:: Menu ::
:: Sponsorzy ::
Park Linowy Kielce

:: Partnerzy ::
9a

DynamikE-Pamir
Go-SportSportPower

SpeedMed

:: Pogoda ::
Prognoza ICM UM
Prognoza ICM COAMPS


:: Świętokrzyski Klub Alpinistyczny ::

STATUT
STOWARZYSZENIA
"witokrzyski Klub Alpinistyczny"
w KielcachROZDZIA I
Postanowienia oglne


1

1. "witokrzyski Klub Alpinistyczny" w Kielcach jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, zwanym dalej "Klubem".
2. Klub dziaa w oparciu o ustaw z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), ustaw z dnia 18 stycznia 1996 r. -o kulturze fizycznej (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z pn. zm.) oraz ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r.- o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie (jedn. tekst Dz. U . z 2003 r . Nr 96 , poz. 873) i posiada osobowo prawn.

2

1. Terenem dziaania Klubu jest Polska, a siedzib wadz Miasto Kielce.
2. Klub moe dziaa poza granicami Polski, o ile na tak dziaalno zezwala prawo danego pastwa.

3

Klub moe by czonkiem krajowych i midzynarodowych organizacji o podobnych zaoeniach programowych.

4

Klub uywa pieczci, odznak i znakw organizacyjnych.

5

Klub opiera sw dziaalno na pracy spoecznej czonkw, do prowadzenia swych spraw moe zatrudnia pracownikw.


ROZDZIA II

Cele i sposoby realizacji


6

Celem Klubu jest:
1. Prowadzenie dziaalnoci w zakresie taternictwa, taternictwa jaskiniowego, alpinizmu, alpinizmu jaskiniowego, himalaizmu, speleologii, wspinaczki sportowej, turystyki kwalifikowanej oraz trekkingu.
2. Szeroko pojte poznawanie gr, jaski, obiektw podziemnych, rejonw krasowych, oraz innych rejonw turystycznych w Polsce oraz na wiecie.
3. Wspdziaanie z innymi organizacjami pozarzdowymi szczeglnie w zakresie pomocy modziey niepenosprawnej oraz zagroonej patologiami spoecznymi, propagowanie wiedzy o grach, alpinizmie, jaskiniach oraz kulturze turystyki.
4. Podejmowanie inicjatyw w zakresie ochrony przyrody ze szczeglnym uwzgldnieniem ochrony prawnej rezerwatw, pomnikw przyrody nieoywionej, jaski oraz siedlisk nietoperzy.
5. Wsppraca z wadzami w zakresie promocji regionu.


7

Klub realizuje swoje cele pod kierunkiem Zarzdu, w oparciu o prac spoeczn swoich czonkw, a take w oparciu o pomoc sympatykw Klubu.

8

Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Zrzeszanie osb fizycznych prowadzcych dziaalno w zakresie taternictwa, taternictwa jaskiniowego, speleologii, alpinizmu, alpinizmu jaskiniowego, wspinaczki sportowej, turystyki kwalifikowanej, trekkingu oraz badania obiektw podziemnych.
2. Organizowanie i popieranie dziaalnoci sportowej, szkoleniowej, eksploracyjnej, wyprawowej i naukowo-badawczej w kraju oraz za granic dla czonkw Klubu.
3. Wspdziaanie z innymi organizacjami pozarzdowymi szczeglnie w zakresie pomocy modziey niepenosprawnej, zagroonej patologiami lub ubstwem kulturalnym.
4. Wspdziaanie z wadzami, instytucjami oraz organizacjami w zakresie dziaalnoci Klubu.
5. Wspprac z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
6. Organizowanie kursw, pokazw, wystaw, odczytw, dyskusji, seminariw, sympozjw itp.
7. Czuwanie nad naleytym poziomem etycznym czonkw Klubu.
8. Inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowizujcych przepisw, innej dziaalnoci zmierzajcej do realizowania statutowych celw i zada Klubu.


ROZDZIA III
Czonkowie, ich prawa i obowizki


9

Czonkami Klubu mog by osoby fizyczne i prawne, osoba prawna moe by jedynie czonkiem wspierajcym Stowarzyszenia.

10

Czonkami Klubu mog by rwnie cudzoziemcy, take nie majcy miejsca staego zamieszkania na terenie RP.

11

Czonkowie Klubu dziel si na:
1) czonkw sympatykw
2) czonkw zwyczajnych
3) czonkw wspierajcych
4) czonkw honorowych

12

1. Czonkiem sympatykiem moe zosta penoletnia osoba fizyczna, nie pozbawiona praw publicznych, akceptujca statutowe cele Klubu.
2. Osoba ubiegajca si o czonkostwo w Klubie uzyskuje status czonka sympatyka po wypenieniu deklaracji czonkowskiej oraz wniesieniu opaty wpisowej.
3. W wypadku osoby niepenoletniej do przyjcia w poczet czonkw Klubu konieczne jest pisemne wyraenie zgody przez rodzicw lub prawnego opiekuna.

13

1. Czonkiem zwyczajnym Klubu moe by zosta penoletnia osoba fizyczna, nie pozbawiona praw publicznych, akceptujca statutowe cele Klubu, uprzednio posiadajca status czonka sympatyka.
2. Czonkostwo zwyczajne klubu nabiera si przez przyjcie kandydatury decyzj Walnego Zebrania na wniosek Zarzdu lub 5 czonkw zwyczajnych.
14

1. Czonkiem wspierajcym moe by osoba fizyczna lub prawna zainteresowana dziaalnoci Klubu, ktra zadeklarowaa na jej rzecz pomoc finansow lub rzeczow.
2. Osoba prawna dziaa w Klubie poprzez swojego przedstawiciela.
3. Czonka wspierajcego przyjmuje Zarzd Klubu.

15

1. Czonkiem honorowym moe by osoba fizyczna i prawna, ktra wniosa wybitny wkad w rozwj Klubu lub w inny szczeglny sposb wniosa zasugi dla Klubu oraz rozwoju alpinizmu.
2. Czonek honorowy przyjmowany jest decyzj Walnego Zebrania Czonkw na wniosek trzech czonkw Zarzdu Klubu .

16

Czonek sympatyk ma prawo:
1. Zgaszania opinii, wnioskw, postulatw pod adresem wadz Klubu.
2. Uczestniczy we wszystkich formach dziaalnoci Klubu oraz korzysta z pomocy Klubu na zasadach okrelonych przez Walne Zebranie.
3. Posiada legitymacj i nosi odznak Klubu.

17

Obowizkiem czonka sympatyka jest :
1. Dbanie o dobre imi Klubu.
2. Czynne uczestnictwo w pracach Klubu.
3. Skadania do Zarzdu Klubu sprawozda o prowadzonej dziaalnoci grskiej, jaskiniowej oraz naukowo-badawczej.
4. Stae podnoszenie umiejtnoci i kwalifikacji.
5. Dbanie o majtek Klubu.
6. Przestrzeganie statutu i postanowie wadz Klubu.
7. Przestrzeganie zasad etyki, dyscypliny i przyjtych w taternictwie zwyczajw.
8. Systematyczne opacanie skadek czonkowskich po okresie 3 miesicy od dnia przyjcia w poczet czonkw Klubu.


18

Czonek zwyczajny Klubu ma prawo:
1. Uczestniczy we wszystkich formach dziaalnoci Klubu oraz korzysta z pomocy Klubu na zasadach okrelonych przez Walne Zebranie
2. Zgaszania opinii, wnioskw, postulatw pod adresem wadz Klubu
3. Biernego i czynnego prawa wyborczego do wadz Klubu
4. Posiada legitymacj i nosi odznak Klubu
5. Wypoyczania sprztu bdcego wasnoci Klubu na zasadach okrelonych w regulaminie magazynu.

19

Obowizkiem czonka zwyczajnego jest :
1. Dbanie o dobre imi Klubu.
2. Czynne uczestnictwo w pracach Klubu.
3. Skadania do Zarzdu Klubu sprawozda o prowadzonej dziaalnoci grskiej, jaskiniowej i naukowo-badawczej.
4. Ksztatowanie i realizacja programu i uchwa wadz Klubu.
5. Stae podnoszenie umiejtnoci i kwalifikacji.
6. Dbanie o majtek Klubu.
7. Przestrzeganie statutu i postanowie wadz Klubu.
8. Przestrzeganie zasad etyki, dyscypliny i przyjtych w taternictwie zwyczajw.
9. Systematyczne opacanie skadek czonkowskich.

20

1. Czonkowie honorowi posiadaj te same prawa i obowizki co czonek zwyczajny, z wyjtkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz gosu stanowicego.
2. Czonek honorowy jest zwolniony z opaty skadek czonkowskich, nie moe wypoycza sprztu stanowicego wasno Klubu.

21

1. Czonkowie wspierajcy posiadaj te same prawa i obowizki co czonek zwyczajny, z wyjtkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz gosu stanowicego.
2. Czonek wspierajcy jest zwolniony z opaty skadek czonkowskich, nie moe wypoycza sprztu stanowicego wasno Klubu.

22

1. Czonek Klubu moe zosta zawieszony w swoich prawach w przypadku naruszenia postanowie statutowych.
2. Decyzj o zawieszeniu podejmuje Zarzd Klubu jednogonie, w penym skadzie.
3. Czonek Klubu zostaje zawieszony w prawach do najbliszego Walnego Zebrania.
23

Skrelenie z listy czonkw Klubu nastpuje przez:
1. Rezygnacj pisemn zoon na rce Zarzdu;
2. Wykluczenie przez Walne Zebranie na wniosek Zarzdu:
1) Za dziaalno sprzeczn ze statutem oraz uchwaami Klubu.
2) Za zaleganie z opat skadki czonkowskiej przez 6 miesicy.
3) Z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sdu.

24

Czonek wystpujcy lub wykluczony z Klubu zostaje skrelony z ewidencji czonkw Stowarzyszenia i nie moe da zwrotu wpaconych skadek i opat.


ROZDZIA IV
Wadze Stowarzyszenia


25

1. Wadzami Klubu s:
1) Walne Zebranie Czonkw
2) Zarzd Klubu
3) Komisja Rewizyjna
2. Wybory do wadz Klubu odbywaj si w tajnym i bezporednim gosowaniu za zgod zgoszonych kandydatw.
3. Uchway wadz Klubu, jeeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane s w gosowaniu jawnym zwyk wikszoci gosw przy obecnoci co najmniej poowy oglnej liczby uprawnionych czonkw, zgromadzeni mog ustali gosowanie tajne.
4. Kadencja Zarzdu i Komisji Rewizyjnej Klubu trwa 2 lata
5. Czonkami Zarzdu i Komisji Rewizyjnej Klubu mog by wycznie czonkowie zwyczajni Klubu.


Walne Zebranie Czonkw


26

1. Walne Zebranie czonkw jest najwysz wadz Klubu i moe by zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. W Walnym Zebraniu bior udzia:
1) Z gosem stanowicym - czonkowie zwyczajni
2) Z gosem doradczym - czonkowie sympatycy, honorowi, wspierajcy
oraz zaproszeni gocie
3. O miejscu, terminie i porzdku obrad Zarzd powiadamia czonkw na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Czonkw.
4. Uchway Walnego Zebrania Czonkw zapadaj przy obecnoci:
1) W pierwszym terminie - liczby czonkw okrelonej w 25, ust.3,
2) W drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut pniej po terminie pierwszym - bez wzgldu na liczb osb uprawnionych do gosowania.
5. Walne Zebranie Czonkw obraduje wg uchwalonego przez siebie porzdku obrad.

27

Do kompetencji Walnego Zebrania Czonkw naley:
1. Uchwalenie programu dziaania Klubu
2. Rozpatrywanie sprawozda Zarzdu Klubu i Komisji Rewizyjnej
3. Udzielenie lub odmawianie na wniosek Komisji Rewizyjnej ustpujcemu Zarzdowi Klubu absolutorium.
4. Uchwalanie statutu lub zmian w nim.
5. Rozpatrywanie odwoa od uchwa Zarzdu Klubu.
6. Odwoanie czonkw Zarzdu Klubu.
7. Wybr wadz Klubu
8. Przywrcenie praw czonkowskich.
9. Podejmowanie uchwa w sprawie przystpienia Klubu do innych organizacji lub wystpienia z nich.
10. Usuwanie z klubu za naruszenia postanowie statutowych.
11. Podjcie uchway w sprawie rozwizania Klubu.


28

1. Zarzd Klubu zobowizany jest zwoa Nadzwyczajne Walne Zebranie na danie:
1) 1/3 czonkw zwyczajnych Klubu.
2) Komisji Rewizyjnej.
2. danie zwoania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinno by zoone do Zarzdu Klubu w formie pisemnej z podaniem celu (przedmiotu) obrad.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno by zwoane w cigu miesica od daty wpynicia wniosku.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest prawomocne w przypadku obecnoci w pierwszym terminie co najmniej poowy czonkw Klubu, w drugim uchway podejmowane s zwyk wikszoci gosw bez wzgldu na liczb obecnych czonkw Klubu.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje wycznie sprawy, dla ktrych zostao zwoane.

Zarzd


29

1. Zarzd Klubu kieruje dziaalnoci Klubu w okresie midzy Walnymi Zebraniami.
2. Zarzd Klubu odpowiada za sw dziaalno przed Walnym Zebraniem.
3. Zarzd Klubu skada si z 3-9 osb, w tym prezesa, wice prezesa, sekretarza, skarbnika wybieranych przez Walne Zebranie:
4. Posiedzenia Zarzdu Klubu odbywaj si co najmniej 2 razy w roku.
5. O terminie i przedmiocie posiedzenia Zarzdu Klubu winni by powiadomieni wszyscy czonkowie Zarzdu oraz Komisji Rewizyjnej.

30

Do kompetencji Zarzdu Klubu naley:
1. Reprezentowanie Klubu na zewntrz oraz dziaanie w jego imieniu
2. Wykonywanie uchwa Walnego Zebrania
3. Opracowanie regulaminu i wszelkich niezbdnych przepisw dotyczcych wewntrznych dziaa Klubu
4. Uchwalanie budetw oraz przyjmowanie bilansw, zarzdzanie majtkiem i funduszem Klubu
5. Skadanie sprawozda przed Walnym Zebraniem
6. Zwoywanie Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
7. Podejmowanie uchwa o przyjmowaniu czonkw wspierajcych
8. Wystpowanie do Walnego Zebrania z wnioskami o nadanie czonkostwa zwyczajnego oraz honorowego
9. Podejmowanie innych uchwa w sprawach niezastrzeonych do kompetencji innych wadz
10. Zawieszanie czonkw Klubu w prawach czonkowskich
11. Wystpowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o usunicie czonkw Klubu
12. Ustalenie wysokoci skadek czonkowskich i opaty wpisowej


Komisja Rewizyjna


31

1. Komisja Rewizyjna skada si z 3 do 5 czonkw, w tym przewodniczcego, zastpcy przewodniczcego i sekretarza.
2. Ilo czonkw Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie.
3. Komisja Rewizyjna jest odrbnym organem od Zarzdu Klubu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewntrznej lub nadzoru, przy czym czonkowie organu kontroli i nadzoru:
1) nie mog by czonkami organu zarzdzajcego ani pozostawa z nimi w stosunku pokrewiestwa, powinowactwa lub podlegoci z tytuu zatrudnienia,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestpstwo z winy umylnej,
4. Komisja Rewizyjna jest powoana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli dziaalnoci Klubu ze szczeglnym uwzgldnieniem dziaalnoci finansowo gospodarczej pod wzgldem celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
5. Komisja Rewizyjna przedkada Walnemu Zebraniu czonkw sprawozdanie oraz posiada wyczne prawo udzielania bd nie absolutorium ustpujcemu Zarzdowi.
6. Komisja Rewizyjna ma prawo wystpowania do Zarzdu z wnioskami wynikajcymi z ustale kontroli i dania wyjanie.
7. Czonkowie Komisji Rewizyjnej mog bra udzia w posiedzeniach Zarzdu z gosem doradczym.

32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naley:
1. Przeprowadzenie okresowych kontroli statutowych i finansowych,
2. Wydawanie zalece pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybie w dziaalnoci, okrelenie terminw oraz sposobw ich usunicia.
3. Skadanie sprawozda z caoksztatu dziaalnoci przed Walnym Zebraniem oraz wystpowanie z wnioskiem o udzielenie lub odmow udzielenia absolutorium ustpujcemu Zarzdowi Klubu.
4. Wystpienie z wnioskiem o zwoanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.


33

1. Mandat czonka wadz wygasa w przypadku:
1) Rezygnacji z mandatu
2) Niemonoci uczestniczenia w pracach przez okres duszy ni 3 miesice
3) Utraty praw obywatelskich
2. W przypadku wyganicia mandatu czonka Zarzdu Klubu lub Komisji Rewizyjnej przysuguje tym wadzom prawo uzupenienia swojego skadu o nie wicej ni 1/3 liczb czonkw pochodzcych z wyboru
3. Wadze Klubu zobowizane s przestrzega wewntrz organizacyjnej demokracji, informowa czonkw Stowarzyszenia o swoich pracach.


ROZDZIA V

Majtek i fundusze


34

1. Majtek Klubu powstaje ze skadek czonkowskich, darowizn, spadkw, zapisw oraz ofiarnoci publicznej, dotacji, dochodw z wasnej dziaalnoci .
2. Funduszami i majtkiem Klubu zarzdza Zarzd Klubu.
3. Klub nie moe prowadzi dziaalno gospodarczej.
4. Klub:
1) Nie udziela poyczek ani nie zabezpiecza zobowiza swoim majtkiem w stosunku do swoich czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz osb, z ktrymi pracownicy pozostaj w zwizku maeskim albo w stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiestwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s zwizani z tytuu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
2) Nie przekazuje swojego majtku na rzecz swoich czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich, w szczeglnoci jeeli przekazanie to nastpuje bezpatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3) Nie wykorzystuje swojego majtku na rzecz swoich czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich, chyba e to wykorzystanie bezporednio wynika ze statutowego celu Klubu.
4) Nie kupuje na szczeglnych zasadach towarw lub usug od podmiotw, w ktrych uczestnicz czonkowie Klubu, czonkowie jego organw lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
5) W swojej dziaalnoci przestrzega take innych ogranicze, jakie wynikaj z przepisw dotyczcych organizacji poytku publicznego.

ROZDZIA VI
Sposb reprezentacji Klubu


35

Do reprezentowania Klubu upowaniony jest Prezes lub Wiceprezes Klubu z jednym z czonkw Zarzdu Klubu cznie.

ROZDZIA VII
Postanowienia kocowe


36

1. Zmiana statutu wymaga uchway Walnego Zebrania i zatwierdzenia przez wadze rejestracyjne.
2. Uchwaa Walnego Zebrania w sprawie zmian statutowych wymaga 2/3 gosw przy 50% obecnoci czonkw Klubu uprawnionych do gosowania.


37

1. Rozwizanie Klubu moe nastpi na podstawie uchway Walnego Zebrania, iloci 2/3 gosw przy obecnoci poowy czonkw Klubu uprawnionych do gosowania.
2. Uchwaa o rozwizaniu Klubu okrela jednoczenie tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma by przeznaczony majtek Klubu.
3. Uchwaa o przekazaniu majtku Klubu wymaga zgody wadz rejestracyjnych.

(C) 2004 - 2020. Herman & Zioło, Ksawię