêcia w dziwnym miejscu - z³a praca nóg + ¶liska ska³a. Nastêpnie po silnej motywacji CZ. (dopierdol...), namaszczeniu d³oni magnezj± Tomasa Mrazka rozpoczê³o siê podej¶cie numer 4, tym razem zwyciêskie. droga bardzo ³adna, godna swojej wyceny. trochê czujna, chwytowo zró¿nicowana. nie jest to do koñca to wspinanie, które lubiê, niemniej droga zdecydowanie godna polecenia.

Stokówka Wielkie wyzwanie - wprostVI.2+ RP 2011-04-23Aneta
pad³o w 2 próbie, bo w pierwszej podobno wysz³am za ogranicznik, no có¿ tak to bywa z ogranicznikami;)

Stokówka RysaVI.2 RP 2011-04-23Aneta
Pad³o po krótkiej rozgrzewce, ³adna ryska:))

Tumlin RPPPVI.2 RP 2011-04-22Wojak
Fajna ruta, szkoda, ¿e nie jest to rysa bez ¿adnych formacji po bokach. Klinowanie ³apy i fingerlocki przez ca³a d³ugo¶æ to by³o by co¶! TRAD is RAD!

Ciosowa Okapik VI+ INNE 2011-04-22Dominiczka

Ciosowa Okap VI.2 RP 2011-04-22czyzyk
chyba za mocne te ruchy na VI.1+ ale ile to ma nie wiem. Dzi¶ Ciesielski spotkany w skalach mowil ze VI.1, na forum Rychlik VI.1+ inni VI.2 ale najwa¿niejsze ¿e linia zajebista!

Tumlin Rysa z parametremVI.4 [TRAD] RP 2011-04-21Herman
Na wstêpie APEL BARDZO PROSZÊ WSZYSTKICH WSPINAJ¡CYCH SIÊ W PIACHACH O:
-U¯YWANIE MNIEJSZEJ ILO¦CI MAGNEZJI!!!!,
- CZYSZCZENIE PO SOBIE BIA£YCH PLAM!!!
PAMIÊTAJMY S¡ TO REZERWATY!!! ZWRACAJCIE NA TO UWAGÊ!!!!
Droga startuje w±sk± rysk± na mikro friendy 2m na lewo od zaciêcia. Potem przy dziupli ³±czy siê z zaciêciem.
Ryska jest wymagaj±ca i do¶æ palczasta.
Dla mnie(karze³ków) "kluczyk" to ostatni przechwyt(trudniejszy od ruchu na dniu ¶wistaka).
Dla wysokich trudno¶ci u góry praktycznie nie istniej±.

Zatem dla mnie trudniejsze od dnia ¶wistaka ale VI.4 trza daæ:))

Stokówka Radio CampoVI.3 PP 2011-04-21czyzyk

Stokówka wariant prostuj±cy Lewara VI.4 PP 2011-04-19kuba
Bardzo fajny baldzik , raczej nie trudne w swej wycenie, kwestia odpowiedniego patentu.

Ciosowa Dzieñ ¦wistakaVI.5 [TRAD] RP 2011-04-19Herman
¦wietna droga, niesamowite kliny. Po pokonaniu cruxa góra drogi nieco mnie zaskoczy³a. My¶la³em ¿e to formalno¶æ a tu walka do ostatniego przechwytu, ostatni ruch uda³o siê zrobiæ na odlocie.:)) Szkoda ¿e dopiero 4 dni temu dowiedzia³em siê jak zrobiæ cruxa... Hmm wszyscy pewnie czekaj± co z wycen±... Sam crux wg mnie nie ma ma VI.5. [br]Ale z racji tego ¿e przez 2-3 lata nie wpad³em na to jak pokonaæ t± drogê i tego ¿e to cudna droga musi byæ wyceniona na [b]VI.5[/b].

Stokówka Wierz±cy ale mocno b³±dz±cyVI.3 PP 2011-04-19czyzyk
najmocniejsza z drog ktore robilem, a przez zly patent umeczylem sie okropnie.

Stokówka Równia pochy³aVI.2 PP 2011-04-19czyzyk
Nie wiem czy .2 czy 2+ ale plytka fajna.

Stokówka Posadzka na hohoniaVI.1+ RP 2011-04-19Wilku

Stokówka ¶piochVI.4+ PP 2011-04-02kuba
Droga na przewieszce pomiêdzy : mordobijem a wierz±cym. Dwa baldy przedzielone ³atwiejszym terenem. Start trudno¶ci jak na mordobiju tylko góra trudniejsza st±d wycena. Zapraszam do powtórzeñ i weryfikacji. Jest to chyba jedna z ostatnich niezale¿nych linii na przewieszce.

Stokówka Przerysa HuberaVI.2+ PP 2011-04-17Goryl
Diagonalny przebieg drogi inspirowa³ mnie do ciekawych,bulderowych ruchów...

Stokówka Konie id± na lewoVI.1 RP 2011-04-17Wilku

Stokówka Konie id± na lewo VI.1 PP 2011-04-17Dominiczka

Stokówka Zaciêcie stokówkiV+ OS 2011-04-16Robek

Stokówka PazingPazingV RP 2011-04-16Robek

Stokówka Kalcytowa p³ytkaV OS 2011-04-16Robek

Stokówka ElwisVI RP 2011-04-16Robek

Stokówka AlOHaVI+ OS 2011-04-16Dominiczka

Stokówka Koniec sezonu 2004VI OS 2011-04-16Dominiczka

Stokówka Z³o¶liwo¶æ rzeczy martwychVI OS 2011-04-16Dominiczka

Stokówka ElwisVI RP 2011-04-16Dominiczka

Kadzielnia KlasycznaV RP 2011-04-12Robek

Zelejowa Przerysa BularzaVI+ RP 2011-04-10dr know
krótka aczkolwiek tre¶ciwa dró¿ka w zapomnianym rejonie; zestaw standardowy w zupe³no¶ci wystarcza do bezpiecznego zaasekurowania siê;

Ciosowa OkapVI.2 RP 2011-04-05Leszek Szymañski

Ciosowa Krwawa piê¶æVI.2 RP 2011-04-05czyzyk
£adna linia. Podziêkowania dla Grzesia i Leszka za u¿yczenie szpeju!

Stokówka Apel BezrobotnychVI.2 RP 2011-04-05DarkWizard
Bardzo fajna sekwencja ruchów :) W niedzielê za pierwszym razem nie pu¶ci³a, dzi¶ w rundzie drugiej pad³a - z "dedykacj±" dla "kolegi", który w niedzielê na mojej pierwszej przystawce krzycza³ "... a nie wejdziesz" - wyobra¼ sobie WSZED£EM ... Pozdrowienia dla mojej Paulinki za wzorow± asekuracjê :))

Stokówka Przepuklina lewostronnaVI+ OS 2011-04-03DarkWizard

Stokówka Apel BezrobotnychVI.2 PP 2011-03-31Goryl
Fajne ruchy,niestety trochê nadwyrê¿y³em serdecznego na okularkach,ale jak jest wojna to straty musz± byæ...:)

Stokówka Motyla NogaVI.1 RP 2010-11-03Ziolo
Przej¶cie tej drogi uzna³bym za nietypowe, wpierw przystawi³em siê na ¶wie¿ego na pocz±tku dnia i nie pu¶ci³a, wiec da³em sobie spokój. Pod koniec dnia Kris z Zbychem namówili mnie, ¿ebym spróbowa³ jeszcze raz i zdj±³ ekspresy. Bez wiary na jak±kolwiek szanse wej¶cie zacz±³em powoli wpi±æ siê w górê a¿ jakim¶ cudem wpi±³em siê do ³añcucha. Droga zajebista :) Dziêki Krzysiu i Zbychu za motywacjê...

Stokówka Poznañskie dziewczêtaVI+ RP 2010-11-03Ziolo
Najfajniejsza 6 na stokówce, harda

Stokówka Przepuklina LewostronnaVI+ RP 2010-11-03Ziolo
Droga która sta³a na przeszkodzie do skompletowania wszystkich 6 na stokówce, wiêc trzeba by³o dope³niæ formalno¶ci

Tumlin RPPPVI.2+ RP 2010-11-14Arek
Podpisuje siê pod opisem dzisiejszego dnia zamieszczonym poni¿ej prze dr'a obydwiema rêkami. Takie dni zdarzaj± siê rzadko:) Banan na ustach i dobre samopoczucie co najmniej na tydzieñ. Cytuj±c Goryla: "dali¶my ³upnia". Grze¶ fotki do galerii prosimy.

Tumlin RPPPVI.2+ RP 2010-11-14dr know
to by³ dzieñ! mi³o by³o zainicjowaæ dzisiejsz± seriê przej¶æ tej rysy - po mnie liniê sieknêli spokojnie Grze¶ i Arek; a obok, Hermanowi niewiele brak³o na nowej, bardzo trudnej linii; czy wycena RPPP zahacza o stopieñ VI.3? nie wiem - jak dla mnie nie, ale dla urody tej drogi nie ma to znaczenia, najmniejszego;

Tumlin Rysa Pe³na Po³amanych Paznokci VI.2+/3 OS 2010-11-11payek
Mia³em j± robiæ rok temu, niestety piêta potrzaska³a moje plany. Jednak warto by³o czekaæ dla tak piêknej drogi! Gor±co polecam, jedna z naj³adniejszych dróg jakie robi³em w ska³kach.

Ciosowa Lewy ZygzakVI FLASH 2010-11-06Wojak
Ten ponury dzieñ, nie zapowiada³ mro¿±cego krew w ¿y³ach wydarzenia którego mia³em byæ nie tylko ¶wiatkiem ale i uczestnikiem. Podchodz±c ju¿ pod ska³ki, walczy³em ze swoimi wewnêtrznymi demonami. Po rozgrzewce na wymagaj±cej III+ by³em w koñcu zdeterminowany po³o¿yæ na szli swoje zdrowie i byæ mo¿e ¿ycie. Z trzês±cymi siê d³oñmi wchodzê w prawie nieasekurowalny dolny crux wiod±cy arcy czujn± p³ytk±. Po przej¶ciu trudno¶ci, wysoko nad ziemi±, z dusz± na ramieniu mog³em w koñcu w³o¿yæ pierwszy plejsment, zatrzaskow± kostkê - karmazynowego Camalota. 99,99% ³ojantów o zdrowym zmy¶le po takiej akcji by siê wycofa³o, ale nie ja! Skoncentrowany jak w nigdy w ¿yciu, z kurw± na ustach napiera³em konsekwentnie dalej w nieznane. Oszczêdzajac czas nie zak³adam za duzo skalnych kostek, wystawiajac swoj± zszargan± psyche na gigantyczne runout-y. Po trawersie wykonanym w³a¶ciwie tylko si³± determinacji i woli, wbijam siê w zupe³nie vertykaln± rysê. Jestem totalnie wypruty, ale nie mogê skapitulowaæ! Nie teraz! Miê¶nie pal±, niemi³osiernie, jestem na skraju wyczerpania fizycznego i psychicznego. Wk³adam lew± piê¶æ i nie¶mia³o przekrêcam ja mimo¶rodowo, siedzi! Jest! Praw± rêka zak³adam czujnego finger-lock'a. Stawiam nogê wysoko, klinuj±c koniuszki palców w rysie. Ale co jest!? Zaczyna padaæ! Deszcz nabiera przera¼liwie na mocy! My¶le sobie teraz albo nigdy! Widownia pode mn± zamiera w konsternacji, asekurant przygotowuje sie do wy³apania lotu swojego ¿ycia. Ostatkami si³ patrz±c ¶mierci w twarz, ¶ciagam siê i na odlocie strzelam do topu! Jest, kurwa, trafi³em! I utrzyma³em ogromne wahad³o targajace ca³ym moim cia³em. Wchodê na szczyt. Oszo³omiony przez adrenaline, nie zdaje sobie sprawy czego dokona³em. Po chwili zaczynam sobie u¶wiadamiaæ ¿e przeszed³em swoj± pierwsz± ¶cie¿ke TRAD! Jestem spe³niony... Ze specjaln± dedykacja dla Fogla za inspiracje i natchnienie...

Adamów2w1 6C INNE 2010-10-31Wojak
Fajne wyj¶cie z imponuj±cego daszku po oblakach i klamkach, z obowi±zkowym zarzuceniem piêty. Z dwóch przystawek(7A i 6C+) na jednym kamyku, nam wyszed³ jeden logiczny bald, niby wycena niska ale ruchy ca³kiem zamaszyste. Mój pierwszy baldzik w piachach :) Nawet podobno FL zaliczy³em na jakim¶ 6A :D

Stokówka ¯ebra Urbana VI.4+/5 PP 2010-11-05payek
Nie jest to przyjemna droga, ale zawiera w sobie magie wspinaczkowego kunsztu. Podchodzimy pod ¶cianê i prawie, ¿e nie widaæ chwytów, delikatnie wywieszaj±ca siê g³ad¼. Tak zwani wspinacze, w niezrozumia³y sposób jako¶ siê tam przyklejaj±, a nawet czasami udaje im siê i¶æ do góry - jak to mo¿liwe?? :) A tak powa¿nie, to strasznie siê cieszê, ¿e zd±¿y³em przed zim±:) Nie bêdê siê zbytnio rozwodzi³ co do wyceny, mogê powiedzieæ tylko tyle, ¿e trudne to. Ostatnie moje tegoroczne dwie VI.4-ki na Jurze uda³o mi siê pokonaæ w 2-giej próbie, a tu musia³em po¶wiêciæ co najmniej 20 prób, a wcze¶niej by³o kilka wêdek. Pozostaje przy wycenie Kuby bo On jest lepiej zorientowany w tych trudno¶ciach, zgadzam siê te¿ z tym, ¿e dla ni¿szych jest to trochê trudniejsza droga, wiêc Hermana propozycja VI.5 wcale mnie nie dziwi. Bardzo du¿o satysfakcji sprawi³a mi walka z t± ¶cie¿k±:) - niewiele mniej ni¿ onsajt na Wachowiczu. Dziêki Kris za to, ¿e da³e¶ siê dzi¶ wyci±gn±æ i za prawego Testarossa :)

Stokówka Motyla nogaVI.1 RP 2010-10-31DarkWizard

Stokówka Poznañskie dziewczêtaVI+ OS 2010-10-23DarkWizard

Stokówka ¿ebra urbana 6.4/5 PP 2010-10-23kuba
Charakter drogi- palczasta p³ytka, dalekie ruchy po ma³ych kraw±dkach. Wycena- wg mnie zale¿y od wzrostu , dla niskich( poni¿ej 178cm) zdecydowanie trudniejsze i mo¿e sie plasowaæ w stopniu 6.5, dla wy¿szych mo¿e byæ 6.4+. Kolejne przej¶cia mo¿e co¶ wyja¶ni±:)

Stokówka Co¶ piêknegoVI.1 RP 2010-10-17DarkWizard

Stokówka OsepVI.1 RP 2010-10-12DarkWizard

Stokówka Wypchaj siêVI.1 RP 2010-09-19DarkWizard

Stokówka Wielkie wyzwanieVI.2 RP 2010-08-20Aneta
Nie uda³aby siê dziêki czo³ówce, bo drogê poprowadzi³am po zmroku:)

Stokówka KaszmirVI.3+ PP 2010-09-20Wojak
Nie taka patenciarska i niszcz±ca ³ydki jak s±dzi³em. Trza mieæ mocny szpon i tyle. PP bo chcia³em j± mieæ ju¿ z g³owy, bo troczki a¿ trzeszcz±. Co do wyceny to nie mam pojêcia, ale z .3 bêdzie mieæ bankowo. 3pr

Stokówka Posadzka na hohoniaVI.1+ PP 2010-09-20Magda S.
Posz³o w 3 próbie, w 2 wyjecha³a mi noga po trudno¶ciach :).

Stokówka Motyla nogaVI.1 RP 2010-09-04Magda S.

Stokówka PysiaczekVI.2 PP 2010-08-25Aneta
Bardzo ³adna ci±gowa linia.

Stokówka Przerysa HuberaVI.2+ PP 2010-08-22czyzyk

Wykieñ Pu³apka na kretyVI TRAD RP 2010-08-18Herman
Kolejna przystêpna droga na w³asnej na tej ¶cianie na wykieniu. Czyli mamy tu z ³atwiejszych TRADÓW
gagatke VI+/VI.1?,
Pu³apkê VI - bêdzie przyjemniej po oczyszczeniu
Mleko VI.1
Ryse VI
Z trudniejszych to:
Z lewej od Gagatki (Robione na wêdke) Mo¿liwe na w³asnej ale asekuracja wymagaj±ca bedzie gdzies VI.2+
Miêdzy gagatk± i Pu³apk± po p³ycie (wariancik z ograniczaniem siê:(() VI.1+ (narazie rezerwuje toto:)))
Nos VI.2 (zrobion na w³asnej przez Krzysia Rychlika, narazie bez powtórzania)
I to chyba tyle.

Wykieñ Mleko pod nosemVI.1 TRAD RP 2010-08-18Herman
Bardzo ³adna linia. Asekuracja troszkê bardziej wymagaj±ca. Grze¶ zrobi³ pierwszy tego dnia to i ja musia³em:)).

Stokówka Mogê wiêcejVI.2+ PP 2010-08-13czyzyk

Stokówka RysaVI.2 PP 2010-08-11czyzyk

Stokówka Motyla nogaVI.1 RP 2010-08-10Wilku

Stokówka PysiaczekVI.2 PP 2010-08-06czyzyk
Zrobiona w 2 próbie na pocieszenie po nie udanym jurajskim wypadzie.

Stokówka Imperium Ojca RydzykaVI+ RP 2010-08-04Wilku
Z kluczowej (jak dla mnie) klamy przed ostatni± wpink± musia³em najpierw zdj±æ mech i ziemiê :) Bardzo przyjemna, si³owa droga. Jak zwykle wzrost siê przyda³ :)

Stokówka Z³o¶liwo¶æ rzeczy martwychVI+ OS 2010-08-04Wilku

Ciosowa ZaciêcieIV+ trad FLASH 2010-08-03Kinga
Payek bacznie czuwa³ nad poprawno¶ci± osadzania przeze mnie punktów asekuracyjnych:) Trad jest fajny!

Stokówka Koniec sezonu 2004VI OS 2010-08-01Wilku
Mnie (pewnie przez wzgl±d na wzrost) ta droga wyda³a siê prostsza od "elwlisa". Jest te¿ krótsza wiêc tam gdzie niedomaga³em technicznie - wali³em z bu³y :)

Stokówka Styczniowe s³oñceVI.2 PP 2010-07-11czyzyk
Zrobiona w trzeciej próbie. Dwa razy lecia³em po ostatniej wpince.

Stokówka Apel bezrobotnychVI.2 RP 2010-07-11czyzyk
Fajna droga z jednym baldem na koñcu. Szkoda, ¿e taka krótka.

Stokówka AlohaVI RP 2010-07-08Piotrek "wilku" Wilk
Pierwsze podej¶cie (z dwoma odpadniêciami) pozwoli³o mi wyczuæ ruchy na wyj¶ciu z dziury. Za drugim razem zrobi³em ju¿ RP. Jak wiêkszo¶æ, zdaje siê, wyceniam dró¿kê na VI, maksymalnie VI+, choæ szczególnego rozeznania w wycenie jeszcze nie mam.

Stokówka Przepuklina lewostronnaVI+ RP 2010-07-04Piotrek "wilku" Wilk
...za trzecim razem pu¶ci³o.

Stokówka MordobijVI.4 PP 2010-06-08herman
Po obrywie pu¶ci³o po lewej od ringów. Bardzo fajne ruchy.

Stokówka Ograniczona prohibicjaVI.4 RP 2010-06-09payek
Zdecydowanie jedna z naj³adniejszych dróg na Stokówce, dlatego musia³em poprawiæ styl przej¶cia. Nie ma te¿ co ukrywaæ, ¿e na tej drodze wpinanie ekspresów jest cholernie trudne i PP to nie to samo co RP.

Wykieñ Droga dla GagatkiVI.1 RP 2010-06-09czyzyk
W zesz³ym sezonie mia³em 2 próby, a w tym jedn± i pad³o bez wiêkszych problemów. Chyba bardziej VI.1 ni¿ VI.1+.

Stokówka Painkiller VI.2/2+ PP 0000-00-00czyzyk
Dla mnie naj³adniejsza droga po posadzce! 3 wpinka psychiczna wiêc powiesi³em sobie Krisowego expresa ze zjazdu.

Stokówka Wielkie Wyzwanie - wprostVI.2+ PP 2010-05-30czyzyk
£adna ci±gowa linia. Pad³a gdy Payek pokaza³ mi poprawny patent wyj¶cia na czê¶æ po³og±, gdzie lata³em jak szmata po pod³odze w rêkach sprz±taczki:D Ciekawsza ni¿ wyzwanie z obejscie i trudniejsza od niego.

Stokówka Dilferek VI.3+/4 PP 2010-05-26payek
Rok temu Herman urwa³ jeden z kluczowych chwytów, moim zdaniem droga troszkê siê utrudni³a. Na pewno trudniejsza jest dla mnie od Lewara.

Stokówka Równia pochy³aVI.2+ RP 2010-05-30Wojak
Znów do 3 razy sztuka :D Patent od Payka, zmacanie i zaznaczenie chwytów, czekoladowy "Power Bar" z Lidla na pokrzepienie, zadanie z p³ytkiego fakolca i po drodze. Fajne ruchy i kluczowa dziurka wbrew pozorom trzyma ¶wietnie. Trudniejsza od apelu

Stokówka Posadzka na hohoniaVI.1+ RP 2010-05-28Wojak
Pu¶ci³o w 3 próbie, na 2 wcze¶niejszych w pe³nym s³oñcu okrutnie jecha³a mi rêka z kluczowego chwytu. Ogólnie to fajna dró¿ka.

Ciosowa OkapVI.2 TRAD RP 0000-00-00cniach
Pad³o pod koniec tamtego roku w pierwszej próbie ale 2 lata temu raz przewêdkowa³em. Naprawdê powietrzne wspinanie!!!

Tumlin RPPPVI.2+ TRAD RP 2010-05-26cniach
Dr'owi za logistykê i dba³o¶æ o czysto¶æ stylu :) , Hermanowi za patenty ,Mytnikowi za asekuracjê. Jeden dzieñ , trzecia próba , wszystkie od do³u. Zajebista ta rysa !!!

Stokówka Atak WiewiórekVI RP 2010-05-26Ziolo
Start ci±gle mokry ale jako¶ da³o rade.

Tumlin Dwójkowy komin II OS 2010-05-23LeszekJ
Ca³kiem po lewej stronie komin, którym mo¿na wyj¶æ na górne tarasy. U góry na wyj¶ciu trochê wypycha, ale s± klamy.

Tumlin Rysa Omsza³ych DziadkówIV OS 2010-05-23Mormon
nowa droga na Tumlinie w kamienio³omie, najbardziej poprawo, dwie rysy z pó³k±, dwa 3 ruchowe bulderki po³±czone w jedn± liniê, droga na rozgrzewke.

Stokówka DynacemV+ RP 2010-05-10Ziolo
Fajny okap...

Stokówka Wielkie wyzwanie wprostVI.2+ RP 2010-04-22Wojak
trochê siê z ni± mêczy³em w zesz³ym sezonie, ale to przez mój mongolski patent. W tym, jedna wêdka na obmacanie chwytów i prowadzenie. Kraw±dy na ³uczki - to co tygryski lubi± najbardziej. Mo¿e mieæ te .2+

StokówkaAlohaVI+ OS 0000-00-00Wojak
klama na niej jak na drodze Sharmy "Three Degrees Of Separation" tylko szkoda ze tak nisko i bez przewieszenia. Dla niskich mo¿e byæ .1 dla wy¿szych VI+ max

Stokówka OsepVI.1 OS 0000-00-00Wojak
trochê zapiaszczona, bularska. Osobi¶cie da³ bym wiêcej ni¿ w topo.

Stokówka Apel BezrobotnychVI.1+ RP 2010-04-22Wojak
banalne parê skurczów, aczkolwiek po podkopaniu teraz ca³kiem ciekawa droga. Wycena w moim odczuciu zawy¿ona

Stokówka Koniec sezonuVI+ FLASH 2010-04-28Goryl
Kluczowe trudno¶ci zrobione OS-owo. Nawet fajna.

Stokówka Wielkie WyzwanieVI.2 RP 2010-04-24Goryl
Bardzo przyjemna dró¿ka,fajny ruch na koniec trudno¶ci.

Stokówka PysiaczekVI.2 RP 2010-04-24Wojak
Jedna z tych ¶cie¿ek które naprawdê chcia³em zrobiæ od dawna, lekkie przewieszenie i dobre chwyty to chyba wspin który najbardziej mi le¿y. Kupie tylko porz±dne butki i ogieñ z dupy!

Stokówka Przepuklina lewostronnaVI+ RP 2010-04-24Zbynu
super droga :) w zesz³ym roku raz do niej siê przystawi³em ale za ma³o wytrzyma³o¶ci, teraz posz³± od razu ale zbu³owa³a konkretnie :), trzeba mieæ niez³± wytrzyma³o¶æ oraz si³ê. Wszystkie rachunki na stokówce wyrównane czas dzia³aæ na nowych drogach :)

Stokówka Motyla NogaVI.1 PP 0000-00-00Bartek ¦.
Komfortowo obite

Stokówka Motyla NogaVI.1 RP 2010-04-13Zbynu
fajna droga, bardzo wa¿na jest tutaj praca nóg przekona³em siê o tym osobi¶cie :)

Stokówka Wypchaj sieVI.1 RP 2010-03-31Zbynu
droga posz³a za 2 razem, nie jest ona trudna i zbyt piêkna.

Stokówka Motyla nogaVI.1 RP 2010-03-24czyzyk
piekna droga na rozpoczecie sezonu padla w drugiej probie (w pierwszej chyba zabraklo wiary w siebie), jeszcze zaliczylem doktorowe wypchaj sie i elwlisa. wiec sezon ropoczety udanie!

Kadzielnia KlasycznaV OS 2010-03-20Zbynu
Pierwszy raz by³em na Kadzielni, i powiem ¿e moim zdaniem jest fajnie, koñcówka drogi mnie troszke zaskoczy³a ale có¿ pierwsza droga w tym sezonie wiêc nie jestem jeszcze rozwspinany.

Kadzielnia I dawaj Go 5/5+ RP 2010-03-14dr know
che che - rzutem na ta¶mê - wczoraj Herman obi³, dzi¶ do pierwszego przej¶cia udostêpni³ - nie do wiary, ale pomimo ciep³a niezbêdne trawki trzyma³y wystarczaj±co mocno; ³adne, równe, nietrudne wspinanie - koñcówka jest nieco inna ni¿ do tej pory na wêdkê chodzona (nie da³o siê przelotu sta³ego osadziæ) - nie idziemy uko¶nie w prawo, tylko na wprost zaciêciem w trawy i trawersujemy do stanu;

Ciosowa OkapVI.2 RP 2009-09-27dr know
wypa¶na linia - chodzi³a za mn± od kilku lat; czy ma 2 czy 2/2+ nie wiem - wiem natomiast, ¿e jest sporo trudniejsza od Krwawej - a w kategorii powagi to stoi klasê wy¿ej; dwie ¿y³y, zielonek w samym k±cie oraz metoliuski 1 i 0 (dziêki Cniachu) za³atwiaj± sprawê asekuracji...choæ metoliuski osadzamy brajlem;

Stokówka sztuka kompromisuVI.3+ PP 0000-00-00kuba
Bardzo ciekawa linia. mimo iz znam dosc dobrze przewieche w pierwszej próbie spompowala mnie strasznie. w koncu zrobi³em w 3 probie gdyz w drugiej urwalem chwyt:) bardzo ciekawa koncówka POLECAM

Ciosowa OkapVI.2 RP 2008-09-25Lechu
Super droga, dobra asekuracja wymaga troche pomyslunku oraz czujnego asekuranta (dzieki Grzes!).

Stokówka Wierz±cy ale mocno b³±dz±cyVI.3 RP 2009-09-24Piotrek O
£adna droga, trochê problemów sprawi³o mi wyj¶cie na pó³ê, jako¶ nie mog³em dobrze trafiæ t± nog±.

Stokówka Styczniowe s³oñceVI.2 PP 2009-09-22Kasia
Bardzo ³adna droga :)

Stokówka Painkiller VI.2+/VI.3 PP 2009-09-20£ukasz M.
Bardzo fajna droga. Kocham takie formacje :). Zrobione PP, bo niestety mam za krótkie r±czki by zrobiæ 3ci± wpinkê ;). Co do wyceny to wydaje mi siê, ¿e raczej jest to VI.2+, ale z racji charakteru drogi pewnie dla prowadz±cych OS bêdzie to VI.3

Tumlin OrtodromaVI.3 TRAD RP 0000-00-00Herman
Marcin O. odpu¶ci³ Lechu te¿... 2 godziny czyszczenia i mamy bardzo ³adn± do¶æ wymagaj±c± ryskê. Droga biegnie 6 m na lewo od RPPP. Jest to krótka rysa startuj±ca z nasypu. Droga jest bardzo dobrze oczyszczona. Zatem zabawki w d³oñ i mo¿na napieraæ.

Stokówka Wielkie wyzwanie wprostVI.2+ PP 2009-09-18Robert
Nawet trudna, trzeba mieæ mocne palce, najfajniejsza jest dróga wpinka:). Wersja ze startem lew± przepuklin± jest jednak zdecydowanie ³adniejsza...jak dla mnie.

Tumlin Kute DziuryVI.2 RP 2009-09-18Mormon
PRZEJ¦CIE DROGI DEDYKUJÊ MOJEJ KASI ZA SZANOWANIE MOJEJ PASJI. TO JEST W£A¦NIE MI£O¦Æ

Tumlin Przepiêkne ZaciêcieVI+ RP 2009-09-18Mormon
PRZEJ¦CIE DROGI DEDYKUJÊ kATARZYNIE DOBROWOLSKIEJ-GUGA£A. MIMO 3 TYGODNIOWEGO NASZEGO DZIECKA, MOJA ¯ONA WYGANIA MNIE W SKA£Y ABYM REALIZOWA£ SWOJ¡ PASJE.

Stokówka Painkiller VI.2+/VI.3 PP 2009-09-17Fogel
Zas³u¿one, dobre prowadzenie. Mia³o byæ rok temu, ale jako¶ nie by³o kiedy poprowadziæ. Lekko zapomnia³em patentów ale i tak pad³a pierwszego dnia prób. Moja najmocniejsza jak dot±d droga.

Stokówka Poznañskie DziewczêtaVI+ RP 2009-09-17Fogel
Dziwnie pó¼no t± drogê zrobi³em. Mia³ byæ OS we wtorek ale by³o ju¿ ciemnawo i mi noga z rysy wyjecha³a. Mnie ta droga nie¼le zmêczy³a jak na VI+...

Stokówka Prohibicja VI.3+/VI.4 PP 2009-09-16Robert
Przyptantowanie trudno¶ci, drugiej wpinki no i prowadzenie. Co dziwne posz³o bez wiêkszej walki. Kasiu dzieki, ¿e mnie zainspirowa³a¶ do szybkiego prowadzenia!...gdyby nie Ty pewnie bym wisia³ na wedce i sie bu³owa³ :* :D Odno¶nie drogi super, bardzo ³adne ruchy. Kontrowersyjna natomiast jest wycena- w topo VI.4 niektórzy mówi±, ¿e VI.3+. Jak jest naprawde?- trudno powiedzieæ. Jako, ¿e nie mam do¶wiadczenia i porównania wpisa³em VI.3+/VI.4. :)

Stokówka Wielkie wyzwanieVI.2 PP 0000-00-00Kasia
Super droga :) niestety daty dokladnie nie pamietam

Zelejowa No PainVI+ OS 2009-09-12czyzk
Droga wed³ug mnie mocno przeceniona. ³adne wyj¶cie z podchwytu, kraw±dka, odci±g i po drodze. VI+ to górna granica, ja da³bym VI/VI+.

Wykieñ Jebana rezerwacja VI/VI+ RP 2009-09-09Lechu
Dzis zrobilem nowa(?) kombinacje dla swojego blasku i chwaly. Start rysa do dziupli, potem trawers w lewo i wyjscie na pologi teren ok 1-1,5 m przed kantem od mleka pod nosem. Polecam podwojna zyle, standardowy zestaw wystarczy.

Stokówka Prawostronna przepuklina VI.3/3+ PP 2009-08-31Piotrek O
Naprawdê fajna droga, trochê siê z ni± namêczy³em ale w koñcu pu¶ci³o.

Stokówka Zwis w rozporzeVI.3 PP 2009-08-26Robert
Krótka ale nawet fajna, nietrudna jak na swoja wycenê

Wykieñ Rysa VI RP 2009-08-28wa³ek
No wreszcie jaka¶ powa¿na droga w stylu TRAD. Raz robi³em na wedke, a wczoraj szybkie prowadzenie w pierwszej próbie. Bardzo fajna ryska, mo¿na bez problemu wstawiæ sie z 3 camami ( 0,5 1 2). Chcia³em spróbowaæ Gagatke ale przyda³ by sie mniejszy cam, ¿eby nie bawic sie z kostkami w trudno¶ciach.

TumlinRPPPVI.2+ RP 2009-08-19Lechu
W koncu padla RPPP. W sumie praca nad droga zajela mi 5 prob z dolem. Nie byla patentowana na wedke. W kwestii wyceny: Ciezka sprawa ale VI.3 wydaje mi sie lekko zawyzone, dlatego droge wyceniam na VI.2+). Napewno jest to jedna z ladniejszych drog w Kielcach.

Wykieñ Doktor moze (w poprzednia nazwe wkradl sie blad)V+ RP 2009-08-27Lechu i Cniach
Prawidlowa nazwa wariantu to: Doktor moze (w poprzednia nazwe wkradl sie blad)

Wykieñ Doktorz moze (wariant)V+ RP 2009-08-27Lechu i Cniach
Poprowadzilem dzis nowy wariant do drogi swiecowe kredki, rozwiazujacy plytke pomiedzy drogami swiecowe kredki i sposob na owsiki. Droga korzysta z jednego punktu asekuracyjnego zakladanego tradycyjnie (na kancie w rysce), po czym po przejsciu trudnosci wpinamy sie do 2 ringa z drogi swiecowe kredki. Droga stanowi ciekawy plytowy wariant startowy do swiecowych...

Wykieñ Rysa Prezesa VI.1+/VI.2 RP 2009-08-21Lechu
Czwarta proba przejscia (3 byly bez czyszczenia kluczowych chwytow z piachu). Bardzo fajna droga, godna polecenia. W rysie przepiekne klinowanie z bombowa asekuracja. Gora drogi nie przysparza trudnosci technicznych a bardziej psychiczne.

Stokówka Posadzka na hohoniaVI.1+ RP 2009-08-19czyzyk
mocny palczasty pocz±tek. piêkny ci±g trudno¶ci po sam top.

Wykieñ jeszcze bez nazwyV+ OS 0000-00-00guru
droga lewymi ryskami nosa, kilka dni temu odkopywana przez Hermana, krucho, na pewno w miarê chodzenia co¶ tam siê ukruszy.

Wykieñ Droga dla GagatkiVI.1 RP 2009-08-15dr know
¶liczna droga, z pancern± asekuracj± - warto by³o poczekaæ, ¿eby zrobiæ j± w dobrym stylu (G-U), delektuj±c siê elegancj± ruchów;

Tumlin Rysa pe³na po³amanych paznokciVI.2+ RP 2009-08-12Herman
Bardzo ³adna droga - chyba ka¿dy o tym wie. Asekuracja przepancerna - to te¿ raczej ka¿dy wie. Co do wyceny to dla mnie to VI.3 ale ludzie mówi± ¿e ³atwiejsze dlatego proponuje VI.2+. To jest droga jednego ruchu jak ju¿ go zrobisz to wydajê siê banalny. Zachêcam do prowadzeñ - bez wêdek proszê!!!!

Tumlin Kute DziuryVI.2 PP 2009-08-05dr know
w drugiej próbie; mo¿na siê z¿ymaæ, ¿e nieetyczne - ale za to estetyczne, cheche; mówcie co chcecie - droga zajebista!

Stokówka Przerysa HuberaVI.2+ PP 2009-08-04Robert
Fajna droga, bardzo ³adne ruchy.

Ciosowa Krwawa Piê¶æVI.1+ RP 2009-08-02dr know
naprawdê, chcia³bym ¿eby mia³a wiêcej, ale niestety sze¶æpó³tora to ostatnie pieni±dze - niemniej bardzo ³adna droga i co wa¿ne bardzo bezpieczna; wielkie dziêki dla Makara, ¿e mnie zmotywowa³, bo znów szuka³em alibi ¿eby siê akurat nie przystawiæ - a by³o ca³kiem realne: upa³, cheche

Wykieñ LechRystaVI FLASH 2009-07-31dr know
co¶ uciê³o - szkoda, ¿e droga zapiaszczona - wyczyszczona mia³aby wiêcej amatorów; przy okazji pad³a jeszcze Gorycz Pora¿ki - wycena VI.1+ wydaje siê byæ lekkim ¿artem;

Wykieñ LechRystaVI FLASH 0000-00-00
ca³kiem interesuj±ce i zajmuj±ce - a kminek wyj¶ciowy wymaga pomy¶lunku; kam nr4 bardzo przydatny do ubezpieczenia wyj¶cia na wierzchowinê; szkod

Wykieñ Droga dla TereskiVI.1 FLASH 2009-07-31dr know
naj³adniejsza droga na Wykniu! fleszyk dlatego, ¿e to w³asne ska³y i sajcik to by³oby lekkie nadu¿ycie - co¶ tam zawsze o drodze siê wie; zg³aszam brak plakietki w ostatnim przelocie przed stanem - co¶ mnie tknê³o i wzi±³em ze sob± fioletka, cheche;

Wykieñ wyginam cia³o mia³oVI.1 FLASH 2009-07-31mormon
za mocne jak na VI+. ale wygina cia³o strasznie, to prawda.

Wykieñ LechrystaVI RP 2009-07-29Lechu
Wyrownuje rachunki sprzed paru lat. Do dobrej asekuracji trzeba miec duzego frienda (wiekszy niz Camalot 3). Droga dosyc zapiaszczona, ale raczej urwac juz sie nic nie powinno. Ciekawa kombinacja rysy na dole z trudniejszym ruchem oraz wyjsciowego kominka.

Ciosowa Krwawa Piê¶æ VI.1+/VI.2 RP 2009-07-20Lechu
Super droga z bezpieczna asekuracja. Standardowy zestaw + cos malego na wyjscie wystarczy aby czuc sie bezpiecznie. Jednak wycena w topo wg mnie lekko zawyzona.

Stokówka Równia pochy³aVI.2+ RP 2009-07-23Piotrek O
£adna, bardzo czujna jednak parametryczna droga ale mimo wszystko bardzo wymagaj±ca jak na swoj± wycenê.

Stokówka PysiaczekVI.2+ RP 2009-07-00Piotrek O
Polecam, ci±gowa i bardzo ³adna droga.

Stokówka Przerysa HuberaVI.2+ RP 2009-07-00Piotrek O¿dziñski
£adna droga, 2+ na pewno.

Stokówka Mogê wiêcejVI.2+ RP 2009-07-07Ania B
Fajna dró¿ka, wydaje mi siê ¿e wycena VI.2+ jest jak najbardziej odpowiednia, na pewno nie ma wiêcej.

Stokówka Moge wiêcejVI.2+ RP 2009-07-16Robert

Stokówka Sztuka kompromisu VI.3+ PP 2009-07-14payek
Droga opisana w topo jako projekt nr 56. Jest to pomys³ Marcina Opozdy, Który chcia³ pokonaæ t± linie na asekuracji tradycyjnej i zakoñczyæ wyj¶ciem £okcia tenisisty. Niestety droga nie oferuje dobrej AT i Marcin nie wróci³ do projektu. Ta do¶æ logiczna linia sko¶nie trawersuj±ca systemem rys i odpêkniêæ, obecnie jest przeszyta ringami dróg przebiegaj±cych ku górze + dwa nowe ringi i stan. Herman wpad³ na pomys³ aby t± diagonaln± linie wyprostowaæ wcze¶niej i zatopowaæ pomiêdzy Mordobijem a Wierz±cym... Tak te¿ zrobi³em, dziêki temu na sam koniec mamy jeszcze jeden wymagaj±cy bul derek i efektowny top na monolitycznym bloku przypominaj±cym Sfinksa ( moje wyobra¿enia :-)). To oczywi¶cie propozycja wyceny, a nazwa nawi±zuje do obecnych wydarzeñ klubowych...(pocz±tkowo mia³ byæ Sfinks).

Ciosowa OkapikVI+ INNE 2009-07-15czy¿yk
Jest to moje drugie przej¶cie tej drogi na ko¶ciach. Dzi¶ droga pu¶ci³a mnie przy pe³nej lampie. Nie bêdê ukrywa³, ¿e jest to moja ulubiona droga, któr± zrobi³em na ko¶ciach i bêdê mia³ zamiar do niej wracaæ. Wed³ug mnie droga VI bez plusika. Nie jestem pewien ale chyba co¶ siê tam oberwa³o w okapie (jednak nie wp³ywa to wycenê). Polecam wszystkim jako obowi±zkowy punkt na Ciosowej.

Stokówka Droga dla JoannyVI.1 RP 2009-07-14Robert

Ciosowa P³ytka-ntV+ OS 2009-07-01dr know
nowa (?) wariacja do pi±tkowego Kantu (tego od Zygzaka) - kantem na pó³kê, przez pro¿ek na nastêpn± pó³kê i strom±, podciêta p³ytk± (po dobrych kraw±dkach) na wierzchowinê do drzew; asekuracja na p³ytce bardzo dobra jak posiada siê 1/4 i 3/4 RE (lub ekwiwalenty); styl prrrr - wiadomo - Kant to ja znam na pamiêæ - zreszt± mia³em zrobiæ Zygzaka, ale Flower mnie na p³ytke namówi³;

Stokówka PysiaczekVI.2+ RP 2009-07-11£ukasz M.
Troszkê walczy³em na tej drodze, mia³em kilka porz±dnych lotów, próby ¶rednio 2x w miesi±cu, ale tym razem siê uda³o :). Start ju¿ bez kamienia. Dla mnie jest to zdecydowanie 6.2+

Stokówka Apel bezrobotnychVI.2 RP 2009-07-11Robert

Stokówka Imperium ojca rydzyka RP 2009-07-11Robert

Stokówka OsepVI.1 OS 2009-07-04Aneta
Droga ok, trochê si³owa, ale do zrobienia, jak widaæ:p

Stokówka MordobijVI.4 RP 2009-06-28Lesser
Ca³kiem harde.

Ciosowa zpOkuCIFqvmmAJSNDMSsDhjMHYVI.3 wzPzeySxT OS 0000-00-00qSdCBKpTTxMa
Good site, admin.

Stokówka Apel BezrobotnychVI.2 RP 2009-06-18mormon
bardzo szybkie RP

Stokówka PysiaczekVI.2 OS 2009-06-07Lesser
¦wietna, tylko czemu bu³uje tylko praw± rêkê ...

Stokówka LewarVI.3+ RP 2009-06-07Lesser
2. próba ... zajebista droga ! Trzeba by³o krzykn±æ na koñcowych ruchach ;)

Stokówka LewarVI.3+ PP 2009-06-02Goryl
Piêkna,mocno wci±gaj±ca linia,znakomite,dynamiczne ruchy,drogê okre¶li³bym jako "brutaln±".

Stokówka Wielkie wyzwanie - wprostVI.2+ RP 2009-06-02Piotrek O
Nie ma to jak kasuj±ce kraw±dy.

Zelejowa Prostowanie NietoperzaVI.1 TR 2009-05-26mormon
ciekawe po³±czenie dwóch nietoperzów.

Stokówka RysaVI.2 RP 2009-05-24Piotrek O
Polecam

Stokówka Równia pochy³aVI.2+ RP 2009-05-24

Stokówka Mordobij VI.4 PP 2009-05-23payek
Mocny bulderowy start i fajny wspin do topu. Dla mnie by³o to do¶æ trudne i da³bym VI.4 Kilkana¶cie dni temu przeszed³em równie¿ Radio Campo - droga podobna do "B³±dz±cego" aczkolwiek wyj¶cie moim zdaniem trudniejsze o polowe stopnia, czyli VI.3+

Stokówka Z³o¶liwo¶æ rzeczy martwychVI+ RP 2009-05-21Ptaku
Po drugim razie posz³a. Dla mnie jak dot±d najmocniejsza droga na Stokówcie. I Ca³kiem fajna.

Stokówka Ograniczona ProhibicjaVI.4 RP 2009-05-14Lesser
Strasznie m³óci wytrzyma³o¶ciowo. Sam boulder na starcie do¶æ ³atwy jak na takie trudno¶ci. VI.4 ma na pewno, ale raczej nie wiêcej.

Stokówka Drajciuling po lubelskuVI.4 RP 2009-04-22Lesser
Krzysiek namówi³ mnie na wspis :) Jak ma siê g³upie patenty to mo¿e bêdzie solidne VI.4, a tak raczej ma³o solidne VI.4 i nic wiêcej :)

Stokówka Wielkie wyzwanieVI.2 RP 2009-05-14mormon
ci±g trudno¶ci VI.1+ = VI.2 Piêkne wspinanie.

Stokówka Wielkie wyzwanieVI.2 RP 2009-05-08Piotrek O.
Bardzo ³adna droga, choæ krótka.

Stokówka Posadzka na hohoniaVI.1+ RP 2009-05-08Piotrek O.
Jak najbardziej polecam, ciekawy start urozmaica "lewe konie".

Stokówka Styczniowe S³oñceVI.2 RP 2009-04-28Piotrek O.
Ju¿ nie bêdê wszystkiego wypisywa³, posz³o jeszcze Aloha, Elwis, Poz. dzi. i co¶ tam jeszcze.

Stokówka Atak WiewiórekVI OS 2009-04-28Piotrek O.

Stokówka Motyla NogaVI.1 RP 2009-04-28Piotrek O.

Stokówka OsepVI.1 RP 2009-04-28Herman
Polecam chodziæ t± drogê nie korzystaj±c z kantu po prawej. U¿ywaj±c chwytów po lewej i prawej od ringów pokonamy bardzo piêkn± linie, natomiast schodz±c w prawo nad 2 wpink± wchodzimy w parcha. A trudno¶ci s± takie same!!!

Stokówka MordobijVI.4 PP 2009-04-07Herman
Robi³em przed obrywem i po obrywie i nic sie nie zmieni³o je¶li chodzi o trudno¶ci. A je¶li chodzi o Dryciuling to my¶lê ¿e VI.4+ ma, bo kiedy bym sie nie wstawi³ to gnie straszliwie.
Nie wa¿ne czy bedzie mia³o VI.3+ czy VI.4 mordobij to bardzo ³adna droga. nieco mo¿e zapiaszczona jeszcze ale to kwestia oczyszczenia.

Stokówka Radio CampoVI.3 RP 2009-04-30Robert

Stokówka Z³o¶liwo¶æ rzeczy martwychVI+ RP 2009-04-26Robert

Stokówka Koniec sezonuVI OS 2009-04-23Robert

Stokówka Konie id± na lewoVI.1 PP 2009-04-29Zbynu
super droga z ostro¿nymi ruchami, posz³a za 2 razem :)

Stokówka OsepVI.1 RP 2009-04-28mormon
W trzeciej próbie pad³a ta droga. W tym sezonie jako¶ lepiej p³yty ni¿ si³owe ruchy, dla mnie zdecydowanie VI.1

Stokówka Poznañskie dziewczêtaVI+ RP 2009-04-28Goryl
Jako¶ tak chodzi³em po lewej lub po prawej,ale zapomnia³em o tej fajnej linii pomiêdzy stokówkowymi klasykami. P.S.Pojawi³y siê komary!

Stokówka MordobijVI.4 PP 2009-04-23kuba
Szkoda ze tak sie sypie:(, trudnosci wg mnie 6,4 . klenio wstawia³es sie ostatnio do drajciulingu?poza tym na twojej stronie drajciuling widnieje jako 6,4+ wiec ....:)

Stokówka przerysa huberaVI.2 OS 2009-04-23kuba
Przyjemnosc z wspinanie odwrotnie proporcjonalna do wygl±du drogi:) bardzo przyjemne wspinanie , wg mnie trudnosci porównywalne do styczniowego dat nie pamietam

Stokówka radio campoVI.3 PP 2009-04-23kuba
zarówno dolna sekwenja jak i wyjscie troche trudniejsze od "wierz±cego"

Stokówka Wierz±cy, ale mocno b³±dz±cyVI.2+ PP 2009-04-23kuba
£adna droga sekwencja po oblaczkach i ciekawa wyjscie. Wed³ug mnie bardziej 6,2+ zadne z miejsc na drodze nie posiada trudnosci 6,3 a miedzy nimi wygodny rest

Stokówka PysiaczekVI.2+ RP 2009-04-06Ania B.
porachunek jeszcze z tamtego sezonu :)teraz pu¶ci³a bez problemu, ale i tak pocz±tek uwa¿am za wymagaj±cy w swoim stopniu

Stokówka ¯ebra UrbanaVI.4+ RP 2009-04-23klenio
Bardzo fajne bulderowe ruchy. VI.5 raczej nie ma

Stokówka Mordobij VI.3+ RP 2009-04-23klenio
w tym sezonie co prawda nie robi³em nic na przewieszce, ¿eby mieæ ¶wie¿e porównanie. Ale ta droga wydaje mi siê du¿o ³atwiejsza od Drajciulingu. Dlatego VI.3+

Stokówka Wierz±cy, ale mocno b³±dz±cyVI.3 RP 2009-04-21klenio
ciekawe przej¶cie przez okapik

Stokówka Posadzka na hohoniaVI.1+ RP 0000-00-00Aneta

Stokówka M³oda krewVI RP 2009-04-14Aneta

Stokówka Konie id± na lewoVI.1 RP 0000-00-00Aneta

Stokówka Motyla nogaVI.1 RP 0000-00-00Aneta

Stokówka AlohaVI+ RP 2009-04-23Ziolo
Droga krotka ale tresciwa, bardzo fajny pocz±tek, trzeba wejsc na polke prawie nie majac chwytow, pozniej dalekie siegniecie do dziuro klamy, po wpince robi sie ciekawie, maly scisk na 2 palce na prawa reke, potem male zeberka na lewa, po tym malym problemie wyjscie na trawke i stanowisko, polecam dla tych co lubia drogi krotkie i bezpieczne,

Stokówka ElwisVI RP 2009-04-23Ziolo
Na pocz±tku, po klamach, fajne siegniecie z ryski do klamy przed druga wpinka, potem wyjscie z dziurki, wpinka i odpoczynek na pó³ce, przed cruxem, ktory mam rozpracowany juz chyba na 100 sposobow, bardzo fajny crux, niscy musza poruszyc glowa a wysocy od razu siegna, po 4 wpincy lajtowa az do starego stanowiska, potem ostro¿ny trawersik w lewo do nowego stanowiska, POLECAM

Ciosowa KantowanieVI+ RP 2009-04-22dr know i Grze¶ Adamiec
Nowa kombinacyjka - po³±czenie Kancika za VI z wyj¶ciowym kantem z Denaturacji; ¶liczna i godna polecenia; startujemy Kancikiem - nie wychodz±c na pó³kê wrzucamy du¿ego kama w prawo, w poziomej rysie nad Denaturacj±, przekraczamy ¶mia³o Komin i ju¿ jeste¶my na p³ycie po trudno¶ciach Denaturacji - tu poprawiamy kamem w tej samej poziomej rysie (jeszcze bardziej w prawo - warto mieæ dwie ¿y³y) i wstajemy z p³yty do owej poziomej rysy trzymaj±c siê kantu po lewej; teraz ju¿ tylko clue drogi - czyli dziwny ruch ze spadzistego stopnia na kancie i ³apiemy krawêdzi przy drzewku; Nazwa drogi mówi wyra¼nie: nie nale¿y kantowaæ (przez ma³e "k")i próbowaæ stawaæ za Kominem - tylko nale¿y Kantowaæ [i¶æ kantem za du¿e "K"]; piêkno ruchu kluczowego nam wynagrodzi fakt, ¿e kamy s± pod stopami; styl prrrr - wiadomo dolny Kancik robi³em "setki razy"...

Stokówka AlohaVI+ RP 2009-04-21Zbynu
1 raz robi³em na wêdke, trochê szkoda ale có¿ nie by³o problemów wiêc za 2 razem posz³o na luzie :) . Fajna droga

Stokówka Wierz±cy, ale mocno b³±dz±cyVI.3 RP 2009-04-07payek
Bardzo ciekawa droga, ³±czy techniczny kruks w ¶rodku i bulderowe wyj¶cie na koniec. Do¶æ oryginalne w stokówkowym ¶rodowisku. Polecam!

Stokówka Koniec sezonu 2004VI PP 2009-04-19Ziolo
na pocz±tku wspinanie po bardzo fajnej rysce, potem wyj¶cie na trawki, droga bardziej dla dziewczyn, nie wymaga si³y a dobrego balansu cia³em :P No i pierwsze VI w tym sezonie :)

Zelejowa No Pain VI+/VI.1 PP 2009-04-19Zbynu
W koñcu pokonana moje pierwsze VI.1 :), bu³uj±ca strasznie

Ciosowa Lewy ZygzakVI+ RP 2009-04-19dr know
Nowa kombinacja - lustrzane odbicie Zygzaka - startujemy szóstkowym Kancikiem i po przekroczeniu Komina montujemy siê w poziomy trawers do znanej z Zygzaka rysy wyj¶ciowej; ca³o¶æ minimalnie trudniejsza od Zygzaka (wszak start nico trudniejszy a i trawers ciut d³u¿szy); asekuracja bardzo dobra ze standardowego zestawu kamów (choæ warto mieæ zdublowany #3 lub #2), a po wyczyszczeniu trawersu bêdzie wy¶mienita (a i trudno¶ci mog± wydaæ siê wówczas ni¿sze - z powodu zaziemienia na trawersie wchodz± pierwsze paliczki); styl prrr (ale za to G-U) - druga próba - za pierwsz± napar³em nierozgrzany i spad³em z rysy wyj¶ciowej... zachêcam do powtórzeñ;

Stokówka RysaVI.2 RP 0000-00-00Wojak
Drogê wêdkowa³em ju¿ w zesz³ym sezonie ale nie by³o mi dane jej poprowadziæ. Mimo zupe³nego braku dyspozycji ale ostrej motywacji ze strony Kuby machn±³em równie¿ rozgrzewkowo Styczniowe...cdn...

Stokówka Kalcytowa ³atwe OS 0000-00-00Wojak
Na zakoñczenie dnia ze Zbychem machnêli¶my drogi na Kalcytowej, fajne wspinanko na relax i dla mnie na wytrze¼wienie po weselu :). Robi³em "Wypchaj siê" ale ¿adnego wypychania u mnie nie by³o, straci³em tylko parê minut rozgl±daj±c siê za pó³± z której trza siê wypchaæ :D

Stokówka Osep 3VI+ OS 2009-04-18Robert

Stokówka Bu³ka z mas³emVI+ OS 2009-04-18Robert

Stokówka AlohaVI+ RP 0000-00-00Robert

Stokówka Wierz±cy, ale mocno b³±dz±cyVI.3 RP 2009-04-16Robert
w 3 próbie

Stokówka ¯ebra UrbanaVI.5 PP 2009-04-16Herman
Czy to jest pierwsze VI.5 u nas w ska³ach??? Tego nie wiem. Czas poka¿e. My¶lê ¿e za ³atwe na VI.5 ale daje tyle ¿eby zmotywowaæ ch³opaków do powtórzeñ i weryfikacji. Droga krótka ale tre¶ciwa. Polecam

StokówkaAlohaVI+ FLASH 2009-04-05Goryl
Nie ma ryzyka,nie ma przyjemno¶ci" pomy¶la³em robi±c 1-sz± wpinkê.

StokówkaKoniec sezonu 2004VI OS 2009-04-05Zbynu
chyba naj³atwiejsza VI z robionych w tych dniach przeze mnie.

StokówkaElwisVI FLASH 2009-04-04Zbynu
fajna droga, trochê mnie wymêczy³a ale da³o rade

ZelejowaCieæ w rakachVI RP 2009-03-15Zbynu
szybkie RP za 2 podej¶ciem

Ciosowa Zestaw obowiazkowy VI.9 INNE 0000-00-00Wojak,Zbynu,Wa³ek
No inauguracja sezony udana, przyjemne wspinanko na ¶wie¿ym powietrzu w s³oneczku robi dobrze umys³owi i skatowanemu przez pakernie cia³u :) Przerobili¶my tzw. zestaw obowi±zkowy: okapik i kancik. Ma³yszomania niestety(a mo¿e i stety dla naszych palców)jeszcze mokra.

KadzielniaRysa M5+/M6 OS 2009-02-01payek
zas³uguje na miano klasyka i niew±tpliwie nim zostanie - polecam!

KadzielniaKlasyczna M5 RP 2009-02-01payek
kiedy¶ czê¶ciowo wedkowana, wiec RP. Skalno trawiaste wspinanko o do¶æ przystêpnych trudno¶ciach - fajne.

KadzielniaRysa M5+/M6- RP 2009-02-01£ukasz M.
Piêkna droga, trzyma do koñca. Generalnie moje pierwsze prowadzenia toolowe :) Dziêki Grzechu za dziaby :)


(C) 2004 - 2020. Herman & Zioło, Ksawię